Wykonanie łazienek w dziewięciu lokalach mieszkalnych – Szczecin

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych polegających na wykonaniu łazienek w dziewięciu lokalach mieszkalnych w Szczecinie przy: ul. Rymarska 122/1; ul. Rymarska 122/3; ul. Rymarska 130/1; ul. Biała 6/1; ul. Metalowa 69/2; ul. Przyszłości 27/2; ul. Marmurowa 23/2; ul. Walecznych 18/4; ul. Lechicka 6/2 oraz wykonanie wszelkich czynności i prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia, w zakresie rzeczowym ujętym w: 1) dokumentacjach projektowych, 2) przedmiarach robót (materiał pomocniczy), 3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Szczegóły w linku: Ogłoszenie

Zobacz również