Wykaz lokali użytkowych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym – Szczecin

 

WYKAZ Nr 16/TBSP/2018 z dnia 07 maja 2018 r. 

 

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (z późniejszymi zmianami), Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn.15 czerwca 2015 r. oraz Oświadczenia Woli Nr 47/WMiRSPN/18 złożonego w imieniu Gminy Miasto Szczecin w dniu 25 stycznia 2018 r. i Oświadczenia Woli Nr 245/WMiRSPN/18 złożonego w imieniu Gminy Miasto Szczecin w dniu 24 kwietnia 2018 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że  przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do oddania w najem na czas realizacji zadania publicznego, tj. do dnia 31 grudnia 2020 r., w trybie bezprzetargowym, lokal użytkowy położony na terenie Miasta Szczecin na rzecz organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej: 

 

Położenie nieruchomości Księga wieczysta KW Nr obrębu

Nr działki

Opis

nieruchomości

Forma oddania nieruchomości Przeznaczenie oddania nieruchomości Stawka czynszu netto miesięcznie
Młodzieży Polskiej 28

SZ1S/00098798/5

4045 Dąbie 45

Dz. nr 105

Lokal użytkowy o powierzchni 213,86 m2 Oddanie w najem lokalu użytkowego na czas realizacji zdania publicznego, tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. w trybie bezprzetargowym. Działalność w zakresie pomocy społecznej, Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz Klub Seniora Ustalona w drodze negocjacji w wysokości nie mniejszej niż koszty zarządzania nieruchomością wspólną wynikające z używania lokalu

 

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości nie mniejszej niż koszty zarządzania nieruchomością wspólną wynikające z używania lokalu.
  2. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta.
  3. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  4. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz opłaty za zużyte media.
  5. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Lokal użytkowy przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 10.05. 2018 r. do dnia 30.05.2018 r.

 

 

Zobacz również