Wtorek, październik 2023

„Brak uchwały SN miesza w sprawach frankowych”
„Ochrona klimatu bez ustawowego wsparcia”
„Meblarze: dla leśników liczy się tylko zysk”
„Gdy współużytkownicy postanowią być współwłaścicielami”.
„Rekordowe 1,5 mld zł dla organizacji pożytku publicznego”
„Wspólnoty, spółdzielnie i TBS- y będą mieć pieniądze za energię z OZE”
„Być może nie tylko za remont”

Więcej poniżej.

„Prawo co dnia” we wtorkowej „Rzeczpospolitej” odnotowuje: „Brak uchwały SN miesza w sprawach frankowych”. Prawnicy frankowiczów i banków wciąż czekają na odpowiedź Izby Cywilnej SN przynajmniej na część pytań pierwszej prezes SN. Kwestia tych pytań odżyła po dwóch latach za sprawą niedawnego niekorzystnego dla frankowiczów wyroku  składu SN, w którym uzasadnił (w ocenie wielu prawników w oderwaniu od obecnej linii orzeczniczej) tym, że wyroki SN w sprawach frankowych nie są jednolite, gdyż nie wydano uchwały całej Izby Cywilnej, a każda sprawa jest inna. W ocenie prawników sądy cywilne doskonale sobie radzą z rozstrzyganiem spraw frankowych, kierując się orzecznictwem TSUE, który rozstrzygnął już większość kwestii, jakich dotyczą pytania. Cytowany w tekście sędzia frankowy wskazuje, że indywidualnej ocenie sądu podlegają praktyczne skutki umów kredytu walutowego, czy nie naruszają dobrych obyczajów i interesów konsumenta w stopniu rażącym. Sąd może zwolnić z umownych klauzul kursowych i w umowach zawartych po 9 stycznia 2009 r., z mocy prawa zastąpi je średni kurs NBP. Inne umowy powinny być nadal wykonywane bez postanowień uchylonych przez sąd. Uchwała Izby Cywilnej jest pożądana, ale nie zastąpi ona pilnej legislacji. Więcej szczegółów- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: „Rzeczpospolita”– 03.10.2023.).

„Prawo co dnia” zauważa też: „Ochrona klimatu bez ustawowego wsparcia”. Ekspertów razi brak narzędzi planowania przestrzennego odpowiadających na konkretne wyzwania klimatyczne. Chodzi o nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie 24 września. Cytowany w tekście prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich uważa, że wskutek reformy w planowaniu przestrzennym zrezygnowano z kwestii dbania o klimat- została podporządkowana rozwojowi gospodarczemu. Ministerstwo Rozwoju i Technologii odpowiada na to: Obowiązki związane z ochroną przyrody, w tym przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, które muszą być uwzględniane m.in. w planie miejscowym, wynikają z obowiązującej ustawy- Prawo ochrony środowiska. Resort wskazuje, że obowiązek zapewnienia ochrony pewnych terenów jest już zawarty  w art. 73 ust 1 tej ustawy. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uwzględniane są bowiem ograniczenia związane m.in. z terenem parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, pomników przyrody, etc. Resort podkreśla jednocześnie, że ze względu na wspieranie przedsięwzięć prośrodowiskowych trwają prace nad nowelizacją ustawy- Prawo ochrony środowiska, których celem jest dostosowanie do zmian klimatycznych, poprawa jakości powietrza czy usprawnienie systemu zarządzania emisjami. Więcej- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: „Rzeczpospolita”– 03.10.2023.).

„Rz” zamieszcza również tekst: „Meblarze: dla leśników liczy się tylko zysk”. Nowe zasady sprzedaży drewna mają chronić zyski Lasów Państwowych. Interesy producentów mebli oraz innych branż zignorowano- twierdzą przedsiębiorcy. W alarmistycznym tonie napisali w tej sprawie do dyrektora generalnego LP. Branża latami budowała swoją pozycję, dzięki eksportowym sukcesom, ale teraz mocno osłabiła ją recesja. Spadki sprzedaży mebli i komponentów do ich produkcji sięgają obecnie 25 proc. zależnie od asortymentu. Prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego nie ma wątpliwości, że Lasy tak ustawiają zasady sprzedaży drewna, którego podaż w kraju zawsze była i jest w kraju niższa od potrzeb i oczekiwań przemysłu, przedsiębiorców, by nawet w okresie dekoniunktury sztucznie podbić popyt. Więcej- na 18 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: „Rzeczpospolita”– 03.10.2023.).

Dodatek „Rz”„Rzecz o Prawie” przypomina z kolei: „Gdy współużytkownicy postanowią być współwłaścicielami”. Wszyscy użytkownicy muszą żądać gruntu pod garażami. Inaczej właściciel go nie sprzeda. Do sprzedaży użytkowanego wieczyście gruntu pod garażami wymagane jest żądanie wszystkich użytkowników wieczystych działki, na której jest więcej niż jeden garaż. Taki wymóg zakłada nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z 26 maja 2023 r. Zgodnie z jej zapisami, użytkownik wieczysty może w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów, czyli do 31 sierpnia 2024 r. , złożyć wniosek z żądaniem wykupienia użytkowanego wieczyście gruntu, a właściciel terenu nie może mu odmówić. Możliwość wykupu mają m.in. właściciele garaży- zarówno gruntu, na którym stoi pojedynczy garaż, jak i takiego z zespołami garażowymi. Ministerstwo Rozwoju i Technologii podkreśla, że w tym drugim przypadku, jeśli grunt jest przedmiotem współużytkowania wieczystego, z żądaniem sprzedaży powinni wystąpić wszyscy współużytkownicy wieczyści- czytamy w ramach wstępu. Więcej- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: „Rzeczpospolita”– 03.10.2023.).

„Dziennik Gazeta Prawna” odnotowuje natomiast: „Rekordowe 1,5 mld zł dla organizacji pożytku publicznego”. Do OPP trafiło 1,530 mld zł – podało Ministerstwo Finansów w informacji o rozliczeniach podatkowych za 2022 r. Rok wcześniej było to 1,114 mld zł. w tym roku podatnicy mogli po raz pierwszy przekazać OPP 1,5 proc. swojego podatku dochodowego (należnego za 2022 r.). W poprzednich latach był to 1 proc. PIT. Podwyżka z 1 proc. do 1,5 proc. miała zniwelować negatywne dla OPP konsekwencje takich zmian w PIT, jak: podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, obniżenie z 17 proc. do 12 proc. dolnej stawki skali podatkowej i wprowadzenie ulg „zero PIT” (np. dla rodziców z co najmniej czwórką dzieci, pracujących seniorów). W sumie obdarowanych zostało 9009 organizacji, czyli o 64 więcej niż w 2022 r.- czytamy na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”– 03.10.2023.).

„Firma i Prawo” w „DGP” odnotowuje natomiast obszernie: „Wspólnoty, spółdzielnie i TBS- y będą mieć pieniądze za energię z OZE”. Za nadwyżkę energii z fotowoltaiki dostaną wynagrodzenie. Energia nie będzie zaliczana na poczet przyszłego zużycia. Z kolei mieszkańcy, choć na ich konta nie wpłynie fizycznie ani złotówka, mogą liczyć na obniżony czynsz lub dodatkowe inwestycje. A wszystko za sprawą ustawy z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która 1 października wprowadziła pojęcie prosumenta lokatorskiego. Do tej pory zapłata za energię z fotowoltaiki nie była możliwa. Co więcej, zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi na dachach bloków było znikome. A tymczasem, jak podkreśla ustawodawca, to właśnie na terenie miast jest największe zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to zwłaszcza lokali użytkowych w budynkach wielorodzinnych, gdzie zużywane są znaczne ilości energii chociażby przez klimatyzację, chłodnie itp. Jednocześnie to właśnie na terenie miast sieć energetyczna jest najlepiej rozwinięta i gotowa przyjąć nadwyżki energii. Wiadomo bowiem nie od dziś, że główną barierą rozwoju fotowoltaiki na dużą skalę są braki mocy przyłączeniowych w sieci. W opinii ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy: „instytucja prosumenta lokatorskiego to kolejna zachęta do montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach wielorodzinnych. Dzięki temu właściciel paneli, np. spółdzielnia mieszkaniowa, za nadwyżkę wyprodukowanej energii będzie mogła otrzymać pieniądze, a nie tylko redukcję należności na rachunku za prąd. Zarobione w ten sposób fundusze można przeznaczyć na statutową działalność i obniżyć przez to koszty własne, a to może zaowocować np. obniżeniem czynszu dla lokatorów lub dodatkowym zasileniem funduszu remontowego”. Niewątpliwie jest to opcja dogodna zarówno dla zarządców, jak i lokatorów. Wprowadzenie instytucji prosumenta lokatorskiego ma więc zachęcić wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie i TBS-y do skorzystania z udogodnień instalacji OZE. Jak podkreśla też sam ustawodawca, zamiana depozytu prosumenckiego z rozliczenia wyłącznie za energię na wypłatę kwot na wskazane konto, ma być bardziej namacalnym dowodem opłacalności inwestycji. Jest to forma znacznie bardziej odpowiadająca zarządcom budynków wielolokalowych, ponieważ (jak wskazywano jeszcze w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy) „mogą oni wtedy bezpośrednio przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na remonty czy konserwacje budynków, jak również obniżenie czynszów dla lokatorów. Taka forma wynagrodzenia, chociaż nie zmienia jego stawki, jest bardziej namacalna, a tym samym atrakcyjniejsza dla zarządców, którzy dotychczas nie byli w dużym stopniu zainteresowani tego rodzaju inwestycjami”. Zarządcy nieruchomości wielolokalowych będą też mieli zatem lepsze argumenty, by zachęcić lokatorów do inwestycji w instalacje OZE. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”– 03.10.2023.).

„Kurier Szczeciński” informuje: „Być może nie tylko za remont”. Po raz czwarty już będzie można ubiegać się w Policach o mieszkanie za remont. Kolejna edycja tego gminnego programu ma ruszyć pod koniec października. Ale uwaga – gmina też zamierza wyremontować 10 pustostanów, które mogłyby trafić do tych mieszkańców, których na remont we własnym zakresie nie stać, a czekają w kolejce na mieszkanie komunalne. Ten zamiar gmina zrealizuje, jeśli dostanie dotację. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzi program „Najem za remont” od czerwca 2021 r. – przypomina burmistrz Polic. Przeprowadzono już trzy edycje, w których przekazano do remontu 27 lokali. Do 31 sierpnia tego roku roboty zakończono w 14 lokalach. W czwartej edycji planuje się przekazać do remontu 10 lokali. Planowany termin jej rozpoczęcia to czwarty kwartał tego roku. Do tej pory program przebiega bez zakłóceń. Mieszkania są remontowane przez przyszłych najemców. Bywa, że trwa to nieco dłużej, ale gmina na bieżąco ocenia stan zaawansowania prac i jeśli one postępują, pozwala je kontynuować. Burmistrz Polic ogłosił też na ostatniej sesji, że być może 10 mieszkań wyremontuje sama gmina. Pod warunkiem, że uzyska na ten cel dotację.  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  podjął starania o dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont 10 mieszkań.   Zlecono opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Szacunkowy koszt remontu 10 mieszkań wraz z dokumentacją projektową to około 2 mln zł. Planowane dofinansowanie  BGK wynosi 80 procent kosztów szacunkowych, tj. 1,6 mln zł – czytamy na 16 stronie „Kuriera”.

(Źródło: „Kurier Szczeciński”– 03.10.2023.). 

Zobacz również