Wtorek, 8 sierpnia 2023

¨Będzie łatwiej budować parkingi, garaże i OZE¨
¨Bank w upadłości, co z frankowiczami¨
¨Woda i kuny groźne dla domu¨
¨Skąd pieniądze dla samorządów¨
¨Mimo dużego popytu na kredyty banki tną podaż¨.
¨Kredyt zrobi się mniej dostępny¨
¨Przekształcenie użytkowania wieczystego będzie dla przedsiębiorców za drogie¨
¨Małżonkowie nie zawsze wykorzystają limit 200 tys. zł.¨
¨Podatek od nieruchomości: orzecznictwo i praktyczne kazusy dla firm¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Będzie łatwiej budować parkingi, garaże i OZE¨. Rząd planuje poluzować rygory środowiskowe stawiane m.in. instalacjom fotowoltaicznym. Do końca 2023 r. rząd planuje znowelizować rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tak aby ułatwić budowę garaży, parkingów oraz montaż instalacji fotowoltaicznych. Po zmianach dla wielu inwestycji nie będzie wymagana decyzja środowiskowa. Cytowany przez ¨Rz¨ prawnik Polskiego Związku Firm Deweloperskich ocenia ten krok jako idący w dobrym kierunku. Jak dodaje, obecne progi są niezmieniane od 2013 r., więc nie ulega wątpliwości, że przez ten czas nastąpił znaczący postęp technologiczny, a proces inwestycyjno- budowlany wymaga przyspieszenia. Tym bardziej, że parkingi przy inwestycjach mieszkaniowych są na zdecydowanie innym poziomie emisyjności niż reaktory jądrowe, kopalnie węgla czy instalacje do przesyłu ropy naftowej, które w rozporządzeniu także są uznane za przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Jak dalej czytamy, z powodu potrzeb rozwoju budownictwa mieszkaniowego redukcja obciążeń prawno- administracyjnych garaży i parkingów samochodowych jest słusznym postulatem ministra klimatu i środowiska. Zapewnienie przez inwestora potrzebnej liczby miejsc postojowych wymaga często znacznej powierzchni, a trudno wydawać decyzję środowiskową tylko po spełnieniu progów kwalifikacyjnych określonych dla garaży i parkingów, a nie progów przeznaczonych dla samej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Ministerstwo Klimatu i Środowiska uważa, że dotychczasowe warunki wymagają wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach również dla garaży i parkingów, które nie powodują znaczącego wpływu na środowisko. Często są uzupełnieniem zabudowy mieszkaniowej, która zazwyczaj nie wymaga decyzji środowiskowej. Więcej szczegółów- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 08.08.2023.).

¨Prawo co dnia¨ zamieszcza również tekst: ¨Bank w upadłości, co z frankowiczami¨. Rola pełnomocnika wierzyciela, w szczególności kredytobiorcy, w postępowaniu upadłościowym nie ogranicza się do zgłoszenia wierzytelności- wskazuje Rafał Kowalczyk, adwokat kancelarii Filipiak Babicz Legal. Po ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku ok. 10 tys. frankowiczów mających wobec niego roszczenia, w szczególności we frankowym wydziale SO w Warszawie, ma je zgłosić syndykowi. Jak podkreśla rozmówca ¨Rz¨ rola pełnomocnika wierzyciela, w tym wypadku frankowicza, nie ogranicza się do zgłoszenia wierzytelności. Jeśli kredytobiorca nie znajdzie jej na liście wierzytelności, to pełnomocnik będzie mógł w terminie dwóch tygodni złożyć do sędziego komisarza sprzeciw do odmowy uznania wierzytelności, a później zażalenie do sądu. Zakres czynności pełnomocnika w upadłości Getin Noble Banku jest zawsze ustalany z klientem. Niektórzy kredytobiorcy proszą o wsparcie jedynie w technicznym wypełnieniu formularza w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, inni wymagają pełnej obsługi aż do prawomocnego rozstrzygnięcia w ramach tworzenia listy wierzytelności. Odnosząc się do niejasności wokół wydanych już w postępowaniach sądowych decyzji o zabezpieczeniach polegających na wstrzymaniu spłaty rat do czasu wyroku w sądzie cywilnym odpowiada: Ogłoszenie upadłości banku nie zmienia charakteru wzajemnych relacji między bankiem a kredytobiorcą. Dlatego, w ocenie rozmówcy ¨Rz¨, nierozpoznane i nowe wnioski o zabezpieczenie w sprawach frankowych powinny być przez sądy rozpoznawane. Praktyczna zmiana polega jedynie na tym, że postanowienie o zabezpieczeniu doręcza się teraz syndykowi. Jeśli kredytobiorca zgłasza potrzebę uregulowania jego sytuacji wobec banku po ogłoszeniu upadłości, jest nadal możliwość zabezpieczenia jego sytuacji przed sądem. Pełny tekst rozmowy- także na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 08.08.2023.).

¨Rz¨ zauważa w innym miejscu: ¨Woda i kuny groźne dla domu¨. Zalania, dzikie zwierzęta oraz włamania- to najczęstsze zagrożenia dla gospodarstw domowych. Groźne są też ogień, wiatr i burze- wynika z badania. Ponad połowa, bo 53 proc. ankietowanych deklaruje, że w ciągu ostatnich 10 lat doświadczyła co najmniej jednej szkody w zamieszkanym przez siebie domu lub mieszkaniu. A żywiołem, który stanowi największe zagrożenie dla gospodarstw domowych, jest woda- takie wyniki przynosi badanie zagrożeń dla gospodarstw domowych, zrealizowane na zlecenie porównywarki ubezpieczeń i produktów finansowych rankomat.pl. Szkody z powodu zalania mieszkania zadeklarowało 22 proc. ankietowanych. Intensywne opady deszczu i podtopienia były przyczyną zniszczenia mienia u 7 proc. badanych, natomiast 5 proc. Polaków zmagało się ze skutkami powodzi. Drugą najczęściej deklarowaną przez nas przyczyną zniszczeń mienia okazują się dzikie zwierzęta. Aż co dziesiąty właściciel nieruchomości przyznaje, że borykał się ze szkodami spowodowanymi przez owady, gryzonie czy kuny. Na trzecim miejscu ankietowani wymieniają kradzieże i włamania- szkody z tego tytułu doświadczyło w swoim miejscu zamieszkania 9 proc. z nas. Więcej szczegółów- na 18 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 08.08.2023.).

Kolejny dodatek ¨Rz¨¨Administracja i samorząd¨ zamieszcza tekst: ¨Skąd pieniądze dla samorządów¨. Pilnie potrzebna jest reforma źródeł dochodów samorządu terytorialnego. Rządowe fundusze dedykowane samorządom, to powrót do mechanizmów znanych z systemu rad narodowych. Jak dalej czytamy, spostrzeżenia historyczne nasuwają pewne refleksje odnoszące się do mechaniki pozyskiwania ¨rządowych środków¨. Można zaobserwować tendencję polegającą na tworzenia na poziomie centralnym wyodrębnionych funduszy dedykowanych jednostkom samorządu terytorialnego. Środki na nich zgromadzone przeznaczone są na potrzeby dofinansowywania zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Mowa tu przede wszystkim o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych i Programie Inwestycji Strategicznych. Dofinansowania z tych funduszy służą wsparciu działań mieszczących się w zakresie zadań własnych samorządu terytorialnego. Sposób działania tych funduszy budzi jednak wątpliwości na różnych poziomach. Występują one już na poziomie formalnoprawnym. Tylko w odniesieniu do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg obowiązuje kompleksowa regulacja ustawowa. Niezwykle interesujące w niej jest to, że środki pochodzące z RFRD nie są dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Z kolei pozostałe dwa fundusze zostały ustanowione w oparciu o tylko jeden przepis tzw. specustawy COVID- owej i wydanej na jego podstawie uchwały Rady Ministrów. Lektura dla zainteresowanych- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 08.08.2023.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ odnotowuje z kolei: ¨Mimo dużego popytu na kredyty banki tną podaż¨. Od ponad dekady bankowcy nie spodziewali się tak dużego popytu na hipoteki, jaki pojawił się w III kw. tego roku. W prowadzonej co trzy miesiące przez Narodowy Bank Polski ankiecie wśród osób odpowiedzialnych za politykę kredytową w bankach o wzroście zapotrzebowania mówi 80 proc. banków. Uczestnicy badania nie wiążą tego wprost z nowym rządowym programem ¨Bezpieczny kredyt 2 proc.¨. Mówią jednak o spodziewanej sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz o zmianach warunków i kryteriów przyznawania hipotek ? a na to wszystko dopłaty do kredytów mają wpływ. Nie oznacza to jednak, że czeka nas boom kredytowy. ¨Na III kw. 2023 r. banki zapowiadają zaostrzenie kryteriów udzielania wszystkich rodzajów kredytów¨ ? informuje NBP. Poza hipotekami chodzi o kredyty konsumpcyjne dla klientów indywidualnych oraz krótko- i długoterminowe finansowanie dla dużych oraz małych i średnich firm. W II kw. politykę kredytową zaostrzano z powodu gorszych perspektyw gospodarki oraz pogarszania się jakości portfela- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście: ¨Kredyt zrobi się mniej dostępny¨. W pierwszym miesiącu funkcjonowania rządowego programu ¨Bezpieczny kredyt 2 proc.¨, w bankach złożono prawie 20 tys. wniosków o hipoteki spełniające jego wymogi. Sami bankowcy mówią o tym, że nie spodziewali się tak dużego zainteresowania. Formalnie w programie jest dziewięć banków: cztery kontrolowane przez państwo i pięć z sektora spółdzielczego. W tej grupie udzielanie kredytów dopiero się zaczyna. Program ¨Pierwsze mieszkanie¨, którego częścią są hipoteki z dopłatą, sprzyja zwiększeniu popytu na hipoteki. Towarzyszyć temu będzie jednak zaostrzanie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych. To trend, który utrzymuje się już od dwóch lat, z krótką przerwą na początku tego roku, choć w III kw. może być nieco słabszy niż w poprzednim. Wtedy zacieśnienie polityki kredytowej zapowiadała niemal jedna trzecia banków. Obecnie jest to 12 proc. W poprzednich trzech miesiącach jako główne powody zaostrzania podawano wzrost udziału kredytów zagrożonych i ryzyko związane z perspektywami całej gospodarki. Więcej szczegółów- na siódmej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 08.08.2023.).

¨DGP¨ zwraca również uwagę: ¨Przekształcenie użytkowania wieczystego będzie dla przedsiębiorców za drogie¨. Przedsiębiorcy niecierpliwie wyczekiwali zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami. Liczyli, że nareszcie staną się właścicielami użytkowanych przez siebie działek i budynków. Niestety, ostateczny kształt ustawy sprawia, że mało kto z niej skorzysta. Od 31 sierpnia 2023 r. zacznie obowiązywać ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw. Rząd prezentował jej projekt pod hasłem, że jest to kolejny krok do wyeliminowania z obrotu prawnego użytkowania wieczystego jako reliktu minionego ustroju. Poprzednim krokiem było wprowadzenie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Jednak tego procesu nadal nie udało się zakończyć, choć minęły już 4 lata od wejścia w życie przepisów, a ustawa dała na to 12 miesięcy. Główna przyczyna opóźnień to wątpliwości związane ze stanem prawnym gruntów i lokali mieszkalnych. Z tego powodu Marek Wójcik, ekspert ds. legislacji Związku Miast Polskich, przewiduje, że i tym razem realizacja ustawy będzie procesem kilkuletnim. Zwłaszcza że w tym przypadku ustawodawca nie określił, ile czasu mają właściciele użytkowanych gruntów na realizację żądania wykupu. Dlatego przedsiębiorcy walczyli o to, by i oni mogli bezterminowo występować z roszczeniem. Ostatecznie ustawa daje użytkownikom wieczystym tylko 12 miesięcy od jej wejścia w życie, czyli od 31 sierpnia 2023 r., na wystąpienie z żądaniem wykupu. Jak dalej czytamy, przyjęty sposób wyliczania kwoty wykupu sprawia, że użytkownik, by stać się właścicielem, musiałby dwa razy zapłacić za to samo. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 08.08.2023.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Małżonkowie nie zawsze wykorzystają limit 200 tys. zł.¨.  Jeżeli mąż i żona zarabiają na najmie wspólnej nieruchomości, a dodatkowo któreś z nich wynajmuje mieszkanie należące do odrębnego majątku, to nie zawsze opłaci im się składanie oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodu z najmu przez jednego z nich. Może się okazać, że zapłacą wyższy podatek, niż gdyby rozliczali się z fiskusem osobno. Tak będzie zwłaszcza wtedy, gdy ich przychody z wynajmu nieruchomości wspólnej wyniosą powyżej 100 tys. zł rocznie. Ma to związek z wejściem w życie 1 lipca br. nowego przepisu ? zasadniczo korzystnego dla małżonków zarabiających na prywatnym najmie. Problem pojawia się wtedy, gdy małżonkowie mają nieruchomość wspólną, a oprócz tego jedno z nich lub oboje mają majątek odrębny, np. z okresu sprzed ślubu, z darowizny ze spadku. Nowy przepis wprowadziła nowelizacja z 26 maja 2023 r. zwana SLIM VAT 3. Zmieniła ona art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dzięki temu zarówno mąż, jak i żona mogą stosować 8,5-proc. stawkę ryczałtu od przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5 proc. od nadwyżki ponad tę kwotę. Słowem, każdy z nich ma do dyspozycji swój własny limit 100 tys. zł, tak jak pozostali podatnicy. Wcześniej małżonkowie mogli korzystać łącznie z jednego limitu 100 tys. zł. Zmiana ta weszła w życie 1 lipca 2023 r., z tym że ma zastosowanie do przychodów osiągniętych już od 1 stycznia br. Więcej- na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 08.08.2023.).

Także ¨DGP¨ ponownie odnotowuje: ¨Nowa rzeczywistość frankowiczów w związku z upadłością Getin Noble Banku¨. Wraz z ogłoszeniem 20 lipca 2023 r. upadłości Getin Noble Banku w znaczący sposób zmieniły się zasady dochodzenia roszczeń wynikających z umów kredytów indeksowanych lub denominowanych we franku szwajcarskim, tzw. umów frankowych. Kredytobiorca nie ma już możliwości dochodzenia swojej wierzytelności o zapłatę lub unieważnienie umowy w drodze postępowania cywilnego. Postępowania te zostaną zawieszone. Z chwilą ogłoszenia upadłości właściwym podmiotem do rozsądzania o roszczeniach banku i kredytobiorców stał się syndyk i sąd upadłościowy. Jak dalej czytamy, Po ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku wielu kredytobiorców zaczęło zadawać sobie pytanie, czy grozi im utrata swoich nieruchomości zabezpieczonych hipoteką. Ich niepokoje są jednak niepotrzebne. Jeżeli kredytobiorca, który nie kwestionuje ważności umowy, nie zalega ze spłatą rat kredytu, nie powinien obawiać się utraty nieruchomości. Utrata nieruchomości nie grozi też tym kredytobiorcom, którzy zakwestionowali ważność umowy i zaprzestali płacenia rat. W związku z przesądzeniem o nieważności umowy kredytowej ? z uwagi na klauzule abuzywne ? nie ma podstaw do utrzymywania zabezpieczenia spłaty kredytu. W przypadku kredytów frankowych zabezpieczeniem tym była hipoteka ustanowiona najczęściej na nieruchomości nabytej za środki uzyskane z kredytu. Hipoteka jest prawem akcesoryjnym w stosunku do zabezpieczonych nią wierzytelności. Może istnieć tylko wtedy, gdy istnieje wierzytelność nią zabezpieczona. W sytuacji nieważności umowy kredytowej nie ma podstaw do utrzymania zabezpieczenia. W momencie, gdy syndyk umieści zgłoszoną w postępowaniu upadłościowym wierzytelność na liście wierzytelności, tym samym uznając umowę kredytową defi nitywnie za nieważną- czytamy na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 08.08.2023.).

¨DGP¨ swój dodatek ¨Firma i Prawo¨ poświęca natomiast w całości jednej kwestii: ¨Podatek od nieruchomości: orzecznictwo i praktyczne kazusy dla firm¨.  Nie jest tajemnicą, że gminy mogą zachęcać firmy do inwestycji na swoim terenie poprzez kształtowanie preferencyjnych stawek podatkowych i ustanawianie zwolnień od podatków i opłat. Jednak przedsiębiorcy, którzy chcieliby skorzystać z preferencyjnego traktowania, muszą wystąpić w tej sprawie do organu podatkowego (tj. wójta, burmistrza, prezydenta miasta) i przedstawić mu przekonujące merytoryczne argumenty w tej sprawie. Oczywiście każda sprawa jest inna i wymaga uruchomienia odrębnego mechanizmu działania. ¨DGP¨ przedstawia wybrane aspekty związane ze stosowaniem ulg w zakresie podatku od nieruchomości w kontekście działalności przedsiębiorców, którzy znajdą tu odpowiedzi, poparte orzecznictwem, na pytania m.in. o to, czy ich niewypłacalność może być podstawą umorzenia podatkowych zaległości albo czy gmina może wstrzymać ratalną spłatę długu podatkowego, jeśli np. przedsiębiorca pominął zapłatę którejś należności. Więcej szczegółów- na kolejnych stronach dodatku.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 08.08.2023.).

Zobacz również