Wtorek, 30 czerwca 2020

¨Inwestor mógł uzyskać tylko jedno zaświadczenie¨
¨Nie wszystko wrzucisz do pieca¨
¨Skutki VAT obniżenia, odroczenia oraz umorzenia czynszów¨
¨Czy wykonawca ponosi konsekwencje błędu zamawiającego w dokumentacji?¨
¨Interesy właścicieli w postępowaniu nieważnościowym reprezentuje zazwyczaj spółdzielnia mieszkaniowa¨
¨Niepewny czas w budowlance¨
¨Małżonek bez ulgi, gdy nie ma faktury¨
¨Ustne ustalenia nie wiążą w przetargu¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Inwestor mógł uzyskać tylko jedno zaświadczenie¨. Warunkiem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność jest rzeczywiste wykorzystanie gruntu na cele mieszkaniowe.  Spółka deweloperska stała się użytkownikiem wieczystym nieruchomości w Kielcach na podstawie umowy notarialnej z 2007 r. Następnie podzieliła grunt na dwie działki ewidencyjne o numerach 46/80 oraz 46/81 i zaplanowała na nich dwa budynki wielorodzinne: budynek A na działce 46/80 oraz budynek B na działce 46/81. Budynek A stanął jako pierwszy: w sierpniu 2019 r. spółka uzyskała pozwolenie na jego użytkowanie. Na budynek B wydano dopiero pozwolenie na budowę. Wkrótce potem, powołując się na ustawę z 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkalne w prawo własności tych gruntów, spółka wystąpiła do prezydenta Kielc o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie obu działek. Uzyskane zaświadczenie dotyczyło jednak tylko działki 46/80. Prezydent miasta stwierdził, że nie może wydać zaświadczenia dla całej nieruchomości, czyli obu działek, ponieważ budynku B nie zaczęto jeszcze stawiać. W zażaleniu do wojewody świętokrzyskiego spółka wytknęła, iż prezydent miasta zawęził pojęcie gruntu, wskutek czego ograniczył wydane zaświadczenie tylko do jednej działki. Wojewoda potwierdził jednak stanowisko prezydenta miasta. Zdaniem wojewody sąsiadujące ze sobą działki będące w użytkowaniu wieczystym podlegają przekształceniu tylko i wyłącznie wtedy, gdy istnieje faktyczna zabudowa mieszkaniowa. Przekształcenie nie dotyczy natomiast gruntów z potencjałem zabudowy na cele mieszkaniowe. Argumenty spółki nie przekonały też sądu. Więcej szczegółów- na dziewiątej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 30.06.2020.).

¨Prawo co dnia¨ przypomina też: ¨Nie wszystko wrzucisz do pieca¨. Od środy nie będzie można sprzedawać miału węglowego do ogrzewania m.in. domów. Protestują składy węgla. Od lipca powinien zniknąć z rynku miał węgla kamiennego najgorszej jakości. Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla (IGSPW) apeluje do Ministerstwa Klimatu, by pozwoliło na jego zbycie jeszcze przez dwa lata. Ekolodzy proszą, by do tego nie doszło. Ministerstwo Klimatu zapewnia ¨Rz¨, że nie planuje zmienić swojej decyzji. Chodzi o rozporządzenie ministra energii z 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Przewiduje ono, że tylko do 30 czerwca 2020 r. obowiązują normy określone dla miałów węglowych. Po tej dacie przestaną obowiązywać. Oznacza to, że nie będzie można sprzedawać miału węgla kamiennego do gospodarstw domowych i instalacji o mocy do  MW. IGSPW uważa, że zakaz sprzedaży miału jest przedwczesny. Z kolei ekolodzy wskazują, że sprzedawcy węgla mieli dwa lata, żeby wdrożyć zmiany. Przepisy zakazują jedynie sprzedaży miału węglowego najgorszej jakości. I przypominają: przeszło 3 mln domów wciąż jest ogrzewane kotłami węglowymi starej daty. Szczegóły- na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 30.06.2020.).

¨Dobra Administracja¨ wskazuje natomiast na ¨Skutki VAT obniżenia, odroczenia oraz umorzenia czynszów¨. W związku z pandemią COVID- 19 zostały wprowadzone szczególne przepisy umożliwiające jednostkom samorządowym: umorzenie w całości lub w części, odroczenie płatności, rozłożenie na raty należności z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości. Wójt/ prezydent miasta może na podstawie tych szczególnych przepisów obniżyć lub całkowicie umorzyć czynsz np. zakładowi fryzjerskiemu czy kosmetycznemu. Co istotne, może również zastosować powyższe ulgi przypadające komunalnym jednostkom organizacyjnym działającej w formie jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego lub samorządowej instytucji kultury. Z punktu widzenia rozliczeń VAT istotnych jest kilka aspektów. Po pierwsze, konieczne jest podpisanie aneksu do umowy najmu dotyczącego obniżenia wysokości czynszu, odroczenia terminu płatności, bądź umorzenia czynszu. Problemem dla VAT może być rozłożenie płatności czynszu na raty, czy odroczenie jego płatności. Jeszcze bardziej problematyczna z punktu widzenia VAT jest sytuacja umorzenia czynszu najmu- czytamy. Więcej- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 30.06.2020.).

¨Dobra Administracja¨ zastanawia się również w tekście: ¨Czy wykonawca ponosi konsekwencje błędu zamawiającego w dokumentacji?¨. W analizowanej sprawie formularz oferty zawierał oczywistą omyłkę: jedna z pozycji zamówienia, stanowiąca zaledwie niewielką część całości zamówienia, nie wchodziła w zakres przedmiotowy SIWZ. Wykonawca złożył ofertę na wadliwym formularzu, nie zauważając, że jedna z pozycji nie znajduje odzwierciedlenia w treści Specyfikacji. Zamawiający na etapie analizy złożonych ofert poprawił oferty w wadliwym zakresie na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych. Sam wykonawca nie sprzeciwił się czynności poprawienia omyłki. Czy to właściwy sposób postępowania, biorąc pod uwagę zakaz dokonywania zmian w treści złożonej oferty po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert? W swoim wyroku KIO wskazała, że z uwagi na niejednoznaczność dokumentacji przetargowej nie można negatywnych konsekwencji błędu zamawiającego przerzucać na wykonawcę, który literalnie zastosował się do treści formularza oferty, uwzględniając błędną pozycję. Więcej- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 30.06.2020.).

¨Dobra Administracja¨ zamieszcza też wyrok NSA: ¨Interesy właścicieli w postępowaniu nieważnościowym reprezentuje zazwyczaj spółdzielnia mieszkaniowa¨. Właściciel lokalu w bloku spółdzielczym musi dowieść, że inwestycja utrudni korzystanie z jego lokalu, by być stroną postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę, prowadzonego w odniesieniu do sąsiedniej działki. Prezydent m.st. Warszawy w marcu 2013 r. wydał pozwolenie na budowę budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym. Decyzja ta stała się prawomocna w toku postępowania administracyjnego. Taki stan rzeczy został negatywnie oceniony przez  właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w sąsiednim bloku spółdzielczym. Skierowali oni do wojewody mazowieckiego wniosek o stwierdzenie nieważności prawomocnego pozwolenia na budowę. Rozpoznając wniosek wojewoda uznał, że takim podmiotom nie przysługuje status strony w postępowaniu o stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę i wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie. NSA rozpoznając sprawę przypomniał w wyroku z 12 marca 2020 r., że problem wyznaczania kręgu stron w postępowaniu nie jest jednolicie wyjaśniony w orzecznictwie administracyjnym. Według sądu w sprawach dotyczących pozwoleń na budowę osoby, którym przysługuje własnościowe prawo do lokalu są zasadniczo reprezentowane przez organy spółdzielni. Dopuszcza się udział właściciela lokalu w pewnych szczególnych sytuacjach, jeżeli wykaże on, że realizacja planowanej inwestycji spowoduje konkretne ograniczenia czy naruszenie warunków korzystania z jego lokalu mieszkalnego. Więcej szczegółów- także na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 30.06.2020.).

¨Rz¨ odnotowuje w innym miejscu: ¨Niepewny czas w budowlance¨. Wiele polskich firm może zacząć odczuwać skutki pandemii dopiero w przyszłym roku. Negatywne skutki pandemii przedsiębiorstwa budowlane odczują z pewnym opóźnieniem i różną siłą, zależnie od segmentu rynku, na którym działają. Firmy budowlane najprawdopodobniej będą musiały mierzyć się ze spadkiem inwestycji w sektorze prywatnym, przede wszystkim w segmencie mieszkaniowym, biurowym, hotelowym i powierzchni handlowych, a także inwestycji samorządowych. Duże znaczenie będą miały ceny materiałów budowlanych. Większość analityków jest zdania, że będą one rosły ze względu na brak siły roboczej oraz wzrost kosztów pracy i usług. Dodatkowo w przyszłym roku mają wejść w życie nowe regulacje podwyższające wymagania techniczne względem niektórych materiałów budowlanych. Może to oznaczać 20- 30 proc. wzrost cen niektórych materiałów. Wzrost bezrobocia, zahamowanie wzrostu płac, niepewność co do przyszłych dochodów i zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów hipotecznych przez banki przełożą się na mniejsze zainteresowanie kupnem nowych mieszkań i spadkiem nowych inwestycji mieszkaniowych w kolejnych miesiącach. Według szacunkowych wstępnych danych GUS w maju br. oddano do użytkowania 16,5 tys. mieszkań, czyli o 20,1 proc. więcej niż przed miesiącem i o 10,1 proc. więcej niż przed rokiem. Większa niż w poprzednim miesiącu (o 39,6 proc.), ale mniejsza niż rok wcześniej ( o 6,9 proc.) była liczba mieszkań zrealizowanych w budownictwie indywidualnym. W okresie styczeń- maj br. oddano do użytkowania ogółem 79,8 tys. mieszkań, tj. o 0,3 proc, mniej niż przed rokiem. Mniej wydano pozwoleń na budowę, W maju br. liczba  mieszkań, na których budowę wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wyniosła 19,3 tys. i była o 28,3 proc. mniejsza niż przed rokiem. Rozpoczęto budowę 15 tys. mieszkań, to o 27,1 proc. mniej niż w maju ub. roku. W okresie styczeń- maj br. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia dla 95,5 tys. mieszkań, tj. o 10,7 proc. mniej niż przed rokiem. Rozpoczęto budowę 81,2 tys. mieszkań (o 15,8 proc. mniej niż rok wcześniej). Szczegóły razem z komentarzem- na 18 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 30.06.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zauważa z kolei: ¨Małżonek bez ulgi, gdy nie ma faktury¨. Jeżeli faktura za instalację fotowoltaiczną jest wystawiona tylko na męża, to żonie nie przysługuje odliczenie w ramach ulgi termomodernizacyjnej- stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Artykuł 26h ustawy o PIT pozwala odliczyć do 53 tys. zł poniesionych wydatków na ocieplenie podatnikom będącym właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego  jednorodzinnego. Małżonkom przysługują odrębne limity odliczeń, więc każde z nich może potrącić 53 tys. zł. Potwierdził to minister finansów w objaśnieniach podatkowych z 16 września 2019 r. Warunkiem jest jednak, że faktury są wystawione na każdego z małżonków. Więcej- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 30.06.2020.).

¨DGP¨ informuje natomiast: ¨Ustne ustalenia nie wiążą w przetargu¨. Przedsiębiorca nie może w przetargu kierować się tym, co usłyszał przez telefon od pracownika zamawiającego. Komunikacja odbywa się poprzez pisma przesyłane oficjalną drogą- wynika z wyroku KIO. Zdaniem izby w omawianej sprawie przedsiębiorca nie udowodnił, by rzeczywiście któryś z pracowników zamawiającego poinformował go o zgodzie na przedłużenie terminu. Sam wykaz połączeń dowodzi jedynie, że łączono się z danym numerem, ale nie o czym rozmawiano. To jednak i tak nie ma większego znaczenia, bo wiążące są jedynie informacje przekazywane na piśmie. Szczegóły- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 30.06.2020.).

Zobacz również