Wtorek, 22 września 2020

¨Śmieci trafią pod lupę fiskusa¨
¨Pakiet mieszkaniowy trafił do Sejmu¨
¨Nowe zasady: zmiana projektu po wydaniu pozwolenia lub zgłoszeniu¨
¨Jak uniknąć błędów przy realizacji projektu w formule PPP?¨
¨Wirus nie był tamą dla fali pozwów frankowych¨
¨UOKiK naprawdę połknie rzecznika finansowego¨
¨Luki w nowym prawie budowlanym¨
¨Mniej nowych mieszkań. Pandemia dopadła budownictwo¨
¨Mieszkania minus, posady plus¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Śmieci trafią pod lupę fiskusa¨. Dane o odpadach zawarte w bazie danych odpadowych będą weryfikowane przy pomocy danych z JPK_VAT. Dzięki temu ma zniknąć szara strefa na tym rynku. Ministerstwo Klimatu pracuje nad zmianami dotyczącymi bazy danych odpadowych (BDO). W tym celu chce znowelizować prawo o odpadach. Nowe przepisy przewidują, że dokumenty potwierdzające wykonanie usługi odbioru oraz przyjęcia odpadów będą zintegrowane z odpowiednią fakturą VAT. W BDO znajdą się informacje o fakturze, a fiskus otrzyma prawo wglądu do danych w bazie i możliwość ich porównania z danymi zawartymi w systemach fiskalnych. Do wprowadzania do BDO zestawu danych faktur VAT i rachunków zostaną zobowiązani tylko ich wystawcy. Ograniczy to liczbę podmiotów objętych nowymi obowiązkami do ok. 30 proc., które zarejestrowały się w tej bazie. Zdaniem Ministerstwa Klimatu dzięki tej zmianie zostanie uproszczony nadzór nad rynkiem odpadów. Będzie można zintegrować dane o masie i rodzajach odpadów, posiadacza i terminów z danymi podatkowymi. Krajowa Administracja Skarbowa oraz Inspekcja Ochrony Środowiska otrzymają dodatkowe, efektywne narzędzie weryfikacji zgodności prowadzenia gospodarki odpadami z obowiązującymi przepisami prawa. Więcej szczegółów- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.09.2020.).

¨Dobra Administracja¨ w ¨Rz¨ przypomina z kolei: ¨Pakiet mieszkaniowy trafił do Sejmu¨. Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w TBS- to przykłady rozwiązań z pakietu mieszkaniowego przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Projekt, który trafił do Sejmu przewiduje m.in. zwiększenie bezzwrotnego wsparcia dla gmin z Funduszu Dopłat zasilanym z budżetu państwa, do inwestycji realizowanych przez TBS na podstawie umowy z gminą. W pakiecie znalazło się również zwiększenie finansowego wsparcia dla gmin partycypujących w kosztach budowy na podstawie umowy zawartej pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a inwestorem ( TBS) z 20 proc. do maksymalnie nawet 35 proc. kosztów inwestycji. Uruchomienie tego grantu nastąpi już na etapie realizacji inwestycji, by środki pokrywały część kosztów, a nie refinansowały- jak dotychczas- koszty już poniesione. Do 50 proc. zwiększą się nakłady na budowę nowych budynków komunalnych. Zwiększone zostanie również wsparcie na modernizację komunalnych zasobów. Do 50 proc. podwyższona zostanie wysokość finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na przedsięwzięcia, które polegają na remoncie mieszkań komunalnych. Będzie je można połączyć z remontem części wspólnych budynków, w których znajdują się mieszkania- czytamy na drugiej stronie dodatku. Więcej szczegółów dotyczących pakietu mieszkaniowego znajdziemy pod adresem: /www.gov.pl/web/rozwoj

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.09.2020.).

¨Dobra Administracja¨ zamieszcza również tekst: ¨Nowe zasady: zmiana projektu po wydaniu pozwolenia lub zgłoszeniu¨. Inwestor, bez uzyskania decyzji zamiennej, będzie mógł zmienić usytuowanie obiektu budowlanego. Zmiany te nie mogą jednak prowadzić do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu na działkę, na której został on zaprojektowany. Podstawowym mechanizmem pozwalającym na realizację budowy na innych zasadach, niż wynikające z przepisów techniczno- budowlanych jest uzyskanie od nich odstępstwa. Jednak procedurę tę przeprowadza się najczęściej przed wydaniem samego pozwolenia- w dotychczasowym stanie prawnym właściwie nie było takiej możliwości. Zmianę w tym zakresie wprowadza nowela Prawa budowlanego, która weszła w życie 19 września. br.- uzyskanie takiego odstępstwa będzie możliwe także na etapie wydawania decyzji zamiennej. W noweli ustawodawca zdecydował się również na uporządkowanie kwestii dotyczących odstępstw od zatwierdzonego- także w trybie zgłoszenia- projektu. Więcej szczegółów- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.09.2020.).

¨Dobra Administracja¨ radzi też: ¨Jak uniknąć błędów przy realizacji projektu w formule PPP?¨. Coraz więcej projektów partnerstwa publiczno- prywatnego jest prawidłowo realizowanych- wynika z ostatniego raportu NIK. Izba wskazuje w nim również na uchybienia, które należy wyeliminować. Wnioski płynące z najnowszego raportu NIK dotyczące realizacji przedsięwzięć w formule PPP przez jednostki samorządu terytorialnego w formule PPP przez jednostki samorządu terytorialnego są optymistyczne- coraz więcej projektów PPP jest prawidłowo realizowanych. W obliczu nowych wyzwań, problemów i jeszcze bardziej napiętych budżetów, które postawił przed samorządami- w większości spowity widmem pandemii- rok 2020, partnerstwo publiczno- prywatne może stać się coraz częściej wykorzystywanym przez samorządowców instrumentem. Nie od dziś wiadomo, że najlepiej uczyć się na cudzych błędach, a Raport w sposób kompleksowy je zidentyfikował- czytamy w ramach wstępu. Lektura dla zainteresowanych- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.09.2020.).

¨Rz¨ zauważa w innym miejscu: ¨Wirus nie był tamą dla fali pozwów frankowych¨. Liczba pozwów rośnie lawinowo. W sądach toczy się łącznie już 18,8 tys. spraw przeciw sześciu największym frankowym bankom z GPW. Liczba ta będzie rosła. Mimo pandemii w II kwartale banki zostały zalane przez frankowiczów nowymi pozwami sądowymi. Przeciw sześciu największym ¨frankowym¨ bankom z GPW (PKO BP, Santander, mBank, Getin Noble, Millenium, BNP Paribas) na koniec czerwca toczyło się łącznie już 18,8 tys. indywidualnych spraw wytoczonych przez klientów mających kredyty mieszkaniowe- wynika z podsumowania ¨Rz¨ na podstawie raportów banków. Oznacza to, że przez trzy miesiące przybyło netto (nowe sprawy minus rozstrzygnięte) blisko 4,85 tys. spraw, czyli prawie 35 proc. To wzrost jeszcze szybszy niż w I kwartale, gdy analizowanej szóstce przybyło w porównaniu z końcem 2019 r. łącznie 2,6 tys. spraw, co oznaczało wzrost o 23 proc. Pandemia okazała się więc niestraszna. Duże zwyżki liczby pozwów to także efekt korzystnego wyroku TSUE, który wpłynął na orzecznictwo polskich sądów. Zaczęły one coraz częściej orzekać na korzyść klientów. Z szacunków kancelarii Votum, obsługującej frankowiczów, wynika, że na początku tego roku wygrywali oni mniej więcej 75 proc. spraw (wszystkich instancji, ale głównie tych pierwszych), a w ostatnich kilku miesiącach wskaźnik ten podskoczył do 90 proc. Więcej szczegółów- na 18 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.09.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ przypomina z kolei: ¨UOKiK naprawdę połknie rzecznika finansowego¨. Przejęcie dotychczasowych kompetencji rzecznika finansowego przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów- to kluczowa zmiana w projekcie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej, który właśnie przekazany został do konsultacji publicznych. Projektodawca- Ministerstwo Finansów- uważa, że obecny rozproszony model ochrony konsumenckiej jest niewystarczający. I z punktu widzenia ochrony konsumentów znacznie lepiej będzie, gdy powołany zostanie jeden organ, zajmujący się ochroną zarówno zbiorowych interesów, jak i pomagał w indywidualnych sprawach. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 22.09.2020.).

¨DGP¨ w innym miejscu zwraca uwagę na ¨Luki w nowym prawie budowlanym¨. Obszerna nowelizacja ustawy- Prawo budowlane, która weszła w życie 19 września 2020 r., wprowadziła istotne zmiany m.in. w zakresie procedury uzyskiwania odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych, zasad sporządzania projektu budowlanego, stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę i samowoli budowlanych. Ustawodawca nie usunął jednak wszystkich dotychczasowych wątpliwości interpretacyjnych, a na tle nowych przepisów powstały kolejne. Niektóre ze zmian budzą także zastrzeżenia w kontekście uprzednio obowiązujących regulacji praktyki ich stosowania. Ustawodawca ułatwia legalizację samowoli budowlanej co najmniej 20 lat temu, licząc od zakończenia budowy, choć nie mówimy tutaj np. o legalizacji z mocy prawa lub w drodze przedawnienia. Wykazanie upływu terminu będzie jednak trudne, gdy np. wnioskodawca jest kolejnym właścicielem lub zarządcą obiektu, dopiero niedawno ustalił, że stanowi on samowolę budowlaną, a nie otrzymał od poprzednika szczegółowych informacji i dokumentów dotyczących budowy, oraz nie ma możliwości ich obecnie uzyskać.  W ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowlanego nie będzie weryfikował zgodności obiektu z warunkami zabudowy lub planem miejscowym. Nie rozstrzygnięto natomiast wprost kwestii zgodności legalizowanej samowoli budowlanej z przepisami techniczno- budowlanymi. Wydaje się, iż skoro organ nadzoru budowlanego w trakcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego będzie sprawdzał kompletność dokumentów legalizacyjnych, to nie powinien dodatkowo badać zgodności obiektu z przepisami techniczno- budowlanymi. W zmienionym prawie budowlanym wprowadzono też z pozoru niewielką, ale niezwykle istotną modyfikację definicji ¨obszaru oddziaływania obiektu¨, która ma bezpośredni wpływ na ustalanie kręgu stron postępowania w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Stronami takiego postępowania są inwestor, właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujący się w definiowanym przez przepis ¨obszarze oddziaływania obiektu¨. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem należało przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Ustawodawca zdecydował się na wykreślenie z tej definicji wyrażenia ¨w zagospodarowaniu¨. Tym samym, przy ustalaniu ¨obszaru oddziaływania obiektu¨ brane będą pod uwagę jedynie ograniczenia w zabudowie, a nie jak dotąd wszystkie ograniczenia w zagospodarowaniu terenu- czytamy. Jeszcze więcej szczegółów- na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 22.09.2020.).

¨DGP¨ odnotowuje również: ¨Mniej nowych mieszkań. Pandemia dopadła budownictwo¨. Nie tylko mniej mieszkań oddawanych jest do użytku, ale wydawanych jest również mniej pozwoleń na budowę. Według opublikowanych wczoraj danych GUS w sierpniu wydano klucze do prawie 16,7 tys. lokali. To o ponad 640 mniej niż rok temu. Jednym z ważniejszych powodów jest mniejsza liczba mieszkań wybudowanych na sprzedaż lub wynajem- czyli deweloperskich. W tym wypadku spadek wyniósł 4,4 proc. Bardziej niepokojące są jednak dane o nowych pozwoleniach i zgłoszeniach budów. W sierpniu było ich o ponad 5 proc. mniej niż przed rokiem, przy czym deweloperzy znacznie mocniej ograniczają aktywność, bo uzyskali takich pozwoleń aż o ponad 11 proc. mniej. Hamuje całe budownictwo, nie tylko mieszkaniowe. Produkcja budowlano- montażowa spadła w sierpniu o 12,1 proc., znacznie mocniej niż oczekiwali ekonomiści. Więcej szczegółów- na dziewiątej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 22.09.2020.).

¨Gazeta Wyborcza¨ zauważa: ¨Mieszkania minus, posady plus¨. Nic nie słychać o mieszkaniach na wynajem na częstochowskiej Grabówce w ramach programu ¨Mieszkanie plus¨. Jest za to nowa spółka i są nowe posady. Otwarcie rządowego programu ¨Mieszkanie plus¨ w Częstochowie było obiecujące. Szefowie Regionalnego Funduszu Gospodarczego (RFG) jeszcze w 2018 r. pokazali koncepcję z ośmioma blokami w otoczeniu drzew dzielnicy Grabówka. RFG miał ¨inicjować proces inwestycyjny¨. Latem 2019 r. miał w ręku decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jesienią w siedzibie Funduszu podpisano list intencyjny o współpracy ze spółką PFR Nieruchomości i Krajowym Zasobem Nieruchomości. Wkrótce miał ruszyć konkurs architektoniczny i etap proceduralny zakończony pozwoleniami na budowę. I zapadła cisza. RFG ani żaden inny podmiot nie występowały w tym roku o zezwolenie na budowę mieszkań. Na dodatek RFG scedował wszystkie dwoje prawa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Faktycznie, 11 sierpnia w sądzie rejestrowym pojawiła się spółka o nazwie Częstochowa Wiolinowa, adres tożsamy z obecną siedzibą RFG. Udziałowcami są RFG  (49 proc.) i KZN- skarb państwa. Wspólny kapitał zakładowy to blisko 31 mln zł. Spółka ma budować, projektować i działać na rynku deweloperskim. Posady w nowej spółce objęli od 12 sierpnia działacze kojarzeni z PiS- czytamy na dziewiątej stronie ¨Gazety¨.

(Źródło: ¨Gazeta Wyborcza¨– 22.09.2020.).

Zobacz również