Wtorek, 20 październik 2020

¨Dekretowy budynek będzie jeszcze trudniej odzyskać¨
¨Zmienić system gospodarowania odpadami¨
¨Wykluczenie z przetargu za nienależyte wykonanie wcześniejszej umowy¨
¨Mieszkanie w kosztach działalności¨
¨Kto pomoże inwestorom?¨
¨Niższa danina nie tylko od budynków mieszkalnych¨
¨Jedna ściana nie oznacza, że grunt jest zabudowany¨
¨NSA zdecyduje o karach dla inwestorów budowlanych¨
¨Pojemniki ze śmieciami też będą miały swoje metki¨
¨Odbudowuje się sprzedaż hipotek¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Dekretowy budynek będzie jeszcze trudniej odzyskać¨. Nie wolno zwracać kamienic z najemcami. Odszkodowanie pokrzywdzonym przez reprywatyzację wypłaci Skarb Państwa, a nie warszawski ratusz. Szykują się zmiany dotyczące warszawskich nieruchomości dekretowych. Od wtorku wchodzą w życie dwie nowelizacje ustaw: o gospodarce nieruchomościami oraz o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych. Nowe przepisy zakazują zwrotu reprywatyzowanych kamienic z lokatorami. Środkami odzyskanymi dotychczas przez komisję weryfikacyjną na ten cel miałby dysponować Fundusz Reprywatyzacji, a nie ratusz. Dzięki temu zdaniem rządu nie będzie już blokował wypłaty odszkodowań przyznanych lokatorom przez komisję weryfikacyjną. Nowe przepisy wydłużają listę okoliczności niepozwalających zwrócić nieruchomości dawnemu właścicielowi. Zakazują zwrotu całej kamienicy, nawet jeśli jest w niej zajęte jedno mieszkanie, a mieszka w nim dziki lokator. Nie wolno oddać także nieruchomości, których chociażby mały fragment został oddany na cel publiczny, np. parking czy park. Według prawników specjalizujących się w sprawach reprywatyzacji, nowela zamyka drogę do jakiegokolwiek odzyskania nieruchomości w Warszawie. Z danych warszawskiego ratusza wynika, że w ostatnich czterech latach, tj. od wejścia w życie tzw. małej ustawy reprywatyzacyjnej, wydano zaledwie dziesięć decyzji zwrotowych i 194 odmawiające oddania nieruchomości dekretowej (w 2020 r. było ich 21). W tym okresie nie oddano ani jednej kamienicy z lokatorami. Więcej szczegółów- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 20.10.2020.).

Niżej ¨Prawo co dnia¨ zauważa: ¨Zmienić system gospodarowania odpadami¨. Samorządowcy obawiają się, że proponowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska przepisy nie wystarczą do obniżenia kosztów. Ich niepokój budzi projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ma zmienić wymagania dla celów recyklingu na lata 2020, 2025, 2030 i 2035. Resort uzasadnia zmiany koniecznością wsparcia samorządu w poprawie sytuacji na krajowym rynku gospodarki odpadami komunalnymi. Uwagi do noweli skierowało Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. W ich opinii propozycje nie wyczerpują oczekiwań gmin związanych z kompleksową reformą i nie obniżą kosztów. Samorządowcy chcą wydłużenia okresu magazynowania odpadów i szybkiego uchwalenia ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, dzięki czemu odpady nie będą kosztem, ale towarem generującym przychody gmin. Stowarzyszenie apeluje o zmianę przepisu dotyczącego dobrowolności przystąpienia właścicieli nieruchomości niezamieszkanych do gminnego systemu. Po uchwale samorządu w tej sprawie przystąpienie do systemu powinno być obligatoryjne. Z gmin wiejskich płyną zaś głosy, by w obszarach mniej zurbanizowanych częstotliwość odbioru odpadów uzależnić od lokalnych potrzeb. Szczegóły- także na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 20.10.2020.).

¨Dobra Administracja¨ w ¨Rz¨ przypomina z kolei: ¨Wykluczenie z przetargu za nienależyte wykonanie wcześniejszej umowy¨. Od nowego roku, również realizacja uprawnień z tytułu rękojmi za wady, wykonanie zastępcze czy też odszkodowanie może uzasadnić wykluczenie z postępowania o zamówienie publiczne. 1 stycznia 2021 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa- Prawo zamówień publicznych, która zastąpi dotychczasową. Zamieszczony w dodatku ¨Rz¨ obszerny tekst to pierwsza z cyklu analiza nowej ustawy, nawiązująca do bezpłatnych webinariów, organizowanych przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych (SPZP), które są poświęcone najważniejszym i najbardziej kontrowersyjnym regulacjom prawnym zawartym w nowym pzp. Kolejne analizy będą publikowane w najbliższych tygodniach, informację o nadchodzących webinariach można znaleźć na stronie internetowej SPZP- www. stowarzyszeniepzp.pl Więcej szczegółów- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 20.10.2020.).

¨Prawo co dnia¨ informuje natomiast: ¨Mieszkanie w kosztach działalności¨. Przedsiębiorca może rozliczyć wydatki na lokal wynajęty po to, aby mieć blisko do klientów. Fiskus się zgadza. Miła niespodzianka dla przedsiębiorców. Okazuje się, że mogą rozliczyć mieszkanie w podatkowych kosztach nawet wtedy, gdy nie prowadzą w nim działalności gospodarczej. Wystarczy, że jest położone blisko klienta. Tak wynika z niedawnej interpretacji skarbówki. Wystąpiła o nią prowadząca własny biznes prawniczka. Ma kancelarię w mieście oddalonym o 20 km od jej domu. Wynajęła tam też mieszkanie. Jest jej potrzebne, ponieważ ma w okolicy klientów, załatwia też różne sprawy w prokuraturze, sądach czy urzędach. Dojazd do domu zajmuje jej 30 minut. Kobieta argumentuje, że dzięki wynajętemu lokalowi może wykorzystać ten czas na kontakty z klientami i regenerację. Podkreśla, że w mieszkaniu nie będzie prowadzić działalności gospodarczej. Planuje tylko w nim mieszkać w okresie wzmożonej aktywności zawodowej. Lokal zapewni jej dyspozycyjność wobec kontrahentów. Czy może rozliczyć wydatki na wynajęcie mieszkania w podatkowych kosztach? Tak, fiskus nie miał nic przeciwko temu. Szczegóły- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 20.10.2020.).

W kolejnym dodatku- ¨Rzecz o prawie¨ znajdziemy tekst: ¨Kto pomoże inwestorom?¨. Nowelizacja prawa budowlanego rozwiązała tylko część problemów generowanych przez ustawę przed jej zmianą. Cała nadzieja w orzecznictwie sądów administracyjnych. Obszerna nowelizacja przepisów ustawy- Prawo budowlane weszła w życie 19 września 2020 r. Wprowadzone zmiany miały przede wszystkim ułatwić życie inwestorom. Niestety, ustawodawca nie wyeliminował nowelizacją wszystkich wątpliwości, wręcz je pogłębił. W szczególności problemem pozostaje możliwość nałożenia sankcji pieniężnej za użytkowanie obiektu budowlanego bez uzyskania pozwolenia na użytkowanie albo bez dokonania zawiadomienia, o których mowa w art. 54 ustawy. Szczegóły- na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 20.10.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ przypomina: ¨Niższa danina nie tylko od budynków mieszkalnych¨. Place zabaw i chodniki służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców nie są objęte stawką podatku przewidzianą dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- wynika z wyroku NSA. Chodziło o interpretację wydaną przez prezydenta Olsztyna na rzecz spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia spytała o stawkę podatku od nieruchomości właściwą dla gruntów, które służą mieszkańcom jako drogi dojazdowe, chodniki, parkingi, place zabaw i tereny rekreacyjne. Uważała, że są to tereny związane z budynkami mieszkalnymi, o których mowa w art. 1 ust. 2a pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ma więc do nich zastosowanie stawka przewidziana dla ¨pozostałych gruntów¨a nie dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Prezydent Olsztyna stwierdził jednak, że potrzebne byłoby wyodrębnienie geodezyjne. Jednak rację przyznał spółdzielni WSA w Olsztynie, a następnie NSA, który przypomniał, że do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami. Według sądu wskazane w ustawie pojęcie gruntów związanych z budynkami należy interpretować w sposób szeroki. Nie muszą być więc wydzielone geodezyjnie. Wystarczy, że znajdują się w pobliżu budynków mieszkalnych, służąc mieszkańcom do zaspokajania ich potrzeb- czytamy na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 20.10.2020.).

¨DGP¨ informuje też: ¨Jedna ściana nie oznacza, że grunt jest zabudowany¨. Jeżeli podatnik sprzedaje działkę, na której mieści się ściana budynku posadowionego zasadniczo na sąsiednim gruncie, to taka dostawa jest zwolniona z VAT- orzekł NSA. Chodziło o miasto, które zamierzało sprzedać działkę nabytą w trakcie komunalizacji. Miastu nie przysługiwało przy tym nabyciu prawo do odliczenia VAT naliczonego. Nabywcami mieli być małżonkowie, których dom i budynek gospodarczy sąsiadowały z gruntem należącym do miasta. Problem polegał na tym, że dwie ściany obu budynków wchodziły na miejski grunt. W akcie notarialnym miało zostać zapisane, że sprzedawana przez miasto działka jest zabudowana fragmentami budynków: jednorodzinnego oraz gospodarczego. Miasto uważało jednak, ze będzie to dostawa terenu niezabudowanego, innego niż budowlany, i dlatego będzie zwolniona z opodatkowania. Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, twierdząc, że będzie to jednak sprzedaż gruntu zabudowanego. Sądy obu instancji przyznały rację miastu. Zdaniem NSA ściany zachodzące na grunt miasta nie przesądzają, iż jest to grunt zabudowany, skoro ściany te są elementami konstrukcyjnymi budynków, w większości posadowionych na działce sąsiedniej. Więcej- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 20.10.2020.).

¨DGP¨ zauważa w innym miejscu: ¨NSA zdecyduje o karach dla inwestorów budowlanych¨. Czy można nakładać kary na inwestora za nielegalne użytkowanie obiektu, jeżeli powstał on bez uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy- takim zagadnieniem prawnym zajmie się 26 października NSA w poszerzonym składzie. Zagadnienie to wzbudziło wątpliwości NSA podczas rozpatrywania sprawy dotyczącej skargi na postanowienie organu nadzoru budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wymierzenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Chodziło o obiekt, który zdaniem organu nadzoru budowlanego został zbudowany bez uzyskania stosownego pozwolenia na budowę, czyli będący samowolą budowlaną. Sąd przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów, czy przewidziana a w art. 57 ust.7 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane sankcja w postaci kary pieniężnej za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dotyczy także obiektów zrealizowanych bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Prawnicy i eksperci zwracaja uwagę, że zagadnienie to nie jest rozstrzygane jednolicie przez sądy administracyjne, różne orzeczenia wydawały też różne składy NSA. Jedne sądy stały na stanowisku, że powyższy przepis ma zastosowanie wyłącznie do użytkowania obiektów wybudowanych legalnie, inne uznawały, że nie ma żadnych przeszkód, aby kara z tytułu nielegalnego użytkowania była nakładana również na obiekty budowlane wzniesione bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, ewentualnie z istotnymi odstępstawmi od zatwierdzonego projektu budowlanego- czytamy. Więcej- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 20.10.2020.).

¨Firma i Prawo¨ w ¨DGP¨ zamieszcza z kolei obszerny tekst: ¨Pojemniki ze śmieciami też będą miały swoje metki¨. Wchodzące w życie 1 stycznia 2021 r. rozporządzenie określa zasady magazynowania odpadów. To kolejne wyzwanie dla przedsiębiorców, i bynajmniej nie dla tych, którzy zajmują się zagospodarowaniem resztek. Bez dodatkowych, kosztownych inwestycji nie będą bowiem w stanie spełnić nowych wymogów. Opublikowane kilkanaście dni temu rozporządzenie ministra klimatu z 11 września w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów odnosić się będzie do większości podmiotów, nie tylko magazynujących czy przetwarzających śmieci, lecz również ich wytwórców. Nowy akt wykonawczy wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r., ale część regulacji (tych, które wymagają przeprowadzenia odpowiednich inwestycji) ma dłuższe vacatio legis. Regulacjom będą musieli przyjrzeć się praktycznie wszyscy przedsiębiorcy, choć nie każdego z nich dotkną one w tym samym stopniu. Rozporządzenie przewiduje bowiem sporo zwolnień. Generalnie im mniej śmieci firma produkuje i im mniej są one szkodliwe, tym mniej magazynowych obowiązków zostanie nałożonych na przedsiębiorcę- czytamy. Więcej- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 20.10.2020.).

¨Głos Szczeciński¨ zauważa: ¨Odbudowuje się sprzedaż hipotek¨. Chętnych na kredyty mieszkaniowe jest więcej, Banki powoli zdejmują też kolejne epidemiczne ograniczenia w hipotekach. 709 tys. zł- przeciętnie na taki właśnie, 30- letni kredyt może dziś liczyć trzyosobowa rodzina, w której rodzice pracują i każde przynosi po jednej średniej krajowej do domu- wynika z szacunków HRE Investments opartych o dane z banków. To o 70 tys. zł więcej niż przed rokiem. Przy tym naswyżkę zawdzieczamy przede wszystkim decyzjom Rady Polityki Pieniężnej. Z miesiąca na miesiąc coraz więcej jest również symptomów łagodzenia podejścia banków do udzielania kredytów. Pojawiają się takie elementy lineralizacji, jak udzielanie kredytów osobom posiadającym czasową umowę o pracę, lub dopuszczanie jako źródło dochodów zysków z prowadzonej działalności gospdoarczej- o ile nie podlegały one nadmiernym wahaniom w ostatnim czasie. Wciąż w najgorszej sytuacji są osoby pracujące na tzw. umowach śmieciowych. Takie źródła dochodu akceptuje wciąż niewiele instytucji. Według danych BIK we wrześniu do banków spłynęło 37,7 tys. wniosków o kredyt mieszkaniowy (to o prawie 2 tys. więcej niż przed rokiem). Pojedynczy dokument opiewał średnio na 291 tys. zł. Szczegóły- na 17 stronie ¨Głosu¨.

(Źródło: ¨Głos Szczeciński¨– 20.10.2020.).

Zobacz również