Wtorek, 20 grudnia 2016

Koncesja na roboty budowlane i usługi na nowych zasadach, Rzeczpospolita
Rozstrzygnięcie o rozbiórce na kolejnym etapie postępowania, Rzeczpospolita
Obowiązkowe umowy o pracę w przetargach publicznych, Rzeczpospolita
Gdy Izba oceniła, zamawiający nie może nic wyjaśniać, Rzeczpospolita
Danina od części działki, a nie całej, Rzeczpospolita
Jakie mają być nowoczesne miasta, Rzeczpospolita
Właściciel musi znać swoje obowiązki, Dziennik Gazeta Prawna
Wspólnota nie ma prawa odciąć dopływu wody do mieszkania, Dziennik Gazeta Prawna
Gminy nie boją się niższych wpływów z wycinki, Dziennik Gazeta Prawna
Wojewoda zaskarży uchwałę. Wille w Puszczy Bukowej, Kurier Szczeciński
Klucze przed świętami, Kurier Szczeciński
Nowe osiedle z nowym żłobkiem, Kurier Szczeciński

Więcej poniżej.

 

Wtorkowa ?Rzeczpospolita? w dodatku ?Administracja? zamieszcza tekst: ?Koncesja na roboty budowlane i usługi na nowych zasadach?. Obowiązująca od kilku dni nowa ustawa koncesyjna w sposób bardziej kompleksowy niż jej poprzedniczka reguluje kwestie proceduralne związane z zawieraniem umów i koncesji. Jednocześnie w kilku aspektach nowa ustawa dokonuje istotnej modyfikacji dotychczasowych zasad. Ustawa z 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi weszła w życie 14 grudnia, uchylając tym samym ustawę z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Istotne zmiany dotyczą już fazy przygotowania postępowania, a ściślej rzecz biorąc- szacowania wartości koncesji, która ma zostać zawarta- czytamy. Więcej- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ?Rzeczpospolita?- 20.12.2016.).

 

?Administracja? zamieszcza też kolejny tekst: ?Rozstrzygnięcie o rozbiórce na kolejnym etapie postępowania?. Wymierzenie opłaty legalizacyjnej, stanowi jedną z faz procedury legalizacyjnej. Przepis art. 49 ust. 1 Prawa budowlanego nie pozwala na dokonywanie przez organ nadzoru budowlanego na tym etapie postępowania ustaleń, co do potencjalnej możliwości rozbiórki nadbudowanej lub rozbudowanej części obiektu. Ustalenie takie jest możliwe dopiero na dalszym etapie postępowania i powinno znaleźć odzwierciedlenie w decyzji w przedmiocie nakazu rozbiórki, kończącej postępowanie legalizacyjne. Tak orzekł NSA w wyroku z dnia 19 października 2016r. Inwestorzy wykonali rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego będącego ich własnością. Przed wykonaniem tych robót nie uzyskali jednak wymaganego pozwolenia na budowę. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w trybie art. 48 Prawa budowlanego wszczął postępowanie administracyjne w sprawie nielegalnie wykonanych robót budowlanych (tzw. postępowanie legalizacyjne). W ramach postępowania nałożył na inwestorów obowiązek przedłożenia określonej dokumentacji. Wydał też postanowienie o nałożeniu na inwestorów opłaty legalizacyjnej w wysokości 50 tys. zł. Więcej szczegółów wraz z komentarzem eksperta- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ?Rzeczpospolita?- 20.12.2016.).

 

?Administracja? w?Rz? przypomina również: ?Obowiązkowe umowy o pracę w przetargach publicznych?. Po zmianach wprowadzonych nowelizacją Prawa zamówień publicznych, zamawiający jest zobowiązany zawrzeć w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane żądanie, aby wykonawca (a także podwykonawca) zatrudniał osoby realizujące zamówienie na umowę o pracę. Wymóg ten przysparza jednak w praktyce wiele problemów. Dodany ustawą z 22 czerwca 2016 r. nowelizującą Prawo zamówień publicznych art. 29 ust. 3a pzp wpisuje się w nurt uwzględniania w zamówieniach publicznych społecznego aspektu. Nowelizacja w tym zakresie wzbudziła spore poruszenie, a przy tym liczne wątpliwości wśród zamawiających. Doprowadziły one do wydania przez Urząd Zamówień Publicznych opinii prawnej dotyczącej tego artykułu. Zawiera ona m.in. katalog czynności, które zdaniem UZP będą, co do zasady, stanowić świadczenie pracy- czytamy. Więcej- na czwartej i piątej stronie dodatku.

(Źródło: ?Rzeczpospolita?- 20.12.2016.).

 

W dodatku ?Administracja? czytamy również: ?Gdy Izba oceniła, zamawiający nie może nic wyjaśniać?. Nakaz powtórzenia badania oferty nie oznacza możliwości ponownego analizowania tych okoliczności, co do których Izba się już wypowiedziała. Podczas przetargu zamawiający ocenił, że jeden z wykonawców zaoferował rażąco niską cenę i odrzucił jego ofertę. Przedsiębiorca zakwestionował tę czynność przed Krajową Izbą Odwoławczą. Skutecznie- Izba uznała, inaczej niż zamawiający, że kalkulacja ceny ofertowej została należycie wyjaśniona. Nakazała powtórzenie czynności badania i oceny ofert, z uwzględnieniem tej wcześniej odrzuconej. Już po wyroku KIO, zamawiający ponownie ocenił tę ofertę- także pod kątem rażąco niskiej ceny. Skierował kolejną prośbę o wyjaśnienia. Po ich uzyskaniu uznał, że rażącej ceny nie ma i wybrał właśnie tego przedsiębiorcę. Nowe wyjaśnienia nie spodobały się jednak konkurentowi, który wygrałby przetarg, gdyby utrzymała się decyzja zamawiającego o odrzuceniu pierwszej oferty z powodu rażąco niskiej ceny. Jego zdaniem tłumaczenia dotyczące ceny były niewystarczające i zakwestionował wybór oferty przed KIO. Więcej szczegółów- na piątej stronie dodatku.

(Źródło: ?Rzeczpospolita?- 20.12.2016.).

 

?Prawo co dnia? przypomina: ?Danina od części działki, a nie całej?. Nie będzie odpowiedzialności solidarnej w wypadku podatku od nieruchomości i rolnego. Chodzi o przypadki, kiedy nieruchomość należy do kilku podmiotów i jeden z nich jest zwolniony z daniny. Sejmowa Komisja ds. Petycji chce zmian w zasadach płatności podatku od nieruchomości oraz w rolnym. W tym celu przygotowała projekt zmian do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Projekt dotyczy solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli nieruchomości. Komisja proponuje ją ograniczyć, gdy jeden lub kilku z nich jest zwolniony z obowiązku jego zapłaty. Z aktualnych przepisów wynika bowiem, że podmiot będący współwłaścicielem nieruchomości wspólnej razem z gminą lub Skarbem Państwa płaci podatek naliczony od całej nieruchomości, a więc w istocie także za współwłaściciela zwolnionego z zapłaty daniny. Na tym tle dochodzi do sporów. Sądy orzekają zaś na korzyść współwłaścicieli obciążonych solidarnie. Więcej- na szóstej stronie dodatku.

(Źródło: ?Rzeczpospolita?- 20.12.2016.).

 

?Rz? zaprasza również do debaty pod hasłem: ?Jakie mają być nowoczesne miasta?. Co piąte mieszkanie w Warszawie zbudowano w ostatnich dziesięciu latach, a rynek mieszkaniowy stolicy rośnie szybciej niż jakiegokolwiek innego miasta. O budowie 15 tys. mieszkań komunalnych, która wpisuje się w politykę społeczną miasta, ale powinna być dokonywana we współpracy z rynkiem i urbanistami, dyskutowali uczestnicy debaty ?Nowatorski program mieszkaniowy w Warszawie. Założenie- oferta- realizacja- wpływ na funkcjonowanie miasta?, która odbyła się w siedzibie ?Rz?. Biorący udział w dyskusji wiceprezes BGK Nieruchomości zauważył, że z mieszkaniami komunalnymi wiążą się dziś dwa problemy. Ich beneficjentami są często niewłaściwe osoby, zarówno jeśli chodzi o wynajem, bo wynajmują po niskich stawkach blokując dostęp naprawdę potrzebującym, jak i wykup tych mieszkań po 5- 10 proc. ich wartości, co prowadzi do zmniejszenia zasobów komunalnych. Dobrym pomysłem jest rządowy projekt urealnienia czynszów, by zmierzać do poziomu rynkowego dla tych, którzy są lepiej sytuowani, a  z drugiej strony zwiększać dopłaty dla najemców najbardziej potrzebujących. Prezes firmy REAS zauważył z kolei, że pierwszoplanowe zadanie miasta to zrobienie porządku we własnych zasobach. Przez ostatnie 15 lat zasoby publiczne, komunalne i TBS wynosiły ok. 350 lokali rocznie, podczas gdy rynek dostarczał ich ok. 13 tys., plus 1000 w zakresie indywidualnego inwestowania. Większość powstających zasobów mieszkaniowych jest poza bezpośrednią kontrolą miasta. Rodzi się więc pytanie, jak polityka mieszkaniowa miasta może wpływać na to, co dzieje się w sektorze rynkowym? Natomiast Irena Herbst, prezes Fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno- Prywatnego podkreśliła, że budownictwo społeczne to także tworzenie przyjaznych warunków rozwoju budownictwa komercyjnego. Więcej szczegółów- na ósmej stronie części ekonomicznej.

(Źródło: ?Rzeczpospolita?- 20.12.2016.).

 

?Dziennik Gazeta Prawna? zamieszcza rozmowę pod hasłem: ?Właściciel musi znać swoje obowiązki?. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, zgodnie z którą samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenia. Jak czytamy, uchwałę należy przyjąć z pewnym zadowoleniem. Zapewne ujednolici orzecznictwo, które w tym zakresie bywa różne. Aczkolwiek przeważający już dziś był nurt dopuszczający zasiedzenie w sytuacji, która trafiła pod rozstrzygnięcie SN. Więcej- na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło:?Dziennik Gazeta Prawna?- 20.12.2016.).

 

?Prawo na co dzień? w ?DGP? przypomina z kolei: ?Wspólnota nie ma prawa odciąć dopływu wody do mieszkania?. Jeżeli odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, to zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne może odciąć dostawę lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne. Dostawca wody, zakręcając krany, ma obowiązek udostępnić zastępczy punkt poboru wody. Z przepisu wynika, że uprawnione do odcięcia wody jest jedynie przedsiębiorstwo wodociągowe i może to zrobić tylko stronie umowy. Pomimo że właściciel mieszkania zalega z opłatami, które obowiązkowo i terminowo powinien uiszczać, ani wspólnota mieszkaniowa, ani spółdzielnia mieszkaniowa nie mają do tego prawa. Jeśli to zrobią, będzie to postępowanie samowolne- czytamy na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ?Dziennik Gazeta Prawna?- 20.12.2016.).

 

?DGP? zauważa też: ?Gminy nie boją się niższych wpływów z wycinki?. Samorządy są zadowolone ze zniesienia wymogu występowania o zgodę na wyrąb drzewa przez właścicieli prywatnych nieruchomości. Pozbędą się części obowiązków, ale równocześnie spadną im dochody. Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o ochronie przyrody zakłada, że właściciele nieruchomości, którzy będą chcieli wyciąć drzewo na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, nie będą musieli występować o zgodę do gminy. Obecnie muszą składać wniosek w tej sprawie i czekać na decyzje. Nowela przyjęta przez Sejm określa nie tylko, w jakich sytuacjach wystąpienie o wycinkę nie będzie potrzebne, ale też w jakich radni będą mogli podjąć inną decyzję. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Szczegóły- na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ?Dziennik Gazeta Prawna?- 20.12.2016.).

 

?Kurier Szczeciński? odnotowuje: ?Wojewoda zaskarży uchwałę. Wille w Puszczy Bukowej?. Wojewoda zachodniopomorski potwierdził, że zaskarży w WSA uchwałę gminy Stare Czarnowo w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wojewoda najprawdopodobniej także złoży zawiadomienie w prokuraturze o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w trakcie procedowania projektu tej uchwały. Uczestnicy wczorajszego spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, w tym krytycy zmian studium, które otwiera drogę do budowania osiedli na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa, zapowiedzieli, że będą współpracować z wojewodą w czynnościach prawnych, których celem jest uchylenie tej fatalnej- jak twierdzą- uchwały. Szczegóły- na pierwszej i siódmej stronie ?Kuriera?.

(Źródło: ?Kurier Szczeciński?- 20.12.2016.).

 

?Kurier? informuje też: ?Klucze przed świętami?. Karlino konsekwentnie realizuje swoją politykę mieszkaniową. W ostatnich dniach klucze do własnych ?M? otrzymały kolejne rodziny. Budowę bloku, w którym znalazło się 28 mieszkań, w tym 24 komunalne i 4 przeznaczone na sprzedaż, rozpoczęto w marcu bieżącego roku. Obok wzniesiono plac zabaw. Budowa nowego osiedla mieszkaniowego w Karlinie to projekt długoterminowy. Zgodnie z założeniami, co roku ma powstawać jeden blok. Inwestycja prowadzona przez Karlińskie TBS dofinansowywana jest przez miejscową firmę Homanit. Jej właściciel Fritz Homann przekazuje na każdy kolejny budynek 450 tys. zł. Dotychczas wzniesiono 3 bloki. Docelowo ma być ich 8- czytamy na ósmej stronie ?Kuriera?.

(Źródło: ?Kurier Szczeciński?- 20.12.2016.).

 

?Kurier? odnotowuje również: ?Nowe osiedle z nowym żłobkiem?. W Szczecinie przy ul. Łącznej otwarto drugą siedzibę żłobka nr 9 ?Przy strumyku?. Dzięki inwestycji ogólna liczba miejsc w żłobku wzrośnie z 85 do 115. Żłobek zaczął funkcjonować od 5 grudnia. Placówka znajduje się na nowo wybudowanym przez Szczecińskie TBS osiedlu Sienno. Jest to pierwsza tak kameralna nowa placówka powstała na terenach północnych w granicach administracyjnych miasta, gdzie do niedawna były tylko dzikie pola. -To nie jest nasze ostatnie słowo. Będziemy ze szczecińskimi TBS pracować nad kolejnymi tego typu projektami- zapowiada prezydent Piotr Krzystek. Pomieszczenia w budynku przy ul. Łącznej 22 na filię żłobka miasto wynajmuje od STBS. Nowo utworzony lokal ma ponad 200 mkw. powierzchni oraz posiada swój plac zabaw, a od podwórza przylega doń teren rekreacyjny z fontanną i zegarem. Jest wyposażony we wszystkie niezbędne do funkcjonowania tego typu placówki sprzęty, które dostosowane są do potrzeb ich użytkowników. Łączny koszt wyposażenie nowego żłobka wyniósł ok. 480 000 zł, a jego budowa ok. 970 000- czytamy na dziewiątej stronie ?Kuriera?.

(Źródło: ?Kurier Szczeciński?- 20.12.2016.).

Zobacz również