Wtorek, 20 czerwca 2017

Własne M 3 nie tylko dla Polaków, Rzeczpospolita
Przekształcenie w ślimaczym tempie, Rzeczpospolita
Blok wśród zabudowy jednorodzinnej, Rzeczpospolita
Damski bokser szybciej się wyprowadzi, Rzeczpospolita
Ile można zaoszczędzić na noclegach, Rzeczpospolita
Czy sąsiad może skarżyć pozwolenie na użytkowanie budynku, Rzeczpospolita
Odkręcanie ustawy odległościowej, Dziennik Gazeta Prawna
Trudnych pytań o ziemię rolną nie ubywa, Dziennik Gazeta Prawna
Nie trzeba samemu uzbrajać działek, aby zostać uznanym za przedsiębiorcę, Dziennik Gazeta Prawna
Teraz mali wykonawcy także mogą się odwoływać, Dziennik Gazeta Prawna

Więcej poniżej.

 

Wtorkowa "Rzeczpospolita" odnotowuje: "Własne M 3 nie tylko dla Polaków". Ukraińcy przyjeżdżają do Polski, by kupić mieszkanie. W 2016 r. mieliśmy rekordową liczbę transakcji. Obywatele Ukrainy to dziś najlepsi klienci polskich biur nieruchomości. Kupują za gotówkę, nie wybrzydzają. Dane MSWiA dotyczące zakupów nieruchomości przez cudzoziemców w 2016 r. pokazują ogromne, dotąd nienotowane, zainteresowanie mieszkaniami i gruntami w Polsce sąsiadów zza wschodniej granicy. Aby cudzoziemiec, także ten spoza Unii, kupił samodzielnie mieszkanie w Polsce, nie musi mieć zezwolenia ministra spraw wewnętrznych i administracji (poza położonymi w strefie nadgranicznej i lokalami użytkowymi). Wystarczy, że przebywa w Polsce legalnie. Pod względem transakcji bez zezwolenia Ukraińcy plasują się zaraz za Niemcami. W ubiegłym roku ci pierwsi zawarli 1,5 tys. transakcji nabycia mieszkania. Drudzy- ponad 2,2 tys. Szczegóły- na szóstej stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 20.06.2017.).

 

"Prawo co dnia" zauważa natomiast: "Przekształcenie w ślimaczym tempie". Trzy i pół roku na rozpatrzenie wniosku o przekształcenie prawa własności gruntu pod blokiem to zdecydowanie za długo. WSA we Wrocławiu oddalił skargę mieszkańca na bezczynność prezydenta Wrocławia w sprawie rozpatrzenia wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Był on jednym z 28 właścicieli lokali w bloku, którzy wystąpili do prezydenta miasta o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność. Prezydent długo zwlekał jednak z rozpatrzeniem wniosku. Prezydent miasta tłumaczył, że opóźnienia biorą się z tego, iż część właścicieli nie wnosi opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości. Brakuje też kompletu wniosków o udzieleni bonifikaty. W związku z tym zarzut bezczynności postawiony przez jednego z właścicieli lokali jest bezzasadny- czytamy. Więcej- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 20.06.2017.).

 

"Prawo co dnia" informuje również "Blok wśród zabudowy jednorodzinnej". W postępowaniu o warunki zabudowy decydują przepisy o planowaniu przestrzennym, a nie prawo budowlane. W efekcie apartamentowiec może powstać w sąsiedztwie domu jednorodzinnego. W rozpatrywanej sprawie sąd zwrócił uwagę, że funkcja mieszkalna należy do inwestycji, których uciążliwość nie wykracza poza granice własnej działki. Strona postępowania w sprawach dotyczących ustalenia warunków zabudowy mogą być jednak właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, zarówno graniczących, jak i niegraniczących bezpośrednio z terenem przyszłej inwestycji. Jest to zależne od konkretnych okoliczności, związanych z rodzajem i zakresem oddziaływania zamierzanej inwestycji na otoczenie- stwierdził WSA. Szczegóły- także na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 20.06.2017.).

 

"Prawo co dnia" zauważa również: "Damski bokser szybciej się wyprowadzi". Sądy będą w pierwszej kolejności rozpatrywać sprawy eksmisji dopuszczających się przemocy. Rzecznik praw obywatelskich uważa, że obowiązujące przepisy o eksmisji nie działają dobrze. Chodzi o osoby dopuszczające się przemocy względem rodziny. Tego rodzaju sprawy nie należą dzisiaj do kategorii pilnych. Oznacza to, że sądy nie mogą ich rozstrzygać w pierwszej kolejności. Zmiany leżą w kompetencji Ministerstwa Sprawiedliwości, które odpowiedziało, że RPO ma rację. Rozszerzy więc katalog spraw uważanych za pilne o prowadzone na podstawie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie- czytamy na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 20.06.2017.).

 

"Prawo co dnia" zamieszcza także tekst: "Ile można zaoszczędzić na noclegach". Wykonawca zasłaniający się tajemnicą ofert podwykonawców może nie obronić się przed zarzutem rażąco niskiej ceny. Jeśli zamawiający ma wątpliwości, czy cena zaproponowana przez przedsiębiorcę nie jest rażąco niska, zwraca się do niego z prośbą o wyjaśnienia. Jak przypomniała Krajowa Izba Odwoławcza w jednym z ostatnich orzeczeń- zgodnie z art. 90 ust. 2 prawa zamówień publicznych, ten musi wykazać, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu. Więcej szczegółów- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 20.06.2017.).

 

Kolejny dodatek "Rz""Administracja"– zamieszcza tekst: "Czy sąsiad może skarżyć pozwolenie na użytkowanie budynku". Stroną postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor. Jednak w pewnych stanach faktycznych i prawnych krąg ten mogą determinować inne normy prawne. W sytuacji, gdy przedmiotem postępowania o pozwolenie na użytkowanie jest inwestycja, co do której wyeliminowaniu uległa decyzja o pozwoleniu na budowę, organy winny ocenić legitymację skargową strony w oparciu o przepis ogólny art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego- wynika z wyroku NSA, z 23 marca 2017 r. Więcej- na ósmej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 20.06.2017.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" odnotowuje: "Odkręcanie ustawy odległościowej". Domy będzie można budować bliżej farm wiatrowych- zakłada projekt liberalizacji przepisów przygotowany przez Ministerstwo Energii. 16 lipca minie dokładnie rok od chwili, gdy w życie weszła ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Akt ten wnosił trzy kluczowe zmiany: obowiązek wznoszenia turbin jedynie na podstawie planów miejscowych; minimalną odległość urządzenia od zabudowań mieszkalnych; zaliczenie elektrowni wiatrowych wraz z ich elementami technicznymi do budowli. Ze znowelizowanej ustawy wynika, że zmienią się zasady lokalizacji. Farmy wiatrowe mają też ponownie płacić niższy podatek od nieruchomości, obliczany nie od całości, a od części urządzenia. Szczegóły- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 20.06.2017.).

 

"DGP" zauważa też: "Trudnych pytań o ziemię rolną nie ubywa". Czy nieruchomość rolną nabytą w drodze egzekucji, zakończonej przysądzeniem własności dokonanym po 30 kwietnia 2016 r. można sprzedać przed upływem 10 lat? Na to pytanie odpowiedzieć ma Sąd Najwyższy. To kolejne zagadnienia dotyczące ustawy o obrocie ziemią rolną. Opisywany akt zakłada, że nabywcą działek o statusie rolnym o powierzchni 0,3 ha i większych może być dziś co do zasady jedynie rolnik indywidualny. Wszyscy inni muszą prosić o zgodę prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Więcej- także na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 20.06.2017.).

 

"DGP" informuje również: "Nie trzeba samemu uzbrajać działek, aby zostać uznanym za przedsiębiorcę". Właściciel gruntu działa w charakterze podatnika VAT, gdy sprzedaje go spółce, która sama podjęła już działania przekraczające zwykły zarząd nieruchomością- orzekł NSA. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą są osoby, które podejmują aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami. Taka aktywność może polegać np. na uzbrojeniu terenu lub działaniach marketingowych, wykraczających poza zwykłe formy ogłoszenia. Szczegóły- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 20.06.2017.).

 

"DGP" informuje też: "Teraz mali wykonawcy także mogą się odwoływać". Krajowa Izba Odwoławcza zmienia swoją linię orzeczniczą i dopuszcza możliwość kwestionowania zwycięskich ofert również w zamówieniach publicznych poniżej progów unijnych. To bez wątpienia najistotniejszy spór interpretacyjny, dotyczący znowelizowanych przed rokiem przepisów o zamówieniach publicznych. KIO uznawała, że choć dodano nową przesłankę pozwalającą na wnoszenie odwołań w przetargach o wartości niższej od progów unijnych, to jednak nadal nie pozwala ona na podważanie poprawności zwycięskich ofert. Właśnie się to zmieniło. Więcej szczegółów- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 20.06.2017.).

 

Zobacz również