Wtorek, 15 luty 2022

¨Rząd szuka pomysłów na zmiany w Polskim Ładzie¨
¨Pomyłka fiskusa idzie na jego konto¨
¨Prawie co trzeci Polak bierze kredyt w pojedynkę¨
¨Lex płot na granicy¨
¨Jak stosować klauzule waloryzacyjne¨
¨Kto zapłaci PIT, nie może zrzucać odpowiedzialności na płatnika¨
¨O podatku decyduje termin nabycia wywłaszczonej działki¨
¨Brak amortyzacji bilansowej wyklucza podatkową¨
¨Sprzedaż bez PIT, jeśli wynika ze zobowiązania spadkodawcy¨
¨KRZ nie zdaje egzaminu¨
¨Nowe zasady wywłaszczeń wciąż budzą wątpliwości¨
¨Można stosować stary wzór wniosku o dodatek¨
¨Wnioski o lokale socjalne. Nabór tylko do końca lutego¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Rząd szuka pomysłów na zmiany w Polskim Ładzie¨. Ministerstwo Finansów pracuje nad kolejnymi modyfikacjami w obowiązującej od początku roku reformie podatkowej. Chodzi o nowe rozliczenie PIT na koniec roku i przesunięcie terminu dla firm na wybór opodatkowania. Organizacje zasiadające w Radzie Dialogu Społecznego przesłały rządowi listę 25 postulatów dotyczących np. przedstawienia zasad, na jakich ulgą dla klasy średniej zostaną objęci emeryci, renciści i zleceniobiorcy, a także , czy istnieje możliwość modyfikacji przepisów o minimalnym CIT, który- jak się okazuje- będą musiały także zapłacić niektóre średnie polskie firmy, nieunikające płacenia podatków, a jedynie prowadzące działalność o bardzo niskiej marży. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów potwierdzili, że pracują nad nowelizacją tych przepisów. Z ich wypowiedzi wynikało, że w nowych przepisach może się zmienić algorytm naliczania ulgi dla klasy średniej przy wyliczaniu wynagrodzeń zleceniobiorców i wypłacie świadczeń dla emerytów i rencistów. W tej nowelizacji mają się też pojawić nowe regulacje dotyczące rocznego rozliczenia podatkowego PIT, aby nie okazało się pod koniec roku, że osoby, które- korzystając z obecnych przepisów o miesięcznym potrącaniu zaliczek na podatek dochodowy- nie musiały dopłacać np. podatku czy składki zdrowotnej na koniec roku podatkowego. Więcej szczegółów- na 10 stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 15.01.2022.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Pomyłka fiskusa idzie na jego konto¨. Jeśli płatnik ma ze skarbówki interpretację pozwalającą mu nie pobierać zaliczek na PIT, nie można domagać się ich zapłaty. W poniedziałek NSA w składzie siedmiu sędziów wydał bardzo ważny wyrok dla tysięcy podatników. Wynika z niego, że jeśli płatnik nie pobrał zaliczki na PIT, bo miał interpretację, po jej zmianie czy wygaszeniu, fiskus nie może skutecznie domagać się ich zapłaty przez podatnika. No chyba że ten sam zadeklaruje należność w zeznaniu rocznym i ją ureguluje- czytamy na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 15.02.2022.).

W ¨Rz¨ czytamy również: ¨Prawie co trzeci Polak bierze kredyt w pojedynkę¨. Mimo że połączenie dochodów dwóch osób jako źródła spłaty jednego kredytu daje większe bezpieczeństwo, Polacy coraz częściej decydują się sami brać hipotekę. Według danych BIK kredyt na mieszkanie zaciągany jest na okreśśrednio 25 lat. Długi horyzont oznacza, że należy wziąć pod uwagę nie tylko bieżącą sytuację finansową, ale także przyszłe czynniki ryzyka. W przypadku jednego kredytobiorcy, utrata dochodu to niekiedy problem, a nawet brak możliwości spłaty kredytu. Zjawisko to dobrze ilustrują dane BIK, z których wynika, że obecnie 4,5 proc. wartości kredytów mieszkaniowych zaciąganych samodzielnie ma opóźnienie powyżej 90 dni. Na 4,2 mln kredytobiorców mieszkaniowych 841 tys. osób mierzy się z nim w pojedynkę. Takich kredytów jednoosobowych jest prawie 32 proc. wśród wszystkich czynnych kredytów mieszkaniowych. Ponadto ich udział rośnie regularnie od pięciu lat. Na koniec grudnia 2017 r. udział hipotek zaciągniętych przez jedną osobę wynosił 28,9 proc. Na samodzielne spłacanie kredytu decyduje się więcej mężczyzn (54 proc.) niż kobiet (46 proc.). Single mają do spłaty łącznie 164,35 mld zł, co przekłada się na średnią wartość kredytu do spłaty  na poziomie 195, 37 tys. zł. Więcej- na 17 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 15.02.2022.).

Kolejny dodatek ¨Rz¨¨Rzecz o prawie¨ zwraca natomiast uwagę: ¨Lex płot na granicy¨. Kolejne branże gospodarki są wyłączane z systemu zamówień publicznych¨. Prawo zamówień publicznych nie jest doskonałe i przekonał się o tym każdy, kto brał udział w jakimkolwiek postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jednakże od czasu, kiedy w Polsce wdrożono pierwsze przepisy regulujące udzielanie zamówień publicznych (1994 r.), pomimo regularnej krytyki, nie wypracowano innych standardów , które byłyby realną odpowiedzią na formułowane zarzuty, a jednocześnie zapewniały transparentność w wydatkowaniu środków publicznych. Najczęściej pzp zarzuca się przedłużającą się procedurę, wstrzymywanie inwestycji, wreszcie niską jakość dostaw, usług czy robót budowlanych. W dalszym ciągu są trudności natury biurokratycznej i formalnej. Zapewne dlatego co jakiś czas pojawiają się propozycje wyłączenia pewnych segmentów z obszaru zamówień publicznych i pozostawienia całkowitej dowolności zamawiającym w doborze kontrahentów- czytamy w ramach wstępu. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 15.02.2022.).

¨Dobra Administracja¨ w ¨Rz¨ radzi z kolei: ¨Jak stosować klauzule waloryzacyjne¨. W dobie rosnących cen materiałów budowlanych, a także wciąż panującej pandemii, polski ustawodawca widzi w rynku zamówień publicznych źródło impulsu do pobudzenia wzrostu gospodarczego. Zachętą dla potencjalnych uczestników rynku zamówień publicznych ma być ustawa Prawo zamówień publicznych, która obowiązuje od 1 stycznia 2022 r., a w szczególności nowe regulacje odnoszące się do umowy o zamówienie publiczne. W założeniu umowa ta mimo że przygotowywana głównie przez jedną tylko stronę- tę publiczną- ma być bardziej ¨wyważona¨ i nastawiona na współpracę publiczno- prywatną. W szczególności, ma przewidywać określone zabezpieczenia na wypadek wzrostu kosztów wykonania umowy, tzw. waloryzacja. Ustawa przewiduje w tym zakresie jedynie pewne ramy, które z biegiem czasu ma uzupełniać praktyka poszczególnych zamawiających oraz pojawiające się coraz częściej rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej. Jak wygląda obecnie ta praktyka w kontekście umów na roboty budowlane? Szczegółowa odpowiedź- na pierwszej i drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 15.02.2022.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ również zwraca uwagę: ¨Kto zapłaci PIT, nie może  zrzucać odpowiedzialności na płatnika¨. Wczorajszy wyrok siedmiu sędziów NSA to bardzo ważna wiadomość dla wszystkich pracodawców i zleceniodawców, jak również samych podatników. Chodzi o to, kto ma zapłacić podatek w sytuacji, gdy pracodawca go nie pobrał, bo miał interpretację indywidualną, z której wynikało, że nie musi pobierać daniny. W praktyce odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista, a jedna z wykładni prowadzi do tego, że podatku nie musi płacić ani podatnik (bo korzysta z ochrony wynikającej z art. 26a ordynacji podatkowej), ani płatnik (bo korzysta z ochrony wynikającej z interpretacji indywidualnej). Na dodatek problem jest szerszy, bo nie dotyczy tylko sytuacji, w której płatnik dostał ? jak się okazało ? błędną interpretację indywidualną. Chodzi o wszelkie sytuacje wykluczające jego odpowiedzialność, z różnych względów. Niestety, odpowiedź NSA nie wszystkich może usatysfakcjonować. Sąd orzekł bowiem, że jeśli płatnik nie pobrał zaliczek na PIT ze względu na posiadaną interpretację indywidualną to pieniądze nie zostaną

już zwrócone. Jeśli bowiem podatnik sam zadeklaruje i wpłaci podatek, to nie można mówić o ograniczeniu jego odpowiedzialności. Więcej szczegółów- na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 15.02.2022.).

Niżej w ¨DGP¨ czytamy: ¨O podatku decyduje termin nabycia wywłaszczonej działki¨. Sprzedaż nieruchomości zamiennej jest bez PIT, jeśli upłynął pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, liczony od daty nabycia nieruchomości wywłaszczonej ? orzekł NSA. Chodziło o właścicielkę działki przejętej w 2014 r. przez gminę na podstawie decyzji administracyjnej, w związku z budową drogi. Kobieta w ramach odszkodowania otrzymała nieruchomość zamienną. Chciała wiedzieć, czy sprzedaż działki zamiennej przed upływem 5 lat od przeniesienia prawa własności, będzie opodatkowana na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8a ustawy o PIT. Kobieta uważała, że nie powinna zapłacić podatku. Tłumaczyła, że była właścicielką wywłaszczonej działki od 1996 r., więc gdyby nie przymusowe przeniesienie własności na rzecz gminy, to pięcioletni okres dawno by upłynął. Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że bieg pięcioletniego terminu powinien być liczony od końca 2014 r., bo na mocy decyzji starosty kobieta nabyła nieruchomość, której wcześniej nie była właścicielką. Powinna więc odczekać ze sprzedażą działki do końca 2019 r. WSA w Krakowie był innego zdania. Orzekł, że pięcioletni termin należy liczyć od nabycia nieruchomości wywłaszczonej. NSA również nie miał wątpliwości, że kobieta nie powinna zapłacić podatku. Stwierdził, że choć prawo własności w sensie przedmiotowym obejmuje inną nieruchomość, to w sensie podmiotowym jest tożsame. Nie powinno to zatem powodować ujemnych skutków dla osoby, która nabyła nieruchomość zamienną- odnotowano- także na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 15.02.2022.).

¨DGP¨ informuje również w innym miejscu: ¨Brak amortyzacji bilansowej wyklucza podatkową¨. Spółki nieruchomościowe, które w księgach rachunkowych wyceniają swoje nieruchomości inwestycyjne według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej, nie mogą ich już amortyzować dla celów podatkowych. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP. Nadal odpisy amortyzacyjne mogą potrącać od przychodu te spółki

nieruchomościowe, które dla celów rachunkowych wyceniają swoje budynki inwestycyjne jak środki trwałe, z tym że amortyzacja podatkowa nie może przekraczać bilansowej. Ograniczenia w amortyzacji nieruchomości to skutek zmian wprowadzonych Polskim Ładem w art. 15 ust. 6 ustawy o CIT, art. 22 ust. 8 ustawy o PIT. Zmiany w tym zakresie dotyczą wyłącznie spółek nieruchomościowych. Od 1 stycznia 2022 r. w przypadku tych spółek odpisy amortyzacyjne dotyczące nieruchomości (tj. środków trwałych zaliczonych do grupy 1 klasyfikacji) nie mogą być wyższe niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. W uzasadnieniu do projektu Polskiego Ładu resort finansów wskazał, że celem tej zmiany ¨jest zmniejszenie różnic występujących między wartością wykazywanego przez spółkę nieruchomościową w roku podatkowym dochodu przed jego opodatkowaniem podatkiem dochodowym a wartością wykazywanego ? za ten sam okres (rok podatkowy/rok obrotowy) ? zysku brutto (zysku przed obciążeniem

podatkiem dochodowym)¨. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 15.02.2022.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Sprzedaż bez PIT, jeśli wynika ze zobowiązania spadkodawcy¨. Spadkobierca, który sprzedał odziedziczoną nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia, by sfinalizować zawartą przez spadkodawcę przedwstępną umowę sprzedaży, nie ma obowiązku zapłaty PIT ? orzekł NSA. Chodziło o kobietę, która w 2017 r. odziedziczyła po mężu kilka działek. Stanowiły one jego majątek odrębny, a przed śmiercią mężczyzna podpisał przedwstępne umowy sprzedaży tych nieruchomości. Spadkobierczyni była zobowiązana do zawarcia umów przyrzeczonych i sprzedaży działek, co miało miejsce jeszcze przed upływem pięciu lat od ich odziedziczenia. Chciała się upewnić, że nie powinna płacić podatku od dochodu ze sprzedaży, mimo że od nabycia działek (w tym wypadku ? ich odziedziczenia) nie upłynie jeszcze pięć lat, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8a ustawy o PIT. Sprawa dotyczyła stanu prawnego sprzed 2019 r., a więc gdy pięcioletni okres należało liczyć od nabycia nieruchomości przez spadkobiercę, a nie przez spadkodawcę. Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Za bez znaczenia uznał to, że do zbycia nieruchomości doszło w wyniku wykonania zobowiązań umownych zawartych przez poprzedniego właściciela. Stwierdził, że uprawnienie spadkodawcy do sprzedaży działek bez podatku nie może przejść na spadkobiercę. Wdowa powinna więc zapłacić podatek ? uznał. WSA w Łodzi przyznał rację kobiecie. Powołując się na utrwaloną linię orzeczniczą NSA, wskazał na treść art. 97 par. 1 ordynacji podatkowej. Przepis ten mówi, że spadkobiercy ¨przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy¨. W tym przypadku ? w ocenie WSA ? prawem tym było wyłączenie od  opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości. W przeciwnym razie ? jak stwierdził sąd ? spadkobierca znalazłby się w gorszej sytuacji niż jego poprzednik prawny. Więcej- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 15.02.2022.).

¨DGP¨ informuje również: ¨KRZ nie zdaje egzaminu¨. Od czasu, gdy zaczął funkcjonować Krajowy Rejestr Zadłużonych, nie ogłoszono ani jednej upadłości, a w systemie widnieje zaledwie niecała 1/10 odnotowywanej zazwyczaj liczby wniosków. To wina problemów technicznych, które odczuwają sądy w całej Polsce. Od 1 grudnia 2021 r. Krajowy Rejestr Zadłużonych funkcjonuje w całkowicie elektronicznej formie. Oznacza to, że dane m.in. o wszczętych postępowaniach upadłościowych (zarówno wobec osób fizycznych, jak i przedsiębiorców) i restrukturyzacyjnych, a także postanowienia wydawane przez sąd w łatwy sposób można sprawdzić przez internet. Może to zrobić każda zainteresowana osoba. Co istotne, od grudnia nie ma już możliwości składania wniosków o upadłość czy wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w innej formie niż elektroniczna. Jak słyszymy nieoficjalnie ze strony środowiska sędziowskiego, sądy mają nie lada problem z elektroniczną wersją systemu. Chodzi przede wszystkim o kłopoty z dekretacją spraw, a więc sytuację, w której konkretnego postępowania nie można zarejestrować, a w konsekwencji ? przydzielić wybranym sędziom do rozpoznania, nadać sygnatury i wpisać do repertorium. Szczegóły- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 15.02.2022.).

¨DGP¨ zwraca też uwagę: ¨Nowe zasady wywłaszczeń wciąż budzą wątpliwości¨. Zniesienie zasady korzyści, czyli kluczowa propozycja projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, zyskało aprobatę samorządowców. Nie milkną jednak zarzuty właścicieli gruntów i ekspertów, że nowe regulacje będą niesprawiedliwe. Jeżeli do wywłaszczenia dochodzi na wniosek właściciela, odszkodowanie będzie ustalane między nim a gminą, powiatem lub Skarbem Państwa. W tych przypadkach nie będą obowiązywały 10- lub 20-proc. bonusy, które projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw przewiduje za wywłaszczenie na cele publiczne nieruchomości mieszkalnych, służących do prowadzenia działalności gospodarczej oraz innych. Taką zmianę wprowadzono do projektu na skutek sugestii

samorządów. Nowelizację przygotował Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Została ona właśnie pozytywnie zaopiniowana przez KWRiST. Teraz nowela trafi na Stały Komitet Rady Ministrów. ? Horała zakłada, że rząd zajmie się projektem w marcu. Projekt zakłada zniesienie zasady korzyści, ale zamiast tego zwiększenie do 120 proc. wartości kwot odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości mieszkalnych i służących do

prowadzenia działalności gospodarczej i do 110 proc. w przypadku pozostałych nieruchomości. Więcej szczegółów- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 15.02.2022.).

¨DGP¨ informuje również: ¨Można stosować stary wzór wniosku o dodatek¨. Gminy mogą korzystać ? do wyczerpania posiadanych zapasów ? z druków wniosków o przyznanie dodatku osłonowego, według dotychczasowego wzoru. Taką możliwość daje im rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 10 lutego 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, które dziś wchodzi w życie. Stosowany do tej pory formularz wymaga zmiany z uwagi na nowelizację art. 2 ust. 6 ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Przepis ten w brzmieniu obowiązującym od 28 stycznia br. przewiduje, że jednym z warunków otrzymania przez gospodarstwo domowe  świadczenia w podwyższonej kwocie jest zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej bazy ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Wcześniej wymagane było, aby piec był wpisany do tego rejestru. Dlatego w dotychczasowym druku wniosku (a dokładnie w punkcie trzecim jego pierwszej części oraz objaśnieniu numer siedem) jest mowa o wpisaniu źródła ogrzewania do CEEB. Natomiast nowy wzór formularza jest już dostosowany do zmienionych przepisów uchwały i we wspomnianych miejscach jest użyte sformułowanie o zgłoszeniu urządzenia grzewczego do CEEB- czytamy na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

¨Kurier Szczeciński¨ odnotowuje: ¨Wnioski o lokale socjalne. Nabór tylko do końca lutego¨. Tylko dwa tygodnie, licząc od poniedziałku 14 lutego, zainteresowani mają na złożenie wniosków o przyznanie lokali socjalnych od gminy w Szczecinie. To mieszkania wynajmowane osobom o najniższych dochodach za obniżoną w porównaniu do obowiązujących stawkę czynszu komunalnego, bo i o niskim standardzie warunków, jakie w nich panują. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych wyznaczył tegoroczny termin składania wniosków zgodnie z obowiązującą uchwałą nr XII/443/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Szczecin. Umowy najmu mieszkań socjalnych na czas oznaczony zawierane są z osobami, których udokumentowany średni dochód z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 42 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarstwach jednoosobowych, 45 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarstwach dwuosobowych i o dalsze 23 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób. W szczególnie uzasadnionych przypadkach gmina może zawrzeć umowę najmu takiego lokalu, gdy przekroczenie kryterium dochodu wynosi nie więcej niż 10 proc.- czytamy na łamach ¨Kuriera¨.

(Źródło: ¨Kurier Szczeciński¨– 14.02.2022.).

Zobacz również