Wtorek, 12 październik 2021

¨W bankach tli się nadzieja na odmianę frankowego losu¨
¨Nowy skład do spraw frankowiczów¨
¨Dla każdego znaleźć miejsce w domu¨
¨Opieka instytucjonalna ma odejść do lamusa¨
¨Wielu firmom może być trudniej o pomoc publiczną¨
¨Za wybiórcze przekazanie dokumentów jest kara¨
¨Pytania o sprawozdawczość w gospodarce odpadami¨
¨Biznes ma alternatywny projekt w sprawie ROP¨

Więcej poniżej.

Wtorkowa ¨Rzeczpospolita¨ odnotowuje: ¨W bankach tli się nadzieja na odmianę frankowego losu¨. Bankowi prawnicy sugerują, że uchwała TSUE w sprawie węgierskiej może otworzyć drogę do stosowania przez sądy średniego kursu NBP zamiast unieważniania umów. Chodzi o wydaną 2 września uchwałę TSUE w sprawie węgierskiego banku OTP stwierdzającą, że przepisy unijne nie stoją w sprzeczności z ustawą, która w 2014 r. spowodowała konwersję hipotek frankowych po kursie rynkowym, średnio o połowę wyższym niż z dnia zaciągnięcia. TSUE wskazał, że celem dyrektywy 93/13 jest przywrócenie równowagi kontraktowej stron przy jednoczesnym utrzymaniu umowy w mocy, a nie masowe wyeliminowanie z obrotu, czyli unieważnianie umów zawierających umowy niedozwolone- oceniają pracownicy banków. Poza tym z orzeczenia wynika, że wola konsumenta chcącego unieważnienia, bo to daje mu największą korzyść, nie jest dla sądu wiążąca. To, co jest najkorzystniejsze dla klienta, nie może być dla sądu głównym kryterium. Dlatego, jeśli są przepisy krajowe pozwalające uzupełnić lukę po eliminacji klauzul niedozwolonych, sąd powinien ją zastosować  i utrzymać umowę, zamiast ją unieważniać. To, jak oceniają prawnicy banków, inne podejście niż przyjęte w Polsce przez wielu sędziów po wyroku TSUE  w sprawie państwa Dziubak z października 2019 r. Teraz TSUE orzekł w omawianej węgierskiej sprawie, gdzie chodziło o regulację z 2014 r. dającą możliwość zastąpienia klauzul kursami kupna i sprzedaży banku centralnego, że można zastosować przepisy, które pojawiły się kilka lat po zawarciu umów. Przez analogię mogłoby to oznaczać, że w Polsce możliwe byłoby uzupełnianie luki średnim kursem NBP. Więcej szczegółów- na 20 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 12.10.2021.).

¨Prawo co dnia¨ w ¨Rz¨ informuje natomiast: ¨Nowy skład do spraw frankowiczów¨. Nowa prezes Izby Cywilnej SN zmieniła sędziów referentów dla pytań prawnych związanych z kredytami frankowymi. 8 listopada rozpatrywane będzie pytanie prawne dotyczące wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w razie stwierdzenia nieważności umowy kredytu frankowego. Podczas kontroli stwierdzono, że począwszy od pytania rzecznika finansowego w sprawie przedawnienia roszczeń w razie wypowiedzenia umowy kredytowej, sprawy były przydzielane niezgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie Sądu Najwyższego, tj. niezgodnie z alfabetyczną listą sędziów. W komentarzu do tekstu czytamy m.in., że przejrzystość w przydzielaniu sędziów do spraw potrzebna jest nie tylko w sądach powszechnych, ale i w Sądzie Najwyższym. Uczciwość nie może przegrać z fachowością, nawet gdyby ten konflikt istniał tylko w oczach odbiorców. Całość dla zainteresowanych- na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 12.10.2021.).

¨Rz¨ także krótko: 0 21,7 proc., licząc rok do roku, wzrosły średnio we wrześniu br. ceny materiałów budowlanych oraz do domu i ogrodu- podały Polskie Składy Budowlane. Płyty OSB były 127 proc. droższe niż rok temu, izolacje termiczne o 53,1 proc., dachy, rynny- 16,1 proc., płytki- 11,1 proc., ściany- 10,5 proc., otoczenie domu- 18,1 proc.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 12.10.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ odnotowuje z kolei: ¨Dla każdego znaleźć miejsce w domu¨. Wszystkie dzieci trafiające do pieczy zastępczej będą przebywać w rodzinnych formach opieki. Z kolei seniorzy i osoby niepełnosprawne będą mieć zapewnioną opiekę w warunkach domowych, a umieszczenie w domu pomocy społecznej ma być ostatecznością. Takie są dwa najważniejsze cele Strategii rozwoju usług społecznych, której projekt jest teraz konsultowany. Proces deinstytucjonalizacji ma potrwać aż do 2035 r., ale jak wskazują eksperci, jej pierwsze elementy trzeba wprowadzać jak najszybciej. Problem w tym, że rządowy dokument jest mało konkretny. Co więcej, nie wiadomo, ile pieniędzy rząd zamierza przeznaczyć na realizację programu, a bez tego trudno planować i wdrażać kolejne działania- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ szerzej o sprawie informuje w kolejnym tekście: ¨Opieka instytucjonalna ma odejść do lamusa¨. Na koniec 2035 r. wszystkie dzieci będą przebywać w rodzinnych formach pieczy zastępczej, domy pomocy społecznej mają zaś się przekształcić w placówki zapewniające usługi środowiskowe. Tak przewiduje rządowa strategia. Do 2 listopada potrwają konsultacje projektu uchwały Rady Ministrów dotyczącej ustanowienia ¨Strategii rozwoju usług społecznych, polityka publiczna na lata 2021- 2035¨. Mowa o stopniowym odchodzeniu od opieki w placówkach całodobowego pobytu m.in. dla osób niepełnosprawnych, seniorów czy dzieci kierowanych przez sąd do pieczy zastępczej. W samej strategii wyznaczonych zostało pięć obszarów dotyczących pieczy zastępczej, opieki nad seniorami, zapewniania niezależnego życia niepełnosprawnym, wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz bezdomnych- czytamy. Więcej szczegółów- na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 12.10.2021.).

¨DGP¨ informuje w innym miejscu: ¨Wielu firmom może być trudniej o pomoc publiczną¨. 6 proc. wyniosła stopa przeciętnego bezrobocia na 30 czerwca 2021 r. Ma to istotne znaczenie dla przedsiębiorców, którzy planują skorzystać ze zwolnienia podatkowego dla dochodów z nowej inwestycji. W 70 powiatach przeciętne bezrobocie zmalało na tyle, że przedsiębiorcy, którzy planują skorzystać z tego zwolnienia, będą musieli ponieść wyższe niż dotąd nakłady. W 23 innych powiatach będzie za to można wydać o 20 mln zł mniej. Zaktualizowane dane dotyczące przeciętnej stopy bezrobocia na terenie kraju i poszczególnych powiatów przekazał prezes GUS w obwieszczeniu z 28 września 2021 r. Poinformował, że przeciętna stopa bezrobocia w Polsce wyniosła na koniec czerwca 6 proc. Informacje te są o tyle istotne, że przekładają się na dostępność pomocy publicznej w ramach przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji- czytamy na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 12.10.2021.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Za wybiórcze przekazanie dokumentów jest kara¨. Nie można samodzielnie decydować, które dokumenty i w jakim zakresie przekazać organowi podatkowemu na jego wezwanie- orzekł NSA. Konflikt z fiskusem powstał na tle wątpliwości co do złożonej przez spółdzielnię deklaracji na podatek od nieruchomości. Prezydent miasta chciał ustalić, czy zgłoszona została prawidłowa powierzchnia gruntów, budynków i ich części. Wezwał więc do przedłożenia umów z najemcami i dzierżawcami. W odpowiedzi prezes spółdzielni poinformował, że wszystkie umowy znajdują się w jej aktach i nie ma żadnego uzasadnienia dla ich publicznego rozpowszechniania. Prezydent wezwał więc prezesa, aby w trybie art. 155 par. 1 ordynacji podatkowej przedstawił uwierzytelnione kserokopie umów, jakie spółdzielnia podpisała z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Prezes spółdzielni przedłożył kopie umów, ale zasłonił dane podmiotów, z którymi spółdzielnia je zawarła. Powoływał się przy tym na tajemnicę handlową. Organ ponownie wezwał prezesa, tym razem do ujawnienia danych podmiotów prowadzących działalność na terenie spółdzielni. W odpowiedzi prezes przekazał jedynie wybiórcze umowy najmu, ograniczając je do lokali użytkowych. Pominął umowy dzierżawy. Prezydent nałożył więc na prezesa karę porządkową 2800 zł. WSA w Rzeszowie i NSA orzekły, że kara była słuszna. Przypomniały, że dane o podmiotach, które podpisały umowy ze spółdzielnią, są objęte tajemnicą skarbową, zgodnie z art. 293 ordynacji podatkowej. Prezes nie mógł więc, zasłaniając się tajemnicą handlową, arbitralnie decydować, czy wykona obowiązek, czy też nie- czytamy także na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 12.10.2021.).

W ¨DGP¨ znajdziemy także ¨Pytania o sprawozdawczość w gospodarce odpadami¨. Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która wprowadzi obowiązek udostępniania publicznych informacji o realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami przez podmioty wprowadzające produkty do obrotu (chodzi o krajowych producentów oraz podmioty przywożące towary z zagranicy). Przedsiębiorcy będą zobligowani do przygotowania takiego dokumentu w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie regulacji, co sprawia, że jest to wyjątkowo krótkie vacatio legis. Uwzględniając harmonogram prac parlamentu, może to nastąpić już w listopadzie 2021 r. Krajowi producenci (np. żywności ale również innych produktów) oraz podmioty dokonujące przywozu również innych produktów) oraz podmioty dokonujące przywozu różnego rodzaju towarów będą zobowiązani do przygotowania dokumentu, który będzie swego rodzaju strategią rozszerzonej działalności producenta potwierdzającą, że podmiot realizuje cele w zakresie gospodarowania odpadami. Do tego zamieszczaną publicznie. Analizując kolejne projekty resortu klimatu należy też stwierdzić, że to dopiero początek zwiększania obowiązków związanych ze sprawozdawczością w gospodarce odpadami- czytamy na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 12.10.2021.).

¨DGP¨ zamieszcza obok rozmowę z Krzysztofem Baczyńskim, prezesem Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO- PAK. W tekście ¨Biznes ma alternatywny projekt w sprawie ROP¨ zaproponowano realną odpowiedzialność producentów i realne efekty, ale pod wnikliwą kontrolą administracji publicznej. W zamian za krytykowany przez branżę projekt ustawy dotyczącej rozszerzonej odpowiedzialności producenta zaproponowany przez resort klimatu, rozmówca ¨DGP¨ proponuje inną filozofię i inny model. Projekt resortu klimatu i środowiska określa też mianem ¨nienaprawialnego¨- opierającego się na niedającym żadnych korzyści mechanizmie fiskalno- redystrybucyjnym. Dlatego cztery wiodące organizacje w swoich branżach wypracowały wspólnie rozwiązanie alternatywne, zgodnie z dyrektywą unijną oraz postanowieniami polskiej konstytucji. Zawarto w nim przede wszystkim odejście od czysto fiskalnej filozofii ministerstwa zasypywania dziur w systemie komunalnym pieniędzmi producentów. Według koncepcji zgłoszonej przez organizacje, środki wprowadzających wyroby w opakowaniach z tytułu ROP mają trafiać wyłącznie na zadania określone w dyrektywie odpadowej, czyli pokrycie kosztów zbierania i zagospodarowania odpadów opakowaniowych. Projekt ministerstwa nie gwarantuje, że pieniądze z ROP trafią na te cele. Przeciwnie- umożliwia finansowanie z nich m.in. całości gospodarki odpadami komunalnymi, w tym gruzu czy gabarytów przez gminy. A to niezgodne z prawem UE. Całość rozmowy- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 12.10.2021.).

Zobacz również