Wtorek, 12 lutego 2019

Więcej czasu na pozew za huk samolotów, Rzeczpospolita
Partnerstwo publiczno- prywatne, a tradycyjne zamówienia, Rzeczpospolita
Zamiana nieruchomości między miastem na prawach powiatu a Skarbem Państwa, Rzeczpospolita
W hotelach 7 tys. pokoi więcej, Rzeczpospolita
Reforma planowania przestrzennego nabiera tempa, Dziennik Gazeta Prawna
Nie zmienia się warunków w trakcie gry, Dziennik Gazeta Prawna
Własność gruntu także dla przedsiębiorców, Dziennik Gazeta Prawna
Walka ze smogiem rusza na kolejnym froncie, Dziennik Gazeta Prawna
Większa ochrona dla kupujących mieszkania, Gazeta Wyborcza
Tanie mieszkania w blokach z wielkiej płyty, Gazeta Wyborcza

Więcej poniżej.

 

"Prawo co dnia" we wtorkowej "Rzeczpospolitej" odnotowuje: "Więcej czasu na pozew za huk samolotów". Właściciele, którzy mają ograniczoną swobodę w dysponowaniu swoją nieruchomością ze względu na ochronę środowiska, dostaną pięć lat na ubieganie się o odszkodowanie z tego tytułu. We wtorek w senackiej Komisji Ustawodawczej odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa ochrony środowiska, ważnej dla właścicieli nieruchomości położonych w sąsiedztwie lotniska, na obszarach Natura 2000, parków krajobrazowych czy rezerwatów. Chodzi konkretnie o zmianę art. 129 ust. 4 tego prawa. Do niedawna przepis przewidywał dwuletni termin na ubieganie się o rekompensatę za ograniczenia w gospodarowaniu nieruchomościami ze względu na ochronę środowiska. Na podstawie tego przepisu, gdy działki są położone np. w strefie ograniczonego użytkowania lotnisk, można domagać się odszkodowań za nadmierny hałas i spadek wartości nieruchomości. Można też żądać poprawy akustyki budynków mieszkalnych czy wykupu nieruchomości. Projekt przewiduje pięcioletni termin na dochodzenie roszczeń. Zawiera również rozwiązania dla osób, które już raz występowały z roszczeniami, ale wcześniej bez powodzenia. Projekt realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że dwa lata na tego rodzaju roszczenia to zdecydowanie za mało i uchylił przepisy w tym zakresie. Odroczył utratę mocy obowiązującej tego przepisu o 12 miesięcy, czyli do marca 2019 r. TK zobowiązał również parlament do przygotowania przepisów. Jest więc bardzo mało czasu na prace nad nowymi regulacjami. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Szczegóły- na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 12.02.2019.).

 

"Dobra Administracja" w "Rz" zamieszcza natomiast obszerny tekst: "Partnerstwo publiczno- prywatne, a tradycyjne zamówienia". PPP nie jest formą dotowania sektora publicznego, a jedynie bardziej złożonym zamówieniem publicznym. W konsekwencji celem partnera prywatnego jest osiągnięcie zysku z przedsięwzięcia. W ostatnich latach na rynku infrastruktury publicznej coraz więcej uwagi poświęca się partnerstwu publiczno- prywatnemu. Pomimo że z analiz prowadzonych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wynika, że co roku zawieranych jest tylko kilkanaście umów o PPP, to jednak perspektywy rozwoju tej formy realizacji zadań publicznych wydają się obiecujące. W Polsce wdrażane jest głównie przez jednostki samorządu terytorialnego, w związku z czym wartość tych kontraktów zazwyczaj mieści się w granicach 5- 50 mln zł. Z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorców przedsięwzięcia takie mogą okazać się zatem bardzo interesujące. Czy zatem różni się PPP od tradycyjnych zamówień publicznych? Jakie mogą być korzyści i bariery związane z pozyskaniem zamówienia publicznego w ramach PPP. O tym bardziej szczegółowo na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 12.02.2019.).

 

W "Dobrej Administracji" znajdziemy również kolejny tekst: "Zamiana nieruchomości między miastem na prawach powiatu a Skarbem Państwa". Własność nieruchomości zostanie przeniesiona na tego samego podatnika, ale na inny podmiot. To wystarcza, by uznać, że mamy do czynienia z dostawą towaru- uznał NSA. Dokonując dostawy nieruchomości należącej do gminnego zasobu, miasto występuje w roli właściciela nieruchomości. Dokonując z kolei w ramach zamiany dostawy nieruchomości z zasobów Skarbu Państwa, reprezentuje Skarb Państwa. Własność nieruchomości jest przenoszona na tego samego podatnika, ale na inny podmiot. To wystarczy, aby uznać, że ma miejsce odpłatna dostawa towarów podlegająca opodatkowaniu VAT- orzekł NSA w wyroku z 31 stycznia 2019 r. Więcej szczegółów, razem z komentarzem eksperta- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 12.02.2019.).

 

"Rz" informuje też: "W hotelach 7 tys. pokoi więcej". W Warszawie liczba pokoi wzrośnie do końca 2019 r. o 1,3 tys. Ale w ciągu najbliższych dwóch lat najwyższą, przeszło 40- proc. dynamikę wzrostu branża odczuje w Trójmieście. W 2019 r. polski rynek hotelowy powiększy się o 7 tys. pokoi- prognozuje Alter Herz, firma doradcza w sektorze nieruchomości komercyjnych. Największa liczba nowych miejsc przypada na Warszawę, gdzie już teraz działa 97 skategoryzowanych hoteli oferujących 14,6 tys. pokoi. Do końca tego roku przybędzie kolejne, przeszło 1,3 tys. pokoi. O 400 pokoi powiększy się baza noclegowa w Krakowie. Analitycy podkreślają, że coraz większą rolę odgrywają na polskim rynku sieci hotelowe. To do nich będzie należała duża część obecnych inwestycji. Według Colliers International w najbliższych latach będzie następować zmiana proporcji między hotelami sieciowymi i niesieciowymi na korzyść tych pierwszych- czytamy. Więcej- na 22 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 12.02.2019.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" odnotowuje natomiast: "Reforma planowania przestrzennego nabiera tempa". Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczęło prace nad reformą planowania przestrzennego. Punktem wyjścia do zmian ustawowych są założenia opracowane przez ministerialny zespół ekspertów. Zaproponowali oni nie tylko likwidację decyzji o warunkach zabudowy, lecz także rezygnację ze studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ich pomysłem wszystkie decyzje rad gminy dotyczące przeznaczenia danego terenu maja przyjąć jedną z trzech form prawa miejscowego: plan przeznaczenia, plan zabudowy lub normatyw urbanistyczny. Ten pierwszy to plan ogólny, który obrazowałby podstawową strukturę przestrzeni gminy, czyli wskazywałby np., jak biegną drogi czy instalacje przesyłowe oraz gdzie można budować. Plan zabudowy ma zawierać więcej szczegółowych informacji, w tym precyzyjne warunki i dane techniczne do projektowania budynków na danym terenie. Jedną z form takiego planu będzie obszar zorganizowanego inwestowania. Trzeci element reformy to normatyw urbanistyczny określający minimalne standardy dotyczące dostępu do infrastruktury komunikacyjnej, społecznej i technicznej- czytamy na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 12.02.2019.).

 

"DGP" zauważa też: "Nie zmienia się warunków w trakcie gry". Zmiana partnera, którego doświadczeniem podpiera się firma startująca w przetargu, może być uznana za niedopuszczalną. Przedsiębiorca, który sam nie spełnia warunków przetargowych, nie musi od razu tworzyć konsorcjum- może podeprzeć się doświadczeniem podmiotu trzeciego. W praktyce ocena spełniania warunków przy powoływaniu się na cudze zasoby wciąż wywołuje problemy. Część z nich rozwiązał wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 maja 2017 r. Trybunał odpowiedział w nim na pytanie prejudycjalne polskiej Krajowej Izby Odwoławczej, w tym również to dotyczące możliwości posiłkowania się cudzym doświadczeniem przez firmę, która pierwotnie deklarowała, że sama spełnia warunki. Jego zdaniem prawo unijne stoi na przeszkodzie temu, by "po upływie terminu zgłoszeń do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca przekazał instytucji zamawiającej, w celu wykazania, że spełnia od warunki uczestnictwa (?), dokumenty, których nie zawierała jego pierwotna oferta, takie jak umowa zamówienia zrealizowanego przez podmiot trzeci oraz jego zobowiązanie do oddania do dyspozycji tego wykonawcy zdolności i środków niezbędnych do realizacji rozpatrywanego zamówienia". Po tym wyroku stało się jasne, że firma, która początkowo deklarowała, że sama spełnia warunki, nie może już później podeprzeć się doświadczeniem podmiotu trzeciego. Pozostała wątpliwość, co w sytuacji gdy dana firma od początku polega na cudzym doświadczeniu, ale okazuje się ono niewystarczające. Więcej- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 12.02.2019.).

 

"DGP" zamieszcza również wkładkę: "Użytkowanie wieczyste w pytaniach i odpowiedziach". W tekście wprowadzającym- "Własność gruntu także dla przedsiębiorców" czytamy: Chociaż uwłaszczenie na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste miało dotyczyć przede wszystkim właścicieli lokali mieszkalnych, to z tego przywileju skorzystają także przedsiębiorcy. Chodzi m.in. o sytuacje, gdy w budynku posadowionym na tym gruncie większość lokali będzie miała przeznaczenie mieszkaniowe, ale będą znajdowały się w nim również lokale handlowe i usługowe, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Beneficjentami uwłaszczenia będą więc również m.in. deweloperzy i spółdzielnie mieszkaniowe. Ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, weszła w życie 5 października 2018 r. Od początku obowiązywania wywoływała wiele wątpliwości. Dlatego nie obywało się bez kilku nowelizacji. Pierwszą uchwalono 6 grudnia 2018 r. I to właśnie ta nowela wprowadziła zmiany dotyczące przedsiębiorców. Ustalenie odpłatności za przekształcenie (określenie wysokości opłat przekształceniowych) ustalone w ustawie stanowi pomoc de minimis, ponieważ użytkownik wieczysty uzyskuje własność gruntu za cenę niższą niż cena rynkowa. Aby uniknąć problemów z przekroczeniem dopuszczalnego progu pomocy publicznej, w nowelizacji przyjęto mechanizm oparty na płatności długoterminowej.. Przedsiębiorca może go wybrać dobrowolnie. W tym celu musi jednak złożyć oświadczenie. Kolejna nowelizacja ustawy przekształceniowej miała miejsce 31 stycznia 2019 r. Ta nowela czeka jeszcze na publikację w Dzienniku Ustaw. Czytelnik znajdzie dalej we wkładce główne kwestie dotyczące uwłaszczenia przedsiębiorców, przedstawione w formie podzielonych tematycznie pytań i odpowiedzi.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 12.02.2019.).

 

"DGP" zauważa w innym miejscu: "Walka ze smogiem rusza na kolejnym froncie". Ponad 1,2 mld zł zasili wkrótce budżety mniejszych miast, które zmagają się z fatalna jakością powietrza. Zielone światło dla takiego dofinansowania dały przepisy ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, które wczoraj weszły w życie. To kolejny już, po programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Czyste powietrze", instrument wsparcia w walce ze smogiem. Ten konkretny program skierowany jest do miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców, szczególnie tych, które znalazły się na niechlubnych listach miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, sporządzonych przez Światową Organizację Zdrowia w latach 2016 i 2018. Wnioski o dofinansowanie będą mogły składać także władze większych miast. W tych przypadkach będą one musiały wypracować z resortem przedsiębiorczości i technologii szczególne porozumienia dotyczące zasad udzielania wsparcia, które będą uwzględniać lokalne uwarunkowania, np. dostęp do sieci ciepłowniczej. Program gwarantuje nawet 100- proc. dofinansowanie do wymiany starych kotłów węglowych, podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, oraz ocieplenia budynku- czytamy na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 12.02.2019.).

 

"Gazeta Wyborcza" w dodatku "Mój Biznes" odnotowuje: "Większa ochrona dla kupujących mieszkania". Jest nowy projekt ustawy, która ma dać gwarancję, że w przypadku upadłości dewelopera jego klienci odzyskają pieniądze. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował swój projekt nowelizacji tzw. ustawy deweloperskiej. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego obowiązuje od 2012 r. nakazuje ona deweloperowi założenie w banku rachunku powierniczego, na który mają trafiać pieniądze każdego kupującego mieszkanie na etapie budowy. Wprowadzono rachunek otwarty, gdzie bank wypłaca pieniądze w miarę postępu robót oraz zamknięty. W przypadku tego rachunku deweloper dostanie pieniądze klientów dopiero po zakończeniu całej inwestycji. Jednak nie wszyscy klienci są chronieni. Deweloper nie musi zakładać rachunku powierniczego (otwartego/ zamkniętego) w sytuacji, gdy rozpoczęcie sprzedaży mieszkań nastąpiło przed 29 kwietnia 2012 r., czyli datą wejścia w życie ustawy. Zdaniem UOKiK klienci nie są dziś wystarczająco chronieni. Dlatego Urząd opracował projekt zmian. Rozwiązaniem ma być powołanie Deweloperskiego Funduszu gwarancyjnego. To on ma chronić klientów przed utratą pieniędzy. Taki fundusz gromadziłby pieniądze, które byłyby wypłacane klientom w przypadku np. bankructwa dewelopera. Składki na niego mają płacić deweloperzy. Klienci będą nadal mieli otwarte lub zamknięte rachunki powiernicze. Jednak po zmianach każdy z rachunków zostanie objęty ochroną Funduszu Gwarancyjnego. Więcej szczegółów- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: "Gazeta Wyborcza"- 12.02.2019.).

 

"Gazeta" zauważa też: "Tanie mieszkania w blokach z wielkiej płyty". 3- pokojowe mieszkanie w bloku z wielkiej płyty kosztuje średni o 44 proc. mniej niż lokal w budynkach wzniesionych w innych technologiach- donosi serwis Domiporta.pl. Czy ich ceny wzrosną po szacowanej na 6 mld zł rządowej akcji remontów wielkiej płyty? Co piąte mieszkanie w Polsce znajduje się w budynku wielkopłytowym- szacuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Jest ich w całej Polsce 2,5 mln, a skupione są w 60 tys. budynków wznoszonych od lat 60. Do 90. XX w. Dziś wyróżniają się doskonałą lokalizacją i infrastrukturą, czy większą liczbą pomieszczeń na danej przestrzeni. Mieszkania w wielkiej płycie jednak tanieją. Dlaczego? "Stosowanie materiałów o niedostatecznej jakości, duża liczba wad wykonawczych powstałych podczas prac montażowych oraz nietrafione rozwiązania funkcjonalno- użytkowe budynków"- takie mankamenty wymienia Instytut Techniki Budowlanej. Z drugiej strony instytut zapewnia: Stwierdzone uszkodzenia mają głównie charakter niestrukturalny, a więc nie zagrażają konstrukcji budynków. Z tego m.in. względu serwis Domiporta.pl wyliczył, że mieszkania w blokach z wielkiej płyty są tańsze od lokali w pozostałych typach budownictwa. I tak n[. 3- pokojowe mieszkania maja być tańsze o 44 proc., a kawalerki o 28 proc. Więcej szczegółów- na 11 stronie "Gazety".

(Źródło: "Gazeta Wyborcza"- 12.02.2019.).

 

 

Zobacz również