Wtorek, 11 lutego 2020

¨Drobnymi krokami w stronę normalności¨
¨Co dalej z partnerstwem publiczno- prywatnym?¨
¨Jak liczyć odległość budynku od granic działki?¨
¨Nowe prawo budowlane: uproszczenie i przyspieszenie¨
¨Wynajem budynków i lokali mieszkalnych w ramach działalności gospodarczej¨
¨Brat nie może pozostać w mieszkaniu zmarłego brata¨
Ograniczenia techniczno- budowlane mają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom¨
¨Spór o dane domów i działek w sieci¨
¨Decyzje mogą zastąpić zgodę sąsiada na wejście na jego teren¨
¨Egzekucja z zasadami¨
¨Mały dług? Dłużnik zachowa mieszkanie¨
¨Znika luka w podatku od przychodów budynków¨
¨38 proc. skontrolowanych kotłów ma błędne oznaczenia¨
¨Pobity do nieprzytomności przez uciążliwego lokatora z ul. Wojska Polskiego. Ma być eksmisja¨

Więcej poniżej.

Wtorkowa ¨Rzeczpospolita¨ w dodatku ¨Dobra Administracja¨ odnotowuje: ¨Drobnymi krokami w stronę normalności¨. Po upływie 5 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę nie będzie możliwe stwierdzenie jej nieważności. Sejm 23 stycznia 2020 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy- Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Wedle nowego artykułu 37b prawa budowlanego, po upływie 5 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę nie będzie możliwe stwierdzenie jej nieważności. Z kolei nowy art. 49f przewiduje, że w przypadku samowoli budowlanej możliwe będzie dokonanie legalizacji w trybie uproszczonym, jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat. Wprowadzone rozwiązania przyczynią się zatem do unormowania i ustabilizowania sytuacji prawnej niektórych nieruchomości- czytamy na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 11.02.2020.).

W innym miejscu ¨Dobra Administracja¨ zastanawia się: ¨Co dalej z partnerstwem publiczno- prywatnym?¨. Wraz z nadejściem roku 2020 po raz kolejny rozgorzała dyskusja- czy będzie to przełomowy rok dla PPP w Polsce? Dotychczasowa aktywność na tym polu nie daje podstaw do przesadnego optymizmu. Zgodnie z danymi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, na dzień 6 grudnia 2019 r. zawartych zostało 141 umów PPP. Pomimo zauważalnego w ostatnich latach rynkowego ożywienia, nie są to liczby, na podstawie których można mówić o faktycznym przełomie na rynku PPP w Polsce. Co zatem musi się wydarzyć, aby taki nastąpił? Próba odpowiedzi na to pytanie w tekście- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 11.02.2020.).

¨Dobra Administracja¨ radzi też: ¨Jak liczyć odległość budynku od granic działki?¨. Przed wydaniem pozwolenia na budowę organy badają m.in. prawidłowe usytuowanie planowanego budynku względem granic sąsiedniej działki. W wielu przypadkach ocena, czy budynek został prawidłowo usytuowany na działce, wcale nie jest łatwa ani jednoznaczna, czytamy w ramach wstępu- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨- 11.02.2020.).

¨Dobra Administracja¨ zauważa również: ¨Nowe prawo budowlane: uproszczenie i przyspieszenie¨. Celem nowelizacji projektu ustawy o zmianie ustawy- Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno- budowlanego, a także poprawa stabilności rozstrzygnięć. Pozytywną zmianą jest rozszerzenie w katalogu robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia o stawy i zbiorniki wodne, o względnie nieznacznej powierzchni i głębokości, położonych w całości na gruntach rolnych. Natomiast niekorzystna jest rezygnacja w projekcie z przewidzianego wcześniej wymogu dodatkowego oświadczenia projektanta odnośnie możliwości przyłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej- czytamy. Więcej- także na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 11.02.2020.).

W ¨Dobrej Administracji¨ znajdziemy również tekst: ¨Wynajem budynków i lokali mieszkalnych w ramach działalności gospodarczej¨. Ustawodawca uzależnił wysokość stawki podatku od nieruchomości od budynków o charakterze mieszkalnym od sposobu och wykorzystania. Co do zasady, budynki mieszkalne- również te posiadane przez przedsiębiorców, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według niższej stawki. W praktyce wiele problemów powoduje określenie, czy budynek mieszkalny został zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej. Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że budynek ¨zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej¨ to taki, w którym faktycznie prowadzona jest działalność. Niestety, tak niedookreślona definicja jest różnie rozumiana przez poszczególne składy orzekające, a w bardzo podobnych przypadkach rozstrzygnięcia sądów mogą pozostawać skrajnie różne- czytamy na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 11.02.2020.).

W ¨Dobrej Administracji¨ czytamy też: ¨Brat nie może pozostać w mieszkaniu zmarłego brata¨. Wspólne zamieszkiwanie braci nie uzasadnia przyjęcia, że pozostają oni ¨faktycznie we wspólnym pożyciu¨- orzekł Sąd Rejonowy w Giżycku. Sąd wyjaśnił, że treść art. 691 kodeksu cywilnego chodzi o ¨pożycie osób różnych płci niebędących małżonkami, czyli o konkubinat (małżonków przepis wymienia osobno), chodzi więc także o pożycie osób tej samej płci pozostających w trwałym związku. Brak jest natomiast podstaw do rozszerzenia tego przepisu o rodzeństwo¨. Więcej szczegółów- na szóstej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 11.02.2020.).

Niżej ¨Dobra Administracja¨ zauważa: ¨Ograniczenia techniczno- budowlane mają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom¨. Nawet osiedlowy plac zabaw może spowodować spór o to, czy do jego powierzchni wlicza się również ogrodzenie, i czy obok jest parking, czy tylko utwardzony teren. Korzenie sporu tkwią w zgłoszeniu w 2013 r. przez gminę robót budowlanych. Miały one obejmować wyposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia. Sytuacja była niezmienna aż do lipca 2019 r., gdy wspólnota mieszkaniowa zwróciła się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zmierzenie odległości placu zabaw od miejsc postojowych dla samochodów wzdłuż ogrodzenia placu. Intencja była oczywista: w miejscu placu zabaw mogłyby powstać nowe stanowiska parkingowe. Więcej- także na szóstej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 11.02.2020.).

¨Prawo co dnia¨ odnotowuje z kolei ¨Spór o dane domów i działek w sieci¨. Zdaniem UODO dostęp do ksiąg wieczystych przez geoportal powinien być ograniczony. Główny geodeta uważa inaczej. Czy dane z ksiąg wieczystych powinny być powszechnie dostępne w internecie? Do rzecznika praw obywatelskich i Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpływają skargi w tej sprawie. Chodzi o ochronę prywatności. W poniedziałek UODO rozpoczęło w starostwie w Jarocinie kontrolę dotyczącą przetwarzania danych z ksiąg wieczystych za pośrednictwem portalu internetowego Geoportal II. W wielu powiatach, wyszukując działkę w geoportalu, można zobaczyć numer księgi wieczystej. UODO uważa, że to naruszenie RODO. Część powiatów przestała więc udostępniać numery ksiąg wieczystych. Co ciekawe, według głównego geodety kraju bezzasadnie. Więcej szczegółów- na 15 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 11.02.2020.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Decyzje mogą zastąpić zgodę sąsiada na wejście na jego teren¨. Niewykonanie remontu w terminie groziło utratą środków z dotacji. Realizacja remontu finansowanego z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trafiła na nieoczekiwaną przeszkodę. Remont miał polegać na montażu instalacji wodno- kanalizacyjnej i ogrzewania w domu jednorodzinnym, powiązanym konstrukcyjnie z bliźniakiem. Inwestycja powinna zostać ukończona do 30 grudnia 2019 r. Nowy właściciel sąsiedniego budynku odciął jednak swoją sąsiadkę od wejścia do piwnicy, znajdującego się na jego działce żądając, aby wykonała odrębne wejście. Tymczasem właśnie w piwnicy znajduje się cała instalacja. W tej sytuacji beneficjentka dotacji wystąpiła do starosty o wydanie decyzji  o niezbędności wejścia na nieruchomość sąsiedniego budynku. Starosta i wojewoda lubuski ocenili, że zostały spełnione wymogi, określone w art. 47 prawa budowlanego. Więcej- także na 15 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 11.02.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje z kolei: ¨Egzekucja z zasadami¨. Zakaz licytowania mieszkań przy nieznacznym zadłużeniu, ograniczenia dla branży finansowej w sprzedawaniu pakietów długów i zobowiązanie komorników do sprawdzania, czy egzekucja jest zgodna z zasadami współżycia społecznego. To pomysły pełnomocnika rządu ds. praw człowieka na pomoc dłużnikom. Ze skarg wpływających do pełnomocnika wynika, że w toku jest wiele egzekucji komorniczych, gdzie wierzyciele podejrzewani są o lichwiarskie praktyki- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ wraca do sprawy w obszernym już tekście: ¨Mały dług? Dłużnik zachowa mieszkanie¨. Zakaz egzekucji z nieruchomości, ograniczenia w sprzedawaniu długów i lepsza kontrola komornicza. Takie pomysły ma pełnomocnik rządu ds. praw człowieka na polepszenie sytuacji osób, które wpadły w finansowe tarapaty. Marcin Warchoł, pełnomocnik rządu ds. praw człowieka podkreśla, że przede wszystkim należy zakazać egzekucji z nieruchomości, gdy dług stanowi zaledwie ułamek wartości lokalu mieszkalnego, który miałby iść pod młotek. Takie rozwiązanie przewiduje projekt ustawy antylichwiarskiej. Prace nad nią opóźniają się jednak. Wiceminister deklaruje zatem, że jeśli tylko procedowanie całej ustawy miałoby się przedłużać, resort sprawiedliwości postara się wpisać tę zmianę do innego projektu legislacyjnego. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 11.02.2020.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Znika luka w podatku od przychodów  budynków¨. Daninę od nieruchomości komercyjnych płaci ten, kto wybudował budynek na cudzym gruncie i zaczął go amortyzować, a nie właściciel nieruchomości- wynika z najnowszej interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Chodzi o sytuacje, w których przedsiębiorca bierze grunt w najem lub dzierżawę i wznosi na nim budynek o wartości początkowej ponad 10 mln zł, a następnie zaczyna go wynajmować. Powstaje pytanie, czy podatek od przychodów z budynków (zwany wcześniej minimalnym) powinien płacić właściciel nieruchomości, czy przedsiębiorca, który zarabia na inwestycji zlokalizowanej na cudzym gruncie. Wiecej szczegółów- na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 11.02.2020.).

¨DGP¨ informuje również: ¨38 proc. skontrolowanych kotłów ma błędne oznaczenia¨. Osiem postępowań o nałożenie kary pieniężnej wszczęły wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej za brak etykiety na kotłach na paliwo stałe, nieprawidłowości na tych etykietach lub w karcie produktu. W listopadzie i grudniu ub. r. inspekcja sprawdziła 129 kotłów w hurtowniach, dużych sklepach sieciowych i u producentów. Zakwestionowała 49. Jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na podstawie nowych przepisów ustawy o ochronie środowiska, już w grudniu IH sprawdziła 176 przedsiębiorców- producentów, sklepy i hurtownie- sprzedających kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nie większej niż 500 kW. Szczegóły- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 11.02.2020.).

¨Głos Szczeciński¨ informuje: ¨Pobity do nieprzytomności przez uciążliwego lokatora z ul. Wojska Polskiego. Ma być eksmisja¨. W jednym z budynków przy ul. Wojska Polskiego w Stargardzie mieszka młody mężczyzna, na którym szósty rok ciąży wyrok eksmisyjny. To uciążliwy lokator, sprawca ciężkiego pobicia. 30- latek z wyrokiem eksmisji od 2014 r. jest sprawcą ciężkiego pobicia mężczyzny. Redakcję odwiedził pobity przez opisywanego sprawę mieszkaniec. Ze sprawą uciążliwego lokatora ¨Głos¨ wystąpił do Stargardzkiego TBS. Z wyjaśnień Spółki wynika, że umowę najmu lokalu wypowiedziano najemcy za zaległości w opłatach. W wyroku eksmisyjnym sąd orzekł o uprawnieniach dłużnika do lokalu socjalnego. Ofertę zawarcia umowy najmu takiego lokalu złożono w maju 2019 r. Nie została jednak przyjęta, w związku z czym sprawę o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności STBS skierował do sądu, który w listopadzie 2019 nadał klauzulę uprawniającą do przeprowadzenia eksmisji. Jednak trwał właśnie okres ochronny ( od 1 listopada do 31 marca), w którym nie przeprowadza się eksmisji. -Nie ma więc możliwości przyspieszenia eksmisji, a działające w imieniu miasta Stargard, na podstawie umowy o zarządzanie Stargardzkie TBS wykorzystało wszelkie dostępne środki prawne zmierzające do wykonania wyroku- wyjaśnia Marek Czabanowski, kierownik Biura Przydziału i Zamiany Mieszkań Stargardzkiego TBS. Szczegóły- na 11 stronie ¨Głosu¨.

(Źródło: ¨Głos Szczeciński¨– 11.02.2020.)>

Zobacz również