Wtorek, 03 marzec 2020

¨Skorodowane balkony mają zabezpieczyć właściciele budynku¨
¨Szkołę zlikwidowano, ale boiska nie można zwrócić¨
¨Usytuowanie, kolorystyka i pokrycie dachów w planie miejscowym¨
¨Zamówienia: przesłanki odstąpienia od umowy i jej unieważnienia¨
¨Otwarcie ofert złożonych elektronicznie również jest jawne¨
¨Hotele wkrótce będą bić się o gości¨
¨Archicom szuka partnera strategicznego, by rosnąć¨
¨Trybunał nie przeciął sporów o podatek od budowli¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Skorodowane balkony mają zabezpieczyć właściciele budynku¨. Jeżeli obiekt budowlany zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, organ nadzoru budowlanego może zakazać jego użytkowania i nakazać wykonanie robót zabezpieczających. Zakaz użytkowania balkonów w kamienicy w centrum Krakowa orzeczony przez organy nadzoru budowlanego miał usunąć zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Wykonane natychmiast powinny być również określone roboty zabezpieczające. Podczas kontroli stwierdzono bowiem, że wszystkie płyty balkonowe- cztery na elewacji frontowej, trzy na elewacji tylnej- są skorodowane. Uszkodzenia balkonów wynikające z ich wieku i braku remontów, nie są odosobnionym zjawiskiem. Pod koniec 2019 r. rozebrano np. z tego powodu balkony w Poznaniu. Z tej samej przyczyny powiatowy inspektor nadzoru budowlanego zlecił rozbiórkę wszystkich loggi bloku w Piekarach Śląskich. Demontaż zabudowań balkonowych z powodu wymiany balustrad nakazała spółdzielnia mieszkaniowa w Zielonej Górze. W Krakowie nakaz skierowano do dwójki współwłaścicieli nieruchomości. Ci zaskarżyli go jednak do WSA. Sąd nie podzielił jednak argumentów skarżących, że skoro prawo własności nieruchomości, mimo wpisu do księgi wieczystej, nadal jest niepewne, obowiązki usunięcia stwierdzonych zagrożeń powinny zostać nałożone nie na współwłaścicieli, lecz zarządcę budynku. Sąd zwrócił uwagę, że w dniu wydawania zaskarżonej decyzji skarżący byli wpisani do księgi wieczystej jako właściciele nieruchomości. Ostrzeżenia niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym zostały wpisane dopiero w styczniu 2020 r.. Nie wyłącza natomiast ono domniemania, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane w zgodzie z rzeczywistym stanem prawnym. Nie ma więc obiektywnych okoliczności, które uniemożliwiałyby skarżącym przejęcie faktycznego władztwa nad nieruchomością- stwierdził sąd. Więcej szczegółów- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 03.03.3030.).

¨Dobra Administracja¨ w ¨Rz¨ zauważa z kolei: ¨Szkołę zlikwidowano, ale boiska nie można zwrócić¨. W sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości istotne jest to, czy w określonym przedziale czasowym rozpoczęto prace związane z realizacją celu wywłaszczenia, lub czy po upływie określonego czasu ten cel został zrealizowany. Działka, o której zwrot upomniał się w 2018 r. po raz kolejny spadkobierca nieżyjącej właścicielki, została wywłaszczona pod budowę szkoły. W PRL powoływano się powszechnie na taki właśnie cel wywłaszczenia. Bywało jednak i tak, że grunty zabierano ¨na wyrost¨, realizacja celu wywłaszczenia pozostawała w planach, a rzeczywiste przeznaczenie terenu okazywało się inne. Owocem takich działań stały się sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, niewykorzystanych na cel wywłaszczenia- czytamy w ramach wstępu. Więcej- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 03.03.2020.).

W ¨Dobrej Administracji¨ czytamy również: ¨Usytuowanie, kolorystyka i pokrycie dachów w planie miejscowym¨. Organ planistyczny ma prawo wykluczyć materiały, które zastosowane w obiektach budowlanych negatywnie wpływają na ład przestrzenny i walory architektoniczno- budowlane. Lektura dla zainteresowanych- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 03.03.2020.).

¨Dobra Administracja¨ także krótko: O tym, jak wprowadzać zmiany do umów w sprawie zamówień publicznych dowiemy się z publikacji dostępnej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych. Poświęcona jest ona klauzulom przeglądowym (adaptacyjnym) treści stosunku prawnego do zmieniających się w trakcie trwania umowy warunków. Zamawiający już na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może zabezpieczyć prawidłowy tok realizacji zamówienia, poprzez wprowadzenie klauzul umożliwiających dostosowywanie warunków realizacji zamówienia publicznego do zmieniającego się otoczenia gospodarczego lub warunków rynkowych- i takie właśnie klauzule znajdują się w opracowaniu- odnotowano także na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 03.03.2020.).

¨Dobra Administracja¨ zamieszcza również tekst: ¨Zamówienia: przesłanki odstąpienia od umowy i jej unieważnienia¨. Nowa ustawa prawo zamówień publicznych- w porównaniu do obowiązujących przepisów- znacznie poszerza możliwość odstąpienia od umowy. Nie wprowadza natomiast istotnych zmian dotyczących unieważnienia umowy. Odstąpienie od umowy jest jednostronną czynnością prawną, która w reżimie prawa zamówień publicznych, uzależniona jest nie tylko od spełnienia pewnych przesłanek, ale również przysługuje tylko jednej ze stron- zamawiającemu. Co więcej, odstąpienie od umowy, na podstawie art. 145 ust. 1 obowiązującego pzp, przysługuje prowadzącemu postępowanie, bez względu na to, czy sama kwestia odstąpienia została w treści umowy przewidziana, czy też nie. Zamawiający może więc zawsze odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości, że jej realizacja nie leży w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa bądź bezpieczeństwu publicznemu. Natomiast wykonawca nie może odstąpić od umowy, powołując się na to, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym. Więcej szczegółów popartych bogatym orzecznictwem w tym zakresie- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 03.03.20200).

¨Dobra Administracja¨ w innym miejscu zamieszcza  tekst: ¨Otwarcie ofert złożonych elektronicznie również jest jawne¨. Skoro odszyfrowanie ofert nie było dokonywane w obecności osób, które stawiły się na sesję publicznego ich otwarcia, można stwierdzić, że doszło do bezpośredniego naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych- uznała Krajowa Izba Odwoławcza. Szczegóły- na piątej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 03.03.2020.).

¨Rz¨ zauważa też: ¨Hotele wkrótce będą bić się o gości¨. W tym roku rynek powiększy się o tysiące pokojów i nowe marki. A mocno rosnąca konkurencja może przynieść wyraźny spadek cen. Nawet 5 tys. nowych pokojów hotelowych w Warszawie, 2,5 tys. w Krakowie, ok 1,7 tys. pokojów w Trójmieście- tak dynamiczny wzrost rynku w latach 2020- 2023 zapowiada działająca na rynku nieruchomości firma doradcza Walter Herz. Mocno powiększy się także baza noclegowa w miejscowościach wypoczynkowych. Według prognoz Emmerson Evaluation w 2020 r. podaż miejsc w hotelach położonych nad Bałtykiem może się zwiększyć nawet o ok. 40 proc. Szybko zwiększająca się podaż miejsc i narastająca konkurencja może przynieść poszczególnym hotelom kłopoty. W dużych aglomeracjach widać już spowolnienie tempa wzrostu obłożenia hoteli, a nawet spadki średniej frekwencji. Problemem będzie także rosnąca konkurencja ze strony krótkoterminowego wynajmu mieszkań- czytamy. Więcej szczegółów- na 18 i 19 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 03.03.2020.).

¨Rz¨ informuje również: ¨Archicom szuka partnera strategicznego, by rosnąć¨. Kolejny deweloper może zmienić właściciela. Zagraniczny kapitał chętnie kupuje budowniczych mieszkań i obiektów komercyjnych. Ostatnie miesiące to wysyp informacji o zmianach właścicielskich w czołowych spółkach deweloperskich w Polsce. Na znalezienie strategicznego partnera biznesowego liczy także Archicom. Jak podkreślają władze spółki, to kolejny rok jej rozwoju- po wejściu na giełdę w 2016 r. i przejęciu mLocum w 2017 r., co przekształciło Archicom z lidera wrocławskiego rynku w gracza o zasięgu ogólnopolskim. W 2019 r. spółka sprzedała 1,46 tys. mieszkań, najwięcej w historii i o 7 proc. więcej niż rok wcześniej. W ty, roku celuje w podpisanie 1,5- 1,7 tys. umów. Solidny bank ziemi pozwala na budowę 7,35 tys. lokali, połowa przypada na Wrocław, druga na pozostałe aglomeracje. W stolicy Dolnego Śląska deweloper buduje także biurowce, nie wyklucza też rozszerzenie tej działalności na inne miasta- czytamy na 20 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 03.03.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ odnotowuje obszernie: ¨Trybunał nie przeciął sporów o podatek od budowli¨. Sądy wciąż orzekają, że o tym, czy dany obiekt należy opodatkować jako budowlę, decyduje jego funkcja. Co innego  wynikało z wyroku TK z 13 grudnia 2017 r. W tamtym wyroku trybunał orzekł, że funkcja nie ma znaczenia, jeżeli obiekt budowlany ma dach, przegrody budowlane, fundament i jest trwale związany z gruntem, to jest budynkiem a nie budowlą. Funkcja obiektu budowlanego nie ma więc żadnego wpływu na jego podatkową klasyfikację- orzekł TK. Uznał, że inna interpretacja jest niezgodna z konstytucją. Sądy administracyjne nadal jednak kładą nacisk na funkcję obiektu. Jak to rozumieć w kontekście wyroku TK sprzed dwóch lat? Problem dotyczy przede wszystkim różnego rodzaju urządzeń i instalacji technicznych, które są zamknięte w budynkach, a więc np. kontenerów, stacji transformatorowych, silosów na cukier itp. Sądy administracyjne uznają, że zasadnicze znaczenie ma funkcja obiektu. Więcej- na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 03.03.2020.).

Zobacz również