TBS WAŁCZ

 TBS WAŁCZ
TBS WAŁCZ
Data powołania 12.02.1999r.
Kapitał zakładowy 4.169.000
Przedmiot działalności
  1. budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu
  2. sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego właśności
  3. nabywanie lokali mieszkalnych oraz niemieszkalnych w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy w wyniku której powstaną lokale mieszkalne
  4. prowadzenie innej działaności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowanie i nabywanie budynków  w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.
  5. pośredniczenie w obrocie nieruchomościami w zakresie czynności objętych umową pośrednictwa
Ilość i powierzchnia lokali w zasobach własnych 184 lokale
9. 009,48 m2 p.u.
Ilość i powierzchnia lokali z zasobów komunalnych zarządzanych przez TBS 971 lokali
46.720,49 m2 p.u.
Ilość i powierzchnia lokali z zasobów wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez TBS 1915 lokali
97.891,46 m2 p.u.
Ilość i powierzchnię mieszkań wybudowanych/ zmodernizowanych przy udziale środków pomocowych z budżetu państwa (środki KFM, Fundusz Dopłat itd.) 136 lokali
6.139,69 m2 p.u.
Dane kontaktowe tel. 67 258 50 53
kom. 517 275 703
Adres strony internetowej i profili w mediach społecznościowych. http:/usr/home/sofine/domains/nonstoptbs.sofine.pl/public_html/www. tbswalcz.pl

Zobacz również