Strefa Gospodarki, 26.06.2020 r.

 Strefa Gospodarki, 26.06.2020 r.

Poza ramy z ustawy

Budowa i eksploatacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, to chleb powszedni wszystkich Towarzystw Budownictwa Społecznego w Polsce. Od lat z tych ram wyłamuje się Stargardzkie TBS, realizując mieszkania wspomagane i inne programy społeczne, a także budując obiekty użyteczności publicznej.

¨Potrzebny Dom¨ wciąż rośnie …

Początki mieszkalnictwa wspomaganego w Stargardzie to lata 1998-1999. Dziś to już kompleksowy program mieszkaniowy ¨Potrzebny Dom¨. W jego ramach funkcjonują podprogramy: ¨Bez Barier¨, dla niepełnosprawnych ruchowo lub intelektualnie ze wsparciem opiekunów-asystentów; ¨Nie Sami¨, zapewniający mieszkania przystosowane dla osób starszych, przy jednoczesnym wsparciu w codziennym życiu; ¨Na Start¨, dla opuszczających formy pieczy zastępczej, stwarzający warunki do przystosowania się do codziennego życia, funkcjonowania w społeczeństwie oraz uzyskania samodzielnego mieszkania; ¨Nasz Dom¨, dla dzieci pozbawionych domu rodzinnego, w ramach którego placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone są przy wykorzystaniu założeń mieszkań rodzinkowych oraz ¨Od Nowa¨, dla osób bezdomnych umożliwiający dwuetapowe dojście do własnego mieszkania.   ? Kolejnym krokiem w realizacji mieszkań dla osób ze szczególnymi potrzebami, będą mieszkania dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, w ramach partnerskiego projektu ¨Azymut ? Samodzielność¨, realizowanego ze środków PO Wiedza Edukacja Rozwój ? informuje Agata Kmieć-Łuciuk Prezes Zarządu Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ? Liderem projektu jest Województwo Zachodniopomorskie ? Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, zaś Miasto Stargard poprzez Stargardzkie TBS i Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu, jest uczestnikiem projektu odpowiedzialnym za jego prowadzenie i właściwe przygotowanie mieszkań.  Spółka we współpracy z Miastem uruchomiła ponadto w 2019 r. program bezpłatnych napraw ¨Złota Rączka¨, przeznaczony dla posiadaczy Stargardzkiej Karty Seniora. Mogą oni liczyć np. na wymianę żarówki, naprawę gniazdek elektrycznych, cieknącego kranu czy niedziałającej spłuczki.

? rośnie też Stargardzkie Centrum Nauki

Liczne programy mieszkaniowe, pomoc osobom starszym to nie koniec przekraczania ram przez Stargardzką Spółkę, która zrealizowała i zarządza budynkiem oświatowym mieszczącym odziały przedszkolne i wczesnoszkolne. W trakcie realizacji jest kolejny budynek niemieszkalny ? Stargardzkie Centrum Nauki. Będzie to nowoczesna placówka edukacyjna i kulturalna, która w swoim założeniu ma rozbudzić aktywność i ciekawość świata oraz wzbogacić wiedzę z zakresu nauk ścisłych i technicznych w atrakcyjnej i przystępnej formie. Projekt SCN jest realizowany w partnerstwie Miasta Stargard, Stargardzkiego TBS i Stargardzkiego Centrum Kultury. Inwestycję współfinansuje Unia Europejska w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

Dyplom

Zobacz również