Środa, 6 czerwca 2018

Zakład energetyczny zapłaci, Rzeczpospolita
Nie ma zgody na służebność z mocy prawa, Rzeczpospolita
Jak wyceniać grunty oddane w wieczyste użytkowanie, Rzeczpospolita
Kto pozna tajemnice firm w przetargach, Rzeczpospolita
Coraz niższe raty kredytu, Głos Szczeciński

Więcej poniżej.

 

"Prawo co dnia" w "Rzeczpospolitej" odnotowuje: "Zakład energetyczny zapłaci". Właściciele działek, na których są linie energetyczne, mogą ubiegać się o wynagrodzenie. We wtorek siedmioro sędziów Sądu Najwyższego podjęło bardzo ważną uchwałę dotyczącą działek, przez które od wielu lat przebiegają linie lub na których znajdują się inne urządzenia energetyczne, które powstały przed 1990 r. Obecni właściciele tych nieruchomości wciąż mogą się ubiegać o ustanowienie służebności przesyłu i wypłatę wynagrodzenia z tego tytułu. Są tysiące takich przypadków. Z pytaniem do SN zwrócił się Sąd Okręgowy w Toruniu. Trafiła tam sprawa rolnika. Przez część jego działki przebiegała linia wysokiego napięcia. Wystąpił więc o ustanowienie służebności przesyłu i wynagrodzenie w wysokości 94,1 tys. zł. SN, do którego trafiło pytanie toruńskiego sądu, doszedł do wniosku, że przekaże je składowi rozszerzonemu. Powodem były rozbieżności w orzecznictwie SN w tym zakresie. Chodziło o odpowiedź na dwa pytania: czy uzyskanie na własność przez przedsiębiorstwo państwowe na podstawie noweli z 20 grudnia 1990 r. ustawy o przedsiębiorstwach państwowych urządzeń przesyłowych znajdujących się na nieruchomościach Skarbu Państwa spowodowało uzyskanie przez nie także służebności gruntowej (odpowiadającej obecnie służebności przesyłu)? Drugie pytanie dotyczyło tego, czy w wypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, przedsiębiorstwo jako posiadacz służebności gruntowej (odpowiadającej służebności przesyłu) pozostaje w dobrej czy w złej wierze, oraz od jakiej daty rozpoczynać liczenie biegu terminu zasiedzenia służebności na rzecz tego przedsiębiorstwa. Więcej szczegółów- na 15 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 06.06.2018.).

 

O wyroku SN informuje też "Dziennik Gazeta Prawna" w tekście: "Nie ma zgody na służebność z mocy prawa". Właściciele gruntów kupionych od Skarbu Państwa nadal mogą domagać się wynagrodzenia za korzystanie przez firmy energetyczne z posadowionych na nich linii i urządzeń przesyłowych. O ile nie doszło do zasiedzenia. Nabycie przez przedsiębiorstwo państwowe na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych własności urządzeń przesyłowych, posadowionych na nieruchomościach należących wówczas do Skarbu Państwa, nie spowodowało uzyskania przez to przedsiębiorstwo z mocy prawa służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu obciążającej te nieruchomości- uznał Sąd Najwyższy, podejmując uchwałę w składzie siedmiu sędziów. Przeciął tym samym nadzwyczaj korzystną dla przedsiębiorców linię orzeczniczą, wyrażoną we wcześniejszych postanowieniach. Podjęta uchwała SN jest nie tylko korzystna dla podmiotów, które nabyły nieruchomość z urządzeniami przesyłowymi, ale też bardzo ważna dla bezpieczeństwa obrotu. Zwłaszcza w kontekście art. 7 ustawy o księgach wieczystych. Przepis ten pozwala na skuteczne obciążenie nieruchomości służebnością powstałą z mocy prawa, nawet w stosunku do nabywców w dobrej wierze. Czyli osób, które nabywają grunty nie wiedząc, że są one obciążone domniemanym prawem rzeczowym. Więcej szczegółów- na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 06.06.2018.).

 

Kolejny dodatek "Rzeczpospolitej""Rachunkowość"– zamieszcza obszerny tekst: "Jak wyceniać grunty oddane w wieczyste użytkowanie". W projekcie stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości przyjęto, że do końca roku jednostki oddające grunty w wieczyste użytkowanie zobowiązane są do ich wyceny bilansowej na podstawie KSR nr 5 "Utrata wartości aktywów". Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w zakładce poświęconej pracom Komitetu Standardów Rachunkowości, opublikowano projekt stanowiska w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, rozstrzygnęło, że grunty jednostek samorządu terytorialnego oddane w wieczyste użytkowanie będą ujmowane w księgach rachunkowych urzędu jednostki samorządu terytorialnego oraz prezentowane w sprawozdaniu finansowym w oddzielnej pozycji bilansu- czytamy w ramach wstępu. Więcej dla zainteresowanych- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 06.06.2018.).

 

"Prawo co dnia" zastanawia się: "Kto pozna tajemnice firm w przetargach". Nowelizacja, która za chwilę wchodzi w życie, nie zachęca zamawiających do szerszego odtajniania niejawnych informacji handlowych- pisze prawnik. 9 czerwca br. zmianie ulegnie zakres ustawowej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. To wynik implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know- how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem, która wprowadziła m.in. nowe brzmienie art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej "ustawa"). Przepis ten definiuje obecnie tajemnicę przedsiębiorstwa jako nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z perspektywy praktyki obrotu gospodarczego na uwagę zasługuje szczególnie dodanie zastrzeżenia, zgodnie z którym tajemnicą przedsiębiorstwa mogą być objęte tylko te informacje, które "nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji". Warto zapytać, czy możliwe będzie skuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w dotychczasowym zakresie, w przypadku przedsiębiorców aktywnych na rynkach, gdzie istnieje grupa uczestników stale rywalizujących ze sobą i doskonale znających swoich kontrahentów, podwykonawców, ceny (a co za tym idzie, czy podmioty te będą mogły skutecznie zastrzec tajemnicę w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących tych rynków tak, jak dotychczas)? Więcej szczegółów- na 18 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 06.06.2018.).

 

"Głos Szczeciński" zauważa: "Coraz niższe raty kredytu". Od ponad trzech lat Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe na najniższych poziomach w historii. Osoba chcąc dziś pożyczyć na mieszkanie 300 tys. zł na 30 lat, musi liczyć się z ratą w wysokości około 1. 380 zł. To stosunkowo niska rata. Jeszcze sześć lat temu klient musiał być gotowy na wydatek rzędu 1980 zł. Od tego czasu RPP dziesięciokrotnie obniżała stopy procentowe. Dziś rata modelowego kredytu jest o ponad 30 proc. niższa niż sześć lat temu. Z miesiąca na miesiąc zmiany wysokości raty kredytowej nie były spektakularne. Biorąc pod uwagę historyczne notowania wskaźnika WIBOR 3 M (najczęściej to on jest bazą dla wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych), w badanym okresie miesięczna zmiana wysokości raty ani razu nie przekroczyła 5 proc. W dłuższej perspektywie są to jednak konkretne pieniądze. Polacy spłacają 2,1 mln kredytów mieszkaniowych i łączna kwota zadłużenia wynosi 390 mld zł, z czego około 250 mld zł to kredyty złotowe. W połączeniu z obliczeniami dla modelowego kredytu oznacza to, że od wiosny 2012 r., dzięki obniżkom stóp procentowych Polacy zaoszczędzili na ratach 27,5 mld zł. Więcej szczegółów- na 14 stronie "Głosu".

(Źródło: "Głos Szczeciński"- 06.06.2018.).

 

Zobacz również