Środa, 30 grudnia 2020

¨Dokręcanie śruby w segregacji odpadów¨
¨Zbiornik na gaz nie wymagał pozwolenia na budowę¨
¨Niektóre klauzule w umowach są niedozwolone¨
¨Billboardy na zabytku szpecą i niszczą układ urbanistyczny¨
¨Zamówienia na niektóre usługi po nowemu¨
¨Praca organizatorów przetargów powinna być efektywniejsza¨
¨Wywłaszczenie, decyzje i wycena działki¨
¨Mieszkanie lepiej sprzedać w styczniu¨
¨Deweloperska kolejka górska¨
¨Ucieczka w technologie i jakość¨
¨Dziurawa baza o odpadach¨
¨Choć od powszechnego uwłaszczenia mijają dwa lata, nie wszystkie gminy z tym procesem się uporały¨
¨Opłata za pojemnik, czyli za każdy wywóz¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Dokręcanie śruby w segregacji odpadów¨. Wszędzie powinno się już dzielić śmieci na pięć frakcji. Szykują się już kolejne zmiany, pozwalające m.in. zmniejszyć liczbę śmietników do trzech. Od 1 stycznia wszystkie gminy muszą już mieć wdrożony nowy system segregacji odpadów. Nie będą im natomiast grozić wysokie unijne kary za niedotrzymanie poziomu recyklingu odpadów. To nie koniec zmian. Od Nowego Roku  obowiązuje nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe przepisy przywracają wcześniejszy sposób liczenia poziomów, z uwzględnieniem czterech frakcji, ale tylko za 2020 r. Za ten okres opłata będzie ustalana na starych zasadach. Do końca grudnia samorządy miały obowiązek dostosować swoje regulaminy czystości i porządku do wyśrubowanych standardów, które wprowadza nowela ustawy. Przewiduje ona m.in. obowiązek segregacji odpadów na pięć frakcji. Z powodu pandemii przesunięto jednak wrześniowy termin do końca roku. Nie wszystkie samorządy jednak to zrobiły. Wiele gmin nie czekałoby do ostatniej chwili, gdyby nie zapowiedzi resortu klimatu. Okazuje się, że pracuje on nad kolejną zmianą w ustawie śmieciowej, odwracającą niektóre rozwiązania reformy, jaką samorządy miały wdrożyć do końca roku. Więc to, co teraz wdrożyły, za chwilę może być nieaktualne. Z proponowanych rozwiązań wynika, że dana gmina będzie mogła na całym swoim terenie lub części wprowadzić segregację odpadów na trzy frakcje, a nie jak dzisiaj na pięć. Pod warunkiem jednak, że uzyska zgodę w formie decyzji ministra klimatu. Chce też wprowadzić możliwość indywidualnego rozliczenia odpadów w bloku. Resort klimatu planuje także podnieść maksymalne stawki za wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkanych. Jaka będzie podwyżka? Tego jeszcze nie zdradził. Więcej szczegółów- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 30.12.2020.).

Niżej czytamy: ¨Zbiornik na gaz nie wymagał pozwolenia na budowę¨. Organizacja społeczna niesłusznie i bezpodstawnie zaskarżyła decyzję o warunkach zabudowy na prywatnej posesji. Gdy burmistrz ustalił warunki zabudowy dla podziemnego zbiornika o pojemności 2,7 metrów sześciennych gazu płynnego, odwołania wniosły współwłaścicielki sąsiedniej nieruchomości. Stwierdziły, że obszar oddziaływania zbiornika obejmuje ich zabudowane działki. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję burmistrza, ale zarazem umorzyło postępowanie przed organem pierwszej instancji, bo według ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawa budowlanego instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem do 7 metrów sześc. przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych nie wymagają warunków zabudowy ani pozwolenia na budowę. Decyzję SKO w tej sprawie za prawidłowa uznał też WSA w Białymstoku. Więcej- także na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 30.12.2020.).

Kolejny dodatek ¨Rz¨¨Administracja¨– zamieszcza obszerny tekst: ¨Niektóre klauzule w umowach są niedozwolone¨. Zamawiający każdorazowo powinien się upewnić, czy dane postanowienie nie jest sprzeczne z zasadami określonymi w ustawie, które są odzwierciedleniem m.in. orzecznictwa. Wyliczenie w nowej ustawie- Prawo zamówień publicznych niedozwolonych klauzul stanowi odzwierciedlenie najczęściej popełnianych błędów przez zamawiających, które wielokrotnie były przedmiotem postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą. Często, błędną praktyką zamawiających było wprowadzanie do umowy zapisów obwarowanych karami umownymi, które w ogóle nie miały związku z przedmiotem zamówienia. Szczegóły- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 30.12.2020.).

¨Administracja¨ przypomina też: ¨Billboardy na zabytku szpecą i niszczą układ urbanistyczny¨. Bez zgody konserwatorskiej reklama na kamienicy jest nielegalna. Trzeba ją usunąć. Posiadanie pozwoleń budowlanych na jej powieszenie to za mało. Nie wolno na kamienicy znajdującej się w obszarze chronionego układu urbanistycznego wieszać reklam bez zgody konserwatora. Nie ma przy tym znaczenia, że zarządca budynku posiada sprzed 20 laty pozwolenia budowlane na powieszenie nośników reklamowych. Do takich wniosków doszedł NSA. W wyroku z 8 grudnia br. przesądził, że to miejski konserwator zabytków miał rację, nakazując spółce zarządzającej budynkiem zdjęcie reklam. Lektura dla zainteresowanych- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 30.12.2020.).

W ¨Administracji¨ znajdziemy również kolejny obszerny tekst pod hasłem: ¨Zamówienia na niektóre usługi po nowemu¨. Nowa ustawa- Prawo zamówień publicznych, która wchodzi w życie  1 stycznia 2021 r. reguluje tryb udzielania zamówień społecznych w zgoła odmienny sposób. O ile wartość progowa tych zamówień się nie zmieniła (bo wynikają one z dyrektyw unijnych), o tyle przyjęto ogólną zasadę, zgodnie z którą do zamówień klasycznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej progów unijnych stosuje się przepisy właściwe dla zamówień klasycznych o wartości podprogowej. W konsekwencji w nowym pzp zrezygnowano co do zasady ze znaczących uproszczeń, jakie przewidziano w obecnie obowiązującej ustawie- czytamy w ramach wstępu. Więcej- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 30.12.2020.).

Obok w ¨Administracji¨ czytamy: ¨Praca organizatorów przetargów powinna być efektywniejsza¨. Zamawiający ma dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie związania ofertą, który został określony w dokumentach zamówienia, a więc maksymalnie w ciągu 90 albo 120 dni (30 dni w postępowaniach poniżej progów unijnych). Zgodnie z nowym pzp upływ terminu związania ofertą nie będzie podstawą odrzucenia oferty wykonawcy z najwyższą oceną, o ile wykonawca ten wyrazi pisemną zgodę na wybór jego oferty. Zamawiający będzie miał natomiast bezwzględny obowiązek zwrotu wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od dnia upływu terminu związania ofertą. Szczegóły dla zainteresowanych- na piątej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 30.12.2020.).

¨Administracja¨ w ¨Rz¨ zamieszcza również kolejny tekst: ¨Wywłaszczenie, decyzje i wycena działki¨. NSA powołując się na art. 128 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wskazywał, że odszkodowanie nie stanowi wartości równej szkodzie, powstałej na skutek wywłaszczenia czy ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości. Ustalenie sposobu użytkowania nieruchomości nie powinno następować jedynie na podstawie klasyfikacji w ewidencji gruntów, ale także z uwzględnieniem możliwości przekształcenia jej w działkę budowlaną- czytamy. Szczegóły- na siódmej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 30.12.2020.).

¨Prawo co dnia¨ radzi natomiast: ¨Mieszkanie lepiej sprzedać w styczniu¨. Otrzymanie jeszcze w grudniu zaliczki bądź zadatku na poczet zapłaty nie spowoduje skutków podatkowych. Osoba, która pozbywa się domu lub mieszkania, musi podzielić się zyskiem z fiskusem. Jeśli jednak od nabycia nieruchomości minęło już pięć lat (liczonych od końca roku, w którym ją kupiliśmy bądź wybudowaliśmy), podatkiem nie trzeba się przejmować. Czasem warto więc przesunąć transakcję na następny rok. Co w sytuacji, gdy umowę sprzedaży zawrzemy po pięciu latach, ale wcześniej  dostaliśmy zaliczkę? O to zapytał czytelnik ¨Rz¨, zastanawiając się, czy zaliczka jest opodatkowana. Fiskus ma dla niego dobre informacje. Po pierwsze, umowa przedwstępna nie powoduje skutków podatkowych, nie dochodzi bowiem jeszcze do przeniesienia własności. Po drugie, nie trzeba płacić podatku od zaliczki. Jest to bowiem tylko wpłata tylko na poczet ceny nieruchomości. Więcej szczegółów- na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 30.12.2020.).

¨Rz¨ zauważa w innym miejscu: ¨Deweloperska kolejka górska¨. Giełdowy indeks grupujący deweloperów stracił w 2020 r. prawie 3 proc. Po kilkadziesiąt procent skurczyły się wyceny spółek z rynku nieruchomości komercyjnych. Rok 2020 to prawdziwy rollercoster, jeśli spojrzeć na wykres indeksu WIG- nieruchomości. Przez cały wcześniejszy rok kurs parł mocno w górę, by w lutym 2020 dojść do wieloletniego maksimum 2,62 tys. pkt. Dlatego tym boleśniejszy był krach spowodowany lockdownem. W ciągu kilku marcowych sesji wyparował z naddatkiem cały wzrost z 2019 r.. Druga fala pandemii nie wystraszyła już inwestorów, ale mimo dobrego finiszu w listopadzie i grudniu indeks ukończył rok niemal 4 proc. niżej niż w 2019 r. Po lockdownie sprzedaż mieszkań odbiła, a ceny nadal rosną. Deweloperzy nie wahają się ruszać z nowymi inwestycjami, wchodząc w 2021 r. w dobrej kondycji finansowej, a rynkowi- choć różnie to wygląda w poszczególnych miastach- nie grozi nadwyżka podaży nad popytem. Popyt jest zaś silnie wspierany obawami Polaków przed utratą wartości zgromadzonych oszczędności. Eksperci CBRE spodziewają się, że rynek magazynowy w 2021 r. dalej będzie napędzany rozwojem e- commerce. Rośnie m.in. znaczenie magazynów miejskich tzw. ostatniej mili. Na rynku biurowym 2020 r. to czas zawieszonych decyzji i umów przejściowych. CBRE spodziewa się w 2021 r. wzrostu popytu, ale i zwiększonej elastyczności. Obiekty handlowe zmagały się z trzema lockdownami, co uderzyło w duże centra, które będą musiały przemyśleć strategię. Mniejsze parki trzymają się relatywnie dobrze- czytamy na 18 stronie części ekonomicznej.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 30.12.2020.).

¨Rz¨ informuje też: ¨Ucieczka w technologie i jakość¨. Magazyny okazały się najbardziej odporne na pandemię. Obronną ręką wyjdą z kryzysu także najlepsze biura. Oba sektory sięgają po nowoczesne i ekologiczne rozwiązania. Zasoby magazynów w Polsce na koniec 2020 r. powinny przekroczyć 20,5 mln mkw.- wynika z szacunków firmy doradczej Axi Immo. Nowa podaż to ponad 2 mln mkw. Podobnie jak w poprzednich latach to pięć głównych rynków odpowiada za ponad 60 proc. wzrost nowej powierzchni W top 5 pod względem aktywności deweloperskiej znalazły się region: Warszawa ( 419 tys. mkw.), Górny Śląsk (414 tys. mkw.), Dolny Śląsk (316 tys. mkw.), Trójmiasto (139 tys. mkw.) i Szczecin (95 tys.)- czytamy w ramach wstępu. Więcej- na 20 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 30.12.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zauważa z kolei: ¨Dziurawa baza o odpadach¨. System, który ma uszczelnić rynek, sam ma luki. Jedna z nich umożliwia wirtualne podrzucanie odpadów innym podmiotom. Z BDO, czyli bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, korzystają wszyscy wytwarzający odpady. Od 1 stycznia 2021 r. ewidencja odpadów ma się w BDO odbywać wyłącznie elektronicznie. Okazuje się jednak, że są problemy z bezpieczeństwem funkcjonowania kart przekazania odpadów (KPO). To dokument wystawiany przez wytwórcę odpadów, na podstawie którego może się ich pozbyć, przekazując je firmie z odpowiednimi uprawnieniami. Jednak programiści alarmują, że API, czyli interfejs do łączenia się z BDO przygotowany przez Instytut Ochrony Środowiska- Państwowy Instytut Badawczy współpracujący z Ministerstwem Klimatu i Środowiska (korzystają z niego firmy, które chcą skomunikować własne oprogramowanie z BDO), jest dziurawe. Jest w nim błąd, dzięki któremu każdy podmiot uczestniczący w przekazaniu odpadów i ich transporcie może wykonywać dowolne operacje w systemie dotyczące danej KPO- czytamy. Więcej- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 30.12.2020.).

¨Samorząd i Administracja¨ w ¨DGP¨ odnotowuje z kolei: ¨Choć od powszechnego uwłaszczenia mijają dwa lata, nie wszystkie gminy z tym procesem się uporały¨. Wydanie zaświadczeń o przekształceniu wstrzymują m.in. kwestie związane z ustaleniem stanu prawnego nieruchomości. Są też problemy z bonifikatami oraz uwłaszczeniem spółdzielców. Jednak, jak wynika z sondy ¨DGP¨, większość mieszkańców ma już prawo własności przyznane, a niektóre miasta kończą trwające od 2019 r. sprawy. Szybciej niż na gruntach gminnych dochodzi do przekształceń terenów należących do Skarbu Państwa. Ale choć ustawa przekształceniowa była już wielokrotnie nowelizowana, to nadal powoduje wątpliwości, m.in. związane z 99- proc. bonifikatami, do których uprawnionych jest wiele grup osób. Więcej- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 30.12.2020.).

W ¨DGP¨ czytamy też: ¨Opłata za pojemnik, czyli za każdy wywóz¨. Część gmin nalicza opłatę za każdy odbiór pojemnika z nieruchomości niezamieszkanych. Za takim stanowiskiem opowiadają się niektóre organy nadzorcze. To korzystna dla samorządów interpretacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, biorąc pod uwagę wysokość stawki maksymalnej, jaką można naliczyć za pojemnik, a które według samorządowców a także Krajowych Rad RIO jest zaniżona. Odniesienie opłaty za pojemnik do usługi jednokrotnego odbioru pojemnika lub worka pozwala gminom na pozyskanie wyższych środków na finansowanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych- czytamy. Więcej- szczegółów- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 30.12.2020.).

Zobacz również