Środa, 17 maja 2017

Komornicy pod nadzorem, Rzeczpospolita
Spółdzielnia nie zarobi na rurach położonych w PRL, Rzeczpospolita
Służebność przesyłu nie tylko na własności, Rzeczpospolita
Za przejęcie działek uchwałą przysługuje odszkodowanie, Rzeczpospolita
Nowy sposób na zatory płatnicze, Rzeczpospolita
Odliczenie nawet bez faktury, Rzeczpospolita
Frankowicze dostali ulgę, ale tylko częściową, Rzeczpospolita
Warszawa wygrywa czynszem, ale słabiej niż Amsterdam przyciąga talenty, Rzeczpospolita
Prawo odbioru ważniejsze od daty faktury, Dziennik Gazeta Prawna
Silos to nie budynek, więc przedsiębiorca zapłaci za niego wyższy podatek, Dziennik Gazeta Prawna
Zmiana przeznaczenia nieruchomości możliwa, ale nie jest jasne od kiedy, Dziennik Gazeta Prawna

Więcej poniżej.

 

„Prawo co dnia” w „Rzeczpospolitej” odnotowuje: „Komornicy pod nadzorem”. Kancelarie mają być nieduże i sprawniejsze, opłaty egzekucyjne niższe i w części opodatkowane VAT. We wtorek Rada Ministrów dała zielone światło pierwszym od dawna dużym zmianom dotyczącym komorników i egzekucji. Przyjęła dwa projekty: o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych. Pierwszy projekt przewiduje, że czynności egzekucyjne komornik ma wykonywać osobiście, wyjątkowo angażując asesora. Ma też przyjmować sprawy głównie ze swego rewiru. I pozostać w nim, jeśli w danym roku ma 5 tys. spraw. Ma to ostatecznie wyeliminować tzw. hurtownie komornicze. Poważne zmiany dotyczą też opłat egzekucyjnych. Chodzi o duże kwoty, bo liczone od tego, co komornicy ściągają, a rocznie odzyskują 8 mln zł. Dwie stawki, tj. 15 proc. od ściągniętej kwoty i 8 proc. z egzekucji z konta lub pensji, zastąpi jedna: 10 proc. Z tego komornik zatrzyma w zależności od jego wyników od 60 do 99 proc. Od tej kwoty odprowadzi VAT. Reszta zasili budżet państwa. Zmiany mają obowiązywać już od 1 stycznia 2018 r. W tekście przypomniano, że 57 proc. kancelarii według korporacji komorniczej może stracić rentowność. Niżej zamieszczono rozmowę z Patrykiem Jaki, wiceministrem sprawiedliwości pod hasłem: „Egzekucja ma być bardziej ludzka i tańsza”. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: „Rzeczpospolita”– 17.05.2017.).

„Prawo co dnia” zauważa też: „Spółdzielnia nie zarobi na rurach położonych w PRL”. Służebność przesyłu można ustanowić także na użytkowaniu wieczystym, ale nie jest to możliwe dla większości starych urządzeń. Wolno ustanawiać za wynagrodzeniem służebność przesyłu prądu, gazu, wody na prawie użytkowania wieczystego- przesądził Sąd Najwyższy w składzie siedmioosobowym. Jednocześnie jednak zatamował wielomilionowe roszczenia dotyczące starych urządzeń państwowych- tylko dla wodociągów katowickich wynoszą one ok. 60 mln zł. Zamknął drogę do występowania z roszczeniami za urządzenia dostarczające media, wybudowane przez przedsiębiorstwa państwowe przed zawarciem umowy o użytkowanie wieczyste na gruntach Skarbu Państwa w czasie obowiązywania zasady jednolitej własności państwowej, tj. przed 1 lutego 1989 r. SN odpowiedział, że służebność może być ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego. Użytkownik nie może jednak skutecznie żądać jej ustanowienia, jeżeli urządzenia przesyłowe zainstalowane przez przedsiębiorstwo państwowe w okresie obowiązywania zasady jednolitej własności państwowej znajdowały się na nieruchomości Skarbi Państwa przed oddaniem jej w użytkowanie. SN zwrócił też uwagę na przepisy szczególne dotyczące sprzedaży mienia przedsiębiorców z sektora stoczniowego. Stanowią one wprost, że w razie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w mocy pozostaje obciążająca je służebność przesyłu. Szczegóły- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: „Rzeczpospolita”- 17.05.2017.).

 

„Dziennik Gazeta Prawna” zauważa również: „Służebność przesyłu nie tylko na własności”. Użytkownik wieczysty może ustanowić służebność przesyłu- uznał Sąd Najwyższy. Jednak jeśli urządzenia przesyłowe powstały przed 1 lutego 1989 r. na gruncie, który należał wówczas do Skarbu Państwa, a dopiero potem został oddany w użytkowanie wieczyste, wtedy żądanie ustanowienia służebności przez użytkownika wieczystego jest nieskuteczne- czytamy na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”- 17.05.2017.).

 

„Prawo co dnia” w „Rz” informuje natomiast: „Za przejęcie działek uchwałą przysługuje odszkodowanie”. Właściciel nieruchomości wywłaszczonej z mocy prawa nie może być traktowany gorzej niż wywłaszczony decyzją administracyjną. W 1973 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gryficach, w obecnym woj. zachodniopomorskim podjęło uchwałę w sprawie ustalenia terenów budowlanych przejmowanych na własność państwa w nadbałtyckiej wsi Niechorze w gminie Rewal. Uchwała pozbawiała zbiorczo własności właścicieli wymienionych w niej działek z dniem ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej. Dopiero w 2015 r. piątka spadkobierców jednego z właścicieli wywłaszczonych gruntów, wystąpiła do starosty powiatu gryfickiego o ustalenie i wypłatę odszkodowania za przejętą nieruchomość. Starosta stwierdził jednak, że skoro utrata własności wskutek wywłaszczenia nastąpiła z mocy prawa, i nie było prowadzone żadne postępowanie administracyjne, nie ma możliwości zastosowania wspomnianych przepisów. Nie mogą być bowiem stosowane do spraw sprzed wejścia w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami, w których przed tą datą wydano decyzję o wywłaszczeniu albo o przejęciu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa bez ustalenia odszkodowania. Natomiast zgodnie z wyrokiem szczecińskiego WSA, nie ma podstaw, ażeby obywatela, którego wywłaszczono uchwałą ogłoszoną w dzienniku urzędowym, traktować mniej korzystnie od tego, którego wywłaszczono na podstawie decyzji administracyjnej. Szczegóły- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: „Rzeczpospolita”- 17.05.2017.).

 

„Dobra Firma” w „Rz” zapowiada z kolei: „Nowy sposób na zatory płatnicze”. Inwestorzy będą mieli większy wpływ na to, kogo zatrudniają ich wykonawcy na budowie. Będą też płacić podwykonawcy tylko tyle, na ile umówili się z realizatorem inwestycji. Od 1 czerwca firmy budowlane czekają kolejne zmiany. Tego dnia wchodzi w życie pakiet Morawieckiego. Chodzi o ustawę z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Wprowadza ona zmiany w art. 647′ Kodeksu cywilnego. Reguluje on zasady zawierania umów o roboty budowlane. Zmiany mają pomóc w likwidacji zatorów płatniczych, z powodu których upadła już niejedna firma. Nowe przepisy przewidują, że inwestor będzie odpowiadał solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, ale tylko gdy wcześniej podwykonawca lub wykonawca zgłoszą mu zakres planowanych prac. Inwestor będzie miał 30 dni na zastanowienie się, czy zgłosić sprzeciw, czy nie. Sprzeciw musi być koniecznie w formie pisemnej, a zgłosić go należy zarówno wykonawcy, jak i podwykonawcy. Brak sprzeciwu oznacza, że firma podwykonawcza może podjąć pracę na budowie. Przepis ma zalety i wady. Inwestor zyska większy wpływ na to, kogo podwykonawca zatrudnia na jego budowie. Więcej- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: „Rzeczpospolita”- 17.05.2017.).

 

„Prawo co dnia” zauważa z kolei: „Odliczenie nawet bez faktury”. Do udokumentowania wydatków na własne cele mieszkaniowe wystarczy umowa z wykonawcą prac budowlanych oraz potwierdzenie zapłaty za ich wykonanie. Krajowa Informacja Skarbowa rozstrzygnęła w najnowszej interpretacji, jak udowodnić prawo do ulgi mieszkaniowej. Była to odpowiedź na pytanie podatnika, który sprzedał w 2014 r. nieruchomość kupioną trzy lata wcześniej. Uzyskane przychody przeznaczył na budowę domu. Dowodem jest umowa z wykonawcą oraz potwierdzenie wpłaty za wykonanie prac. Szczegóły- na piątej stronie dodatku.

(Źródło: „Rzeczpospolita”- 17.05.2017.).

 

„Prawo co dnia” informuje też: „Frankowicze dostali ulgę, ale tylko częściową”. Osoba, której umorzono kredyt, nie musi płacić podatku. Inaczej jest z odsetkami. WSA we Wrocławiu wydał wyrok ważny dla osób, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich i miały problemy z ich spłatą. Z orzeczenia wynika, że umorzenie odsetek przez bank spowoduje konieczność zapłaty dodatkowego podatku. Chodzi o kredytobiorców, którzy odczuli negatywne skutki zmiany kursu franka. Niektórym banki umarzały część zobowiązań. Skarbówka twierdziła jednak, że uzyskują z tego tytułu przychód. Trzeba go wykazać w zeznaniu rocznym i rozliczyć według skali podatkowej. Co oznacza, że po zsumowaniu z innymi dochód może być opodatkowany nawet 32- proc. daniną. Teraz okaz;pe się, że od części umorzonej kwoty, która obejmuje odsetki, należy odprowadzić podatek. Może warto, aby minister finansów rozważył, czy jest to zgodne z intencją ustawodawcy, i ewentualnie wydał w tej sprawie interpretację ogólną, korzystną dla podatników- uważają doradcy podatkowi. Szczegóły- także na piątej stronie dodatku.

(Źródło: „Rzeczpospolita”- 17.05.2017.).

 

„Rz” odnotowuje również: „Warszawa wygrywa czynszem, ale słabiej niż Amsterdam przyciąga talenty”. Eksperci firmy Savills- w związku z zapowiedziami brytyjskich spółek o przenoszeniu części personelu na kontynent w Europie i rywalizacji o to, które miasto przyciągnie do siebie międzynarodowe korporacje, zbadali potencjał 12 najważniejszych europejskich stolic biznesowych. Szukali odpowiedzi na pytania: kto może zostać największym beneficjentem Brexitu oraz jakie są szanse Warszawy w tym wyścigu. Spośród 12 europejskich stolic poddanych analizie Warszawa zajęła pierwsze miejsce pod względem najniższych kosztów, jakie pracownik musi ponieść na zakwaterowanie oraz jakie pracodawca ponosi, by wynająć powierzchnię biurową. Stolica oferuje atrakcyjne czynsze w ścisłym centrum. Dla wielu firm taka lokalizacja jest jednym z priorytetów przy wyborze siedziby. Warszawski czynsz wynosi ok. 23 euro za mkw. powierzchni biurowej. Szczegóły- na ósmej stronie części ekonomicznej.

(Źródło: „Rzeczpospolita”- 17.05.2017.).

 

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje: „Prawo odbioru ważniejsze od daty faktury”. Za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano- montażowej przyjmuje się dzień, w którym wykonawca zgłosił ją nabywcy do odbioru. Obowiązek podatkowy w usługach budowlanych i budowlano- montażowych budzi wciąż wątpliwości mimo kolejnych wyroków NSA i interpretacji ogólnej ministra finansów. W jednym z najnowszych wyroków NSA uznał, że o wykonaniu usług budowlanych i budowlano- montażowych mówimy nie w momencie odbioru robót przez inwestora (podpisania protokołu), a w momencie faktycznego ich wykonania. Od tego dnia liczymy zaś termin na wystawienie faktury i rozpoznanie obowiązku podatkowego. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”- 17.05.2017.).

 

„DGP” zauważa też: „Silos to nie budynek, więc przedsiębiorca zapłaci za niego wyższy podatek”. Jeżeli obiekt służący do magazynowania cukru jest elementem linii technologicznej, należy uznać go za budowlę. Bez znaczenia jest to, czy ma fundamenty- wynika z wyroku NSA. Spór toczył się o to, czy silos do przechowywania 50 tys. ton cukru jest budynkiem (jak chciała cukrownia), czy budowlą (jak widział to fiskus). Różnica sprowadzała się do wysokości podatku od nieruchomości. Przy budowlach danina wynosi 2 proc. wartości, przy budynkach podatek jest liczony od powierzchni. Dla cukrowni oznaczało to różnicę rzędu 225 tys. zł. Szczegóły- także na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”- 17.05.2017.).

 

„Samorząd i Administracja” w „DGP” zamieszcza z kolei tekst: „Zmiana przeznaczenia nieruchomości możliwa, ale nie jest jasne od kiedy”. Rozpoczęcie budowy czy data pozwolenia na użytkowanie ma decydować o zmianie wysokości lokalnego podatku? Pytanie ważne, bo chodzi o niebagatelne pieniądze, a wyroki sądów są rozbieżne. Korzystanie z nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste wiąże się z obowiązkiem wnoszenia corocznych opłat na rzecz jej właściciela, a więc odpowiednio gminy lub Skarbu Państwa. Jeśli po oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania z niej powodująca zmianę celu, na który została oddana, stawka opłaty rocznej również może ulec zmianie. Problem w tym, że przepisy nie określają precyzyjnie, kiedy owa zmiana ma miejsce- czytamy. Więcej- na szóstej stronie dodatku.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”- 17.05.2017.).

 

Zobacz również