Środa, 15 listopad 2023

„Rzeczpospolita” odnotowuje: „Tani kredyt pompuje popyt i ceny mieszkań”. Rządowy program „Pierwsze mieszkanie” to już 30,4 tys. umów kredytowych. Przy niskiej rynkowej podaży nieruchomości zaowocowało to wzrostem ich cen – wynika z raportu Związku Banków Polskich. We wrześniu br. banki udzieliły o 173,6 proc. więcej kredytów mieszkaniowych w porównaniu z wrześniem 2022 r., a ich wartość wzrosła o 232,7 proc. Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wynosi obecnie 410,4 tys. zł i jest o 21,9 proc. Wyższa niż rok temu. Te zwyżki to przede wszystkim efekt uruchomienia w lipcu tego roku programu „Pierwsze mieszkanie” i „Bezpiecznego kredytu 2 proc.” z dopłatami z budżetu państwa. Rynek kredytowy zmienił się radykalnie i, co ciekawe, sytuacja na nim pozostaje bardzo dynamiczna – komentuje przedstawiciel ZBP.  Więcej szczegółów- na piątej stronie części ekonomicznej głównego wydania. 

(Źródło: „Rzeczpospolita”– 15.11.2023 r.)

„Rzeczpospolita” w dodatku „Rachunkowość” informuje natomiast: „KSeF – pora dostosować firmę do nowych wymogów”. Nadchodzące zmiany w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) dla większości firm będą oznaczać konieczność wystawiania ustrukturyzowanych faktur, według określonego przez Ministerstwo Finansów wzoru. Warto wcześniej pomyśleć o przygotowaniu systemu księgowego do nowych obowiązków. Dla wielu przedsiębiorców KSeF wydaje się jeszcze odległym obowiązkiem. Może to być jednak właściwy moment, aby przyjrzeć się bliżej ustrukturyzowanym fakturom, które od 1 lipca przyszłego roku mają się stać nieodzownym elementem działalności większości podatników VAT. KSeF nie jest zupełnie nowym rozwiązaniem – podatnicy już od stycznia 2022 roku mogą dobrowolnie wystawiać faktury w tym systemie. W celu dostosowania do niego własnych systemów informatycznych mogą korzystać z udostępnionego środowiska testowego KSeF. Więcej szczegółów na trzeciej stronie dodatku. 

(Źródło: „Rzeczpospolita”– 15.11.2023 r.)

„Rachunkowość…” w innym miejscu informuje: „Nieruchomości inwestycyjne w sprawozdaniu finansowym”. Często firmy decydują się na zakup nieruchomości w celach inwestycyjnych. Warto poznać zasady, zgodnie z którymi nieruchomości inwestycyjne są ujmowane i wyceniane w sprawozdaniach finansowych. Nieruchomości, które są posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości, uzyskania z nich przychodów w formie pożytków, w tym również transakcji handlowej, i nie są  użytkowane przez jednostkę – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości (dalej uor) zaliczane są do inwestycji długoterminowych. W odróżnieniu od nieruchomości zaliczanych do środków trwałych, nieruchomości inwestycyjne nie przynoszą korzyści w sposób pośredni tj. nie służą prowadzeniu podstawowej działalności operacyjnej, produkcyjnej, handlowej, usługowej czy administracyjnej, określonej w umowie czy statucie. Szczegóły na piątej stronie  dodatku.

(Źródło: „Rzeczpospolita”– 15.11.2023 r.).

„Dziennik Gazeta Prawna” w głównym dodatku informuje „Parkowanie jest z VAT, najem piwnicy bez podatku”. Miejsca parkingowe powinny być traktowane jak lokal użytkowy,    więc ich wynajem przez spółdzielnię nie jest zwolniony z VAT – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Co innego – uznał – gdy spółdzielnia wynajmuje piwnice, komórki  lokatorskie bądź schowki na rzecz mieszkańców budynku znajdującego się w jej zasobach mieszkaniowych. Opłaty pobierane z tego tytułu dotyczą pomieszczeń technicznych lokali mieszkalnych, a więc są wolne od VAT – stwierdził fiskus. Mieszkańcy nie chcą podatku, więc spytała o to spółdzielnia będąca współwłaścicielem gruntu, na którym znajdują się utwardzone miejsca parkingowe. Spółdzielnia wynajmuje je przede wszystkim mieszkańcom budynków znajdujących się w jej zasobach. Zdarzało się jednak, że opłaty wnoszą również osoby z zewnątrz, firmy i goście mieszkańców. We wszystkich tych sytuacjach spółdzielnia doliczała 23-proc. VAT. Część jej członków to zakwestionowała. Ich zdaniem miejsca parkingowe służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, więc opłaty powinny być wolne od podatku. Dyrektor KIS potwierdził, że spółdzielnia słusznie dolicza 23-proc. VAT do opłat za najem miejsc parkingowych. Nie mieszczą się one w pojęciu pomieszczenia technicznego lub pomieszczenia gospodarczego, a więc należy je uznać za lokal użytkowy. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”– 15.11.2023 r.)

W innym miejscu „DGP” informuje „Tak gminy będą mogły wyznaczyć tereny pod WZ-ki”. Jednym z efektów reformy planowania przestrzennego ma być ograniczenie wydawania przez gminy decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Będzie to możliwe tylko na obszarach uzupełnienia zabudowy, o ile samorząd wyznaczy je w planie ogólnym  (powinny zostać uchwalone do 1 stycznia 2026 r.). W gminach, które się na to nie zdecydują, decyzje WZ nie będą już wydawane. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło projekt rozporządzenia wskazujący algorytm, według którego gmina będzie mogła wyznaczyć obszary uzupełnienia zabudowy. Jak podkreśla resort, obecnie większość decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanych jest na podstawie decyzji WZ, co jest wypaczeniem ich roli w systemie planowania przestrzennego, która miała się sprowadzać do uzupełnienia luk w zabudowie. Przy wyznaczaniu obszarów uzupełnienia zabudowy w pierwszej kolejności określane będzie zgrupowanie nie mniej niż pięciu budynków, o konkretnych funkcjach, między którymi odległość będzie nie większa niż 100 m. Uwzględnić będzie można następujące rodzaje budynków: przemysłowe; handlowo-usługowe; biurowe; szpitale i inne budynki opieki zdrowotnej; oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe; mieszkalne oraz pozostałe budynki niemieszkalne. Następnie luki powstałe na tak określonym terenie będą uzupełniane obszarami o jednostkowej powierzchni nie większej niż 5 tys. mkw. „Dzięki temu rozwiązaniu niewielkie obszary z każdej strony otoczone zabudową, ale na tyle od niej odległe, że zostały wyłączone w wyniku wykonanych wcześniej analiz, zostaną zaliczone na poczet terenów, dla których zasadne jest umożliwienie uzupełniania zabudowy”. Poza ograniczeniem terenów, na którym gmina będzie mogła wydawać decyzje WZ, nie będą one już również dokumentami bezterminowymi. Warunki zabudowy, które staną się prawomocne po 1 stycznia 2026 r., będą wygasać po upływie pięciu lat- czytamy na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”– 15.11.2023 r.)

„DGP” w dodatku „Samorząd i Administracja” zauważa: „Brak uproszczonego odrolnienia poza miastami to niejedyna zmiana w ochronie gruntów rolnych i leśnych”. Reforma planowania przestrzennego, która w zasadniczej części weszła w życie 24 września 2023 r., wprowadziła także kilka zmian w ustawie z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Najważniejsza z nich to wygaszenie przepisu pozwalającego na odrolnienia na uproszczonych zasadach gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I‒III położonych poza granicami miast. W efekcie do czasu opracowania planu ogólnego i wyznaczenia w nim obszaru uzupełnienia zabudowy nie ma podstawy prawnej, aby na takich gruntach ustalić w drodze decyzji warunki zabudowy dla użytkowania innego niż rolne. Inna zmiana, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2026 r., może przyczynić się do przyspieszenia uzyskiwania zgód na odrolnienie w przyszłości. Chodzi o zasadę milczącej zgody przy wyrażaniu zgody na odrolnienie i odlesienie w planie miejscowym – jeśli urząd nie odpowie w ciągu 60 dni, oznaczać to będzie, że zaakceptował wniosek. Zmian związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych, o których powinny wiedzieć jednostki samorządu terytorialnego, jest więcej.

Zasadnicza część zmian dotyczy art. 7 ustawy, który określa zasady uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych klas I‒III i leśnych na inne cele – chodzi o zmianę przeznaczenia określonego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Jeśli chodzi o odrolnienia i odlesienia gruntów rolnych klas I‒III ‒ położonych poza granicami miast – to do tej pory wystarczyło spełnić określone warunki, by można było tego dokonać w trybie uproszczonym w ramach decyzji o warunkach zabudowy, a więc bez uzyskiwania zgody właściwego ministra. Te warunki określone były w art. 7 ust. 2a., który do 23 września stanowił, że bez zgody ministra możliwe jest odrolnienie gruntów rolnych klasy I‒III, jeżeli grunty te spełniały łącznie następujące warunki: – co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawierała się w obszarze zwartej zabudowy; – były położone w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej; – były położone w odległości nie większej niż 50 m od drogi publicznej; – ich powierzchnia nie przekraczała 0,5 ha (bez względu na to, czy stanowiły jedną całość, czy kilka odrębnych części).

Ten przepis jednak całkowicie zmieniono. Po zmianie art. 7 ust. 2a u.o.g.r.l. brzmi: „Nie wymaga uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej, przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I‒III położonych na obszarze uzupełnienia zabudowy w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

Szczegółowe opisy najważniejszych zmian znajdziemy na drugiej i trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”– 15.11.2023 r.)

„DGP” w dodatku „Samorząd i Administracja” w innym miejscu informuje „Faktury za wodę lepiej wysyłać za potwierdzeniem odbioru”. W trakcie kontroli regionalna izba obrachunkowa zarzuciła naszemu wójtowi, że faktury za wodę/odprowadzanie ścieków doręczane są mieszkańcom bez potwierdzenia odbioru, co ma wpływ na niską ściągalność należności. W naszej ocenie wysyłanie poczty z potwierdzeniem odbioru znacznie zwiększa wydatki budżetowe. Czy jest to naruszenie?

Regulacje dotyczące pobierania omawianych należności zawarto natomiast w rozporządzeniu ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe odprowadzanie ścieków (dalej: rozporządzenie). W par. 17 zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób. Zgodnie zaś z ust. 3 „rozliczenie ilości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usług jest dokonywane na podstawie wskazań wodomierzy lub urządzenia pomiarowego lub na podstawie umowy, przynajmniej raz w roku oraz zawsze przy zmianie cen za wodę lub ścieki, których o przeciętne normy zużycia wody. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio”. Z kolei w ust. 4‒5 postanowiono, że „zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości należności określonych w fakturze nie wstrzymuje jej zapłaty. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na wniosek odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie”. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania prawne, należy dojść do  wniosku, że zarzuty RIO mają prawne uzasadnienie. Jakkolwiek przepisy powszechnie obowiązujące nie nakazują w sposób jednoznaczny doręczania faktur za potwierdzeniem odbioru, to z punktu widzenia wierzyciela taki sposób doręczeń jest niezbędny. W razie niedochowania tej formy doręczeń gmina może mieć poważne problemy z dochodzeniem należności na drodze sądowej, gdzie trzeba wykazać przede wszystkim wymagalność danej kwoty. Brak bowiem informacji o skuteczności czy nawet dacie doręczenia może powodować znaczne trudności dowodowe dla gminy w wykazaniu, że mieszkaniec otrzymał fakturę z obowiązkiem płatności w określonym terminie. Jeszcze większe problemy mogłyby wystąpić na etapie postępowania sądowego, w którym powód musi wykazać tzw. wymagalność należności. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”– 15.11.2023 r.).

„Głos Szczeciński” informuje: „Na 30 mieszkań Szczecińskiego TBS było 106 chętnych rodzin. Będzie losowanie”. Nowe mieszkania, żłobek, miejsce do rekreacji z mini amfiteatrem i fontanną, ogród społeczny oraz plac zabaw – tak wyglądał będzie po zakończeniu rewitalizacji Kwartał 36 w Szczecinie. Zakończenie realizacji robót budowlanych planowane jest w II kwartale 2024 r. To zdaniem wielu – wyjątkowa inwestycja. Powstaje w centrum Szczecina. Inwestorem jest Szczecińskie TBS, a wykonawcą firma Prime Construction. Inwestycja obejmuje podwórze otoczone ulicami : Małkowskiego, ks. Bogusława X, Boh. Getta Warszawskiego oraz Kr. Jadwigi w Szczecinie. Zrewitalizowany Kwartał 36 będzie miejscem nie do poznania. Powstanie pierwszy miejski parkingowiec, a dzięki wprowadzeniu miejsc parkingowych do dwupoziomowego podziemnego garażu na 262 miejsca postojowe, wnętrze kwartału zostanie całkowicie oddane mieszkańcom. W ramach inwestycji powstanie m.in. nowy budynek z 30 mieszkaniami, który wyposażony zostanie w windę, a na jego dachu znajdzie się taras przeznaczony do spacerów oraz ogród warzywny dla seniorów. Parter budynku zostanie zagospodarowany pod świetlicę środowiskową oraz żłobek dla około 30 dzieci. W centralnej części kwartału zaplanowano główny plac publiczny, wzdłuż którego poprowadzona będzie pergola. Plac ozdobi także mini amfiteatr, fontanna w formie posadzkowych dysz, z ławeczkami i zielenią. Pojawi się ponadto ogród społeczny oraz plac zabaw dla dzieci, a całość uzupełniona zostanie o nowe nasadzenia. W październiku inwestor – Szczecińskie TBS – ogłosiło nabór osób chętnych do partycypowania w kosztach budowy czternastu mieszkań przeznaczonych na wynajem, które powstają w obrębie aktualnie modernizowanego kwartału śródmiejskiego położonego w pobliżu placu Zgody. I co się okazało? W ciągu niespełna trzech tygodni do spółki wpłynęło 106 wniosków. Zdaniem Grażyny Szotkowskiej, prezes zarządu Szczecińskiego TBS oferta spółki jest bardzo atrakcyjna z uwagi na jej konkurencyjność w stosunku do rynku najmu komercyjnego.  Aktualnie wszystkie złożone wnioski złożone w ostatnim naborze są sprawdzane pod kątem kompletności oraz spełnienia wymagań dochodowych wnioskodawców i ich rodzin. Po ich zweryfikowaniu sporządzona zostanie ostateczna lista wnioskodawców. Następnie odbędzie się losowanie. Z tymi, którzy wylosują mieszkanie zostanie zawarta umowa partycypacji w kosztach budowy wylosowanego lokalu. Po zakończeniu budowy i odbiorze mieszkań do eksploatacji zostanie zawarta umowa najmu. Więcej szczegółów- na łamach środowego wydania „Głosu”.

(Źródło: „Głos Szczeciński”– 15.11.2023.).

Zobacz również