Środa, 11 styczeń 2023

¨Przybywa ugód w sprawach frankowych¨
¨Niewiadoma frankowiczów¨
¨Przeznaczenie gruntu ma znaczenie¨
¨Notarialna odsiecz dla sądów już nie rządowa, a poselska¨
¨Jaką stawką opodatkować refakturowanie opłat za media¨
¨Resort rozwoju i technologii nie wyklucza zmian w zasadach pomocy publicznej¨
¨Komornicy zaczynają pożegnanie z papierem¨
¨Projekt zmian u notariuszy wraca do Sejmu¨
¨Nowe obowiązki i kary dla dostawców wody¨
¨VAT przy sprzedaży węgla: gminom potrzebna interpretacja ogólna¨
¨Odszkodowania planistyczne będą szacowane na nowych zasadach¨
¨Przywracają blask zabytkowej kamienicy¨

Więcej poniżej.

¨Rzeczpospolita¨ odnotowuje: ¨Przybywa ugód w sprawach frankowych¨. Choć wydaje się, że porozumienie z bankiem w kwestii kredytów we frankach jest mniej opłacalne finansowo niż rozstrzygnięcie sądowe, ugody podpisało już ok. 32 tys. osób. ¨Już większa część banków posiadających portfele walutowych kredytów mieszkaniowych oferuje kredytobiorcom polubowne sposoby zażegnania sporów, a dotychczas zawartych zostało około 32 tys. ugód¨- podaje NBP w ostatnim ¨Raporcie o stabilności systemu finansowego¨. Takie dane pokazują, że jeśli chodzi o bankowa ofertę dla tzw. frankowiczów, w ciągu roku dokonał się całkiem spory postęp. W raporcie z grudnia 2021 r. podawano, że tylko trzy instytucje rozpoczęły podpisywanie ugód, a w raporcie z połowy 2022 r. była mowa o ośmiu bankach i 20 tys. podpisanych porozumień. Korzyści uzyskiwane przez frankowiczów są bardzo indywidualne (ponieważ zwykle banki stosują indywidualne podejście i negocjacje). Są osoby, którym bank w zasadzie umarza kredyt w całości, ale dotyczy to sytuacji, gdy do spłaty zostało już niewiele. Osoby, które mają jeszcze przed sobą kilka lub kilkanaście lat regulowania swoich zobowiązań, aż na taki prezent nie mogą liczyć, ale ugoda daje możliwość redukcji kapitału pozostałego do spłaty. PKO BP w wypowiedzi dla ¨Rz¨ podkreśla, że skala umorzenia wartości kredytu jest zwykle na tyle istotna, że aż 50 proc. klientów spłaca swój kredyt jednorazowo po zawarciu porozumienia. Korzyścią z tytułu ugody jest też fakt uwolnienia się od ryzyka walutowego (ponieważ ¨nowy¨ kredyt to kredyt złotowy), jest również wygodną alternatywą wobec długotrwałej i kosztownej drogi sądowej. Z drugiej strony, sądowe rozstrzygnięcia sporów frankowych są zwykle bardziej opłacalne finansowo. Jak wynika z dotychczasowego orzecznictwa, umowy o kredyty w CHF są przeważnie unieważniane, co- mówiąc w uproszczeniu- może oznaczać, że klient zwraca bankowi wartość zaciągniętego kredytu w złotych (bez żadnych odsetek), a bank zwraca mu wszystko, co dotychczas spłacił. W tekście przypomniano, że na koniec I półrocza 2022 r. do sądów wpłynęło 100 tys. pozwów w sprawach frankowych. Więcej szczegółów- na 16 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 11.01.2023.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa natomiast: ¨Niewiadoma frankowiczów¨. Nie rozstrzygnięto ważnej dla banków i konsumentów kwestii tzw. prawa zatrzymania. Chodzi o to, czy bank może zatrzymać wypłatę dla konsumenta przy rozliczeniu nieważnej umowy przed zwrotem jego należności. Zapowiadane na połowę stycznia posiedzenie Sądu Najwyższego zostało przesunięte na luty. Sąd Apelacyjny w Gdańsku pyta SN, czy kredyt frankowy ma charakter umowy wzajemnej w świetle art. 497 k.c. w związku z art. 496 k.c. A w przypadku twierdzącej odpowiedzi, czy skuteczne będzie złożenie zarzutu zatrzymania na wypadek na wypadek nieważności umowy. SA opowiadał się za tym, że oprocentowany kredyt frankowy ma charakter umowy wzajemnej, więc takie zatrzymanie jest dopuszczalne. Podobne pytanie z szerokim uzasadnieniem złożył krakowski Sąd Okręgowy. Wcześniej o rozstrzygnięcie tej kwestii wystąpił rzecznik finansowy, według którego umowa kredytu bankowego ma charakter dwustronnie obowiązujący, a co za tym idzie, do kredytu bankowego nie można stosować prawa zatrzymania wskazanego w art. 496 k.c. w razie unieważnienia umowy, z powodu uznania postanowień umownych za sprzeczne z dobrymi obyczajami lub znacząco naruszające interesy konsumenta. Podobne pytanie, tyle że prejudycjalne, skierował warszawski sąd w styczniu 2022 r. do TSUE. Podsumowując: uwzględnienie w sprawie kredytu walutowego zarzutu zatrzymania zgłoszonego przez bank oznacza, że kredytobiorca będzie musiał rozliczyć kapitał, zanim uzyska zaspokojenie swoich roszczeń. Więcej szczegółów-na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 11.01.2023.).

¨Prawo co dnia¨ informuje w innym miejscu: ¨Przeznaczenie gruntu ma znaczenie¨. Cel oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste powinien być określany także wówczas, gdy powstało ono np. wskutek decyzji uwłaszczeniowej, w której cel nie został wskazany. To sedno najnowszego wyroku Sądu Najwyższego, pomocnego przy ustalaniu (aktualizacji) opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Wynikła ona w procesie między spółką z o.o. a prezydentem Wrocławia (jako Skarbu Państwa) o ustalenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przez tę spółkę. Odwoływał się prezydent miasta, a skargę kasacyjną SN uwzględnił, wskazując, że określony w art. 154 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami katalog czynników, które powinny być brane pod uwagę przez biegłego przy szacowaniu wartości nieruchomości, jest otwarty. Wykładni przepisów ws. określenia tej wartości należy dokonywać tak, aby jak najpełniej uwzględnione zostało ustawowe założenie o transparentnej wycenie nieruchomości. Z kolei § 28 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego nakazuje uwzględnić w aktualizacji opłat rocznych cel, na jaki nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste. Powyższy przepis nie uzasadnia jednak pominięcia w wycenie przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym- wskazał SN. A to oznacza, że należy wziąć pod uwagę związane z nim ograniczenia i walory nieruchomości. Cel oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste powinien być określany także wtedy, gdy powstało z mocy prawa, np. decyzji uwłaszczeniowej, a cel nie został wskazany w decyzji. Również w takim przypadku dochodzi bowiem do oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami- wskazał SN. Więcej szczegółów- na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 11.01.2023.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Notarialna odsiecz dla sądów już nie rządowa, a poselska¨. Po miesiącu od odrzucenia w trzecim czytaniu ministerialnej propozycji włączenia rejentów do wydawania nakazów zapłaty i rozstrzygania spraw wieczystoksięgowych wraca ona jako przedłożenie grupy posłów PiS. Przyczyną odrzucenia poprzedniego projektu pod koniec jego procedowania były przede wszystkim zastrzeżenia do zmian zwiększających nadzór nad notariuszami i ich samorządem ministra sprawiedliwości. Poselski projekt wprowadza wiele złagodzeń. Po pierwsze możliwość zawieszenia notariusza przez ministra sprawiedliwości zamiast dotychczasowego obowiązku. Po drugie, pełne odwołanie do sądu okręgowego w składzie trzech sędziów. Po trzecie, wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji o zawieszeniu i sąd ma 14 dni na rozpatrzenie odwołania. Po czwarte, została podniesiona granica kary grożącej notariuszowi, po której przekroczeniu może być zawieszony. Co się tyczy nowych uprawnień notariuszy, to projekt nie zmienia się istotnie: uzyskają możliwość dokonywania niektórych wpisów w księdze wieczystej oraz wydawania notarialnych nakazów zapłaty, ale będą te czynności wykonywać niejako równolegle, obok sądów (i konkurować) na wzór wydawania poświadczeń dziedziczenia. Notariusze mieliby głównie zakładać nowe księgi dla wyodrębnionych lokali z zabudowanej nieruchomości. Wpisów mogą dokonywać jedynie notariusze, którzy wyrażą takie zainteresowanie. Uprawnienie do dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych (podobnie wydawania notarialnych nakazów zapłaty) będzie przysługiwało jedynie notariuszom legitymującym się dwuletnim okresem nienagannego prowadzenia kancelarii, a zastępcom notarialnym z co najmniej dwoma latami zatrudnienia w tym charakterze w kancelarii notarialnej- czytamy także na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 11.01.2023.).

Kolejny dodatek ¨Rz¨¨Rachunkowość¨ radzi: ¨Jaką stawką opodatkować refakturowanie opłat za media¨. Jeżeli w wynajmowanych lokalach media rozliczane są na podstawie podliczników, bądź innych kryteriów jak powierzchnia nieruchomości czy liczba osób z niej korzystających, należy opodatkować je według właściwych stawek stosowanych przy dostawie. Takie zdanie wyraził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 4 listopada 2022 r. Podatnik we wniosku o jej wydanie wskazał, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawiera umowy na wynajem lokali użytkowych. W ramach zawieranych umów najemcy zobowiązują się płacić na rzecz wynajmującego czynsz za wynajem lokali oraz opłaty za dostarczane media, które wynajmujący refakturuje na podstawie wskazań podliczników lub innych uzgodnionych kryteriów podziału kosztów na najemców. W interpretacji dyrektor KIS, powołując się na orzecznictwo TSUE i ugruntowane stanowisko krajowych sądów administracyjnych, wskazał, że stanowisko podatnika zawarte we wniosku jest prawidłowe. Podkreślił w szczególności, że w przypadku najmu lokali usługa dostawy mediów, których zużycie rozliczane jest na podstawie wskazań podliczników (a w przypadku wywozu nieczystości koszty dzielone są proporcjonalnie do liczby lokali użytkowych), powinna być opodatkowana na podstawie stawek właściwych dla dostawy poszczególnych czynności (mediów). Dlatego też wnioskodawca dokonując ich odsprzedaży powinien fakturować je jako usługi opodatkowane właściwą dla nich stawką VAT. Więcej dla zainteresowanych- na piątej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 11.01.2023.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ odnotowuje natomiast: ¨Resort rozwoju i technologii nie wyklucza zmian w zasadach pomocy publicznej¨. Ministerstwo deklaruje, że jest gotowe szukać rozwiązań lepszych dla przedsiębiorców. Od poniedziałku ¨DGP¨ informuje o nowym rozporządzeniu, które zmieniło zasady działania w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI). Ten, kto w tym roku uzyska decyzję o wsparciu nowego projektu, skorzysta ze zwolnienia podatkowego dopiero po zakończeniu przedsięwzięcia, a nie ? jak było do końca ubiegłego roku ? już od miesiąca, w którym poniósł koszty kwalifikowane. Przedsiębiorcy mówią wprost: to obniża atrakcyjność Polski. Ministerstwo Rozwoju i Technologii twierdzi, że nowelizacja była konieczna i została przeprowadzona na wniosek resortu finansów. Ten zaś potwierdza i zaznacza, że zmiana ma na celu wykluczenie możliwości korzystania ze zwolnienia w sytuacji, w której poniesiono jedynie część kosztów kwalifikowanych, a sama inwestycja nie wygenerowała jeszcze dochodu. Przedsiębiorcy zwracają jednak uwagę, że podstawowym celem PSI jest pobudzanie nowych inwestycji. Z powodu zmiany projekt ten traci na atrakcyjności, bo wypłata pomocy publicznej będzie dokonywana przez krótszy czas, czyli de facto przedsiębiorcy otrzymają ją w niższym wymiarze. ¨Jeśli będą do nas docierały sygnały od przedsiębiorców, że zmianę tę identyfikują jako barierę w podjęciu decyzji o nowej inwestycji, to z pewnością podejmiemy rozmowy z Ministerstwem Finansów w celu wypracowania rozwiązania akceptowalnego przez wszystkie strony¨ ? zapewnia biuro prasowe resortu rozwoju i technologii. Jego przedstawiciele przekonują, że rozporządzenie ułatwiło uzyskanie wsparcia przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców realizujących reinwestycje. Dodatkowo zmodyfikowano kryterium jakościowe dotyczące inwestycji w odnawialne źródła energii pozwalające w określonym zakresie uwzględniać koszty inwestycji związane z wytwarzaniem energii i korzystać z niej, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji wysokich cen prądu- czytamy na ósmej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 11.01.2023.).

¨DGP¨ informuje również: ¨Komornicy zaczynają pożegnanie z papierem¨. Pisma w postępowaniu egzekucyjnym będzie można doręczać poprzez ePUAP, a pouczenia papierowe zostaną zastąpione przez elektroniczne. Ale komornicy oczekują pełnej elektronizacji postępowania. Wysokie koszty pocztowe i drastycznie rosnące ceny papieru sprawiają, że papierowy obieg pism sądowych generuje znaczne środki zarówno po stronie sądów i organów, jak i stron czy pełnomocników. O ile w postępowaniu sądowym sytuacja w znacznym stopniu uległa poprawie na skutek wdrożenia doręczeń elektronicznych przez portal sądów powszechnych, o tyle w procedurze wykonawczej przepisy nie przewidują możliwości doręczenia pism drogą elektroniczną. Wierzyciele, zwłaszcza masowi, zachęcają komorników do kierowania do nich korespondencji e-mailowej, ale po pierwsze nie można w ten sposób doręczać żadnych postanowień, które są zaskarżalne, a po drugie nie wszystkie czynności podejmowane w postępowaniu egzekucyjnym kończą się wydaniem postanowienia, a mimo to mogą być zaskarżalne. W konkretnych przypadkach wysyłanie korespondencji e-mailowo, na wskazany przez np. wierzyciela adres, może więc okazać się ryzykowne. Problem w dużej mierze może rozwiązać projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który w Sejmie trafił właśnie do II czytania. Chodzi o dodanie do art. 759?  k.p.c. par. 3, zgodnie z którym komornik może, na wniosek strony, doręczać jej odpisy pism za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Zgodnie z treścią tej regulacji takie odpisy nie będą wymagały dodatkowego uwierzytelnienia przez komornika. W przypadku nieodebrania pisma przez adresata doręczenie będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia wysłania dokumentu za pośrednictwem ePUAP. Więcej szczegółów- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 11.01.2023.).

¨DGP¨ informuje również ¨Projekt zmian u notariuszy wraca do Sejmu¨. Do Sejmu trafił wczoraj poselski projekt nowelizacji ustawy ? Prawo o notariacie. To drugie podejście do reformy systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy i przyznania im nowych kompetencji: wydawania nakazów zapłaty i dokonywania wpisów w księgach wieczystych. Poprzedni, rządowy projekt został odrzucony przez Sejm w grudniu ub.r. Przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości zmiany miały dać notariuszom uprawnienia dotychczas przysługujące sądom. Dokonywanie przez notariuszy wpisów do ksiąg wieczystych związanych z ustanowieniem odrębnej własności lokali i obciążeniem hipoteką miało usprawnić obrót nieruchomościami i zmniejszyć dodatkowe koszty kredytów ponoszone przez nabywców do czasu dokonania wpisu hipoteki. W umożliwieniu wydawania notarialnych nakazów zapłaty ministerstwo upatrywało z kolei szansy na odciążenie sądów i zapewnienie obywatelom szybszego dochodzenia roszczeń. Taki nakaz mógłby być wydawany w sprawach o nie więcej niż 75 tys. zł, gdy ¨zasadność dochodzonego roszczenia nie budzi wątpliwości¨ i jest ono udowodnione dokumentem. Jednocześnie projekt wzmacniał nadzór MS nad notariatem. Miała pojawić się nowa funkcja rzecznika dyscyplinarnego notariatu, którego powoływałby minister sprawiedliwości. Teraz przyszedł czas na podejście drugie, tym razem tzw. ścieżką poselską. Nowy projekt, zgłoszony przez posłów klubu PiS, nie różni się znacznie od tego, który wyszedł z MS. Uwzględniono w nim jednak część poprawek zgłaszanych do projektu rządowego na etapie prac komisji sejmowej. Więcej szczegółów- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 11.01.2023.).

¨DGP¨ odnotowuje też: ¨Nowe obowiązki i kary dla dostawców wody¨. Już niedługo za nieprzekazanie w terminie oceny ryzyka czy stosowanie materiałów i substancji chemicznych bez nowych certyfikatów oraz atestów dostawcy wody będą płacić kary pieniężne. Do jutra Polska powinna dostosować krajowe przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z tym w sierpniu Ministerstwo Infrastruktury przekazało do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja nakłada na dostawców wody, w tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i samorządy, wiele nowych wymagań, które mają realizować główne założenia unijnych przepisów. A te skupiają się przede wszystkim na wprowadzeniu w krajach członkowskich podejścia do bezpieczeństwa wody opartego na ocenie ryzyka, sporządzanego zarówno przez dostawców, jak i odbiorców końcowych, zarządzających wewnętrznymi systemami wodociągowymi, oraz walce ze stratami wody. Resort uwzględnił część z ponad 400 zgłoszonych podczas opiniowania uwag i przedstawił nowy projekt, w którym znalazły się również zupełnie nowe obowiązki i sankcje nakładane na dostawców wody. Izba Gospodarcza ¨Wodociągi Polskie¨ ma zastrzeżenia już do samej szerokiej definicji dostawcy wody jako podmiotu dostarczającego wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, zastosowanej w ustawie. ? Wątpliwym wydaje się, czy wszystkie podmioty (m.in. właściciele, zarządcy nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe) wskazane w projekcie będą w stanie podołać obowiązkom, które nakłada na nie ustawa ? mówi Paweł Sikorski, prezes izby. Więcej szczegółów- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 11.01.2023.).

Dodatek ¨DGP¨¨Samorząd i Administracja¨ zamieszcza z kolei obszerny tekst: ¨VAT przy sprzedaży węgla: gminom potrzebna interpretacja ogólna¨. Wprawdzie dyrektor KIS potwierdził, że JST mogą odliczyć podatek naliczony, gdy udostępniają paliwo stałe gospodarstwom domowym, ale dotyczyło to tylko jednego z najprostszych schematów realizacji dostaw. A co, gdy np. samorządy zawarły umowę o wspólnym zakupie? Tu jest ryzyko. Kwestia prawa do odliczenia VAT przez gminy w różnych możliwych wariantach sprzedaży nie została wyjaśniona kompleksowo ani przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Aktywów Państwowych, ani przez dyrektora KIS. Tymczasem zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych gmina może prowadzić taką sprzedaż:  za pośrednictwem jednostki organizacyjnej gminy;  za pośrednictwem spółek komunalnych;  w ramach umowy z innym podmiotem, w tym z organizacjami pozarządowymi; w ramach zawartej między gminami umowy o wspólnym zakupie paliwa stałego. Eksperci zwracają uwagę, że nie każdy z tych sposobów organizacji sprzedaży jest równie bezpieczny z punktu widzenia rozliczeń VAT. W dalszej części tekstu zainteresowani mogą przyjrzeć się po kolei każdemu z tych wariantów. Szczegóły- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 11.01.2023.).

¨Samorząd i Administracja¨ informuje też: ¨Odszkodowania planistyczne będą szacowane na nowych zasadach¨. 7 stycznia 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprawiająca sytuację właścicieli nieruchomości, którzy wpadli w tzw. lukę planistyczną. Ich roszczenia mogą być teraz korzystniej wyceniane niż w poprzednim stanie prawnym. Mowa o ustawie z 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak czytamy w uzasadnieniu, które było dołączone do projektu ustawy nowelizującej ? celem zmian jest przesądzenie, że w przypadku wprowadzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego po okresie luki planistycznej gmina płaci sprzedającemu nieruchomość (pełne) odszkodowanie w wysokości różnicy wartości nieruchomości wynikającej z jej przeznaczenia w dawnym planie (czyli sprzed 1995 r.) a jej wartością wynikającą z nowego planu, a nie ? jak dotychczas ? różnicę w wysokości różnicy między wartością wynikającą z faktycznego wykorzystania nieruchomości a nowym planem. Tym samym nowela dostosowuje usta#wę z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyroku TK z 22 maja 2019 r. W orzeczeniu tym TK orzekł, że art. 37 ust. 1 u.p.z.p., rozumiany w ten sposób, że pozwala na ustalenie mniej korzystnego przeznaczenia nieruchomości niż w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym przed 1 stycznia 1995 r., jest niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przy czym ? co istotne ? TK nie orzekł o niezgodności samego przepisu, ale o sposobie jego wykładni- czytamy w ramach wstępu. Więcej szczegółów- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 11.01.2023.).

¨Kurier Szczeciński¨ zauważył: ¨Przywracają blask zabytkowej kamienicy¨. Kamienica odzyskała blask, tłumiony skutecznie dobudówkami¨ to tylko jeden z licznych komentarzy, który jednak krótko i konkretnie opisuje to, co szczecinianie mogą oglądać przy ul. Malczewskiego 34. Developer odsłonił właśnie fasadę odnowionego zabytku, obok którego powstały współczesne przybudówki. Odczucia mieszkańców są mieszane. Projekt zakładał ¨opakowanie¨ zabytkowej kamienicy z trzech stron, tj. po bokach i od strony sąsiadującego z działką wielopoziomowego parkingowca CH Galaxy, nową zabudową. Z uwagi na prezentowany na wizualizacjach kształt nieruchomości szybko została nazwana szczecińską kanapką. Pustostan, wystawiony na przetarg wiosną 2016 r., miasto sprzedało osobie fizycznej. Nabywca ? według zapisów umowy ? był zobowiązany do remontu zabytku. W ciągu 12 miesięcy od daty podpisania aktu notarialnego miał rozpocząć inwestycję. W 2017 r., okazało się jednak, że szuka kupca na kamienicę. Nieruchomość odkupiła firma Siemaszko. W obu częściach rewitalizowanego budynku, historycznej i nowej, zaplanowano mieszkania, a w parterze lokale użytkowe. Wzmocnienia wymagały fundamenty, wymieniono stropy i elementy nośne. Zinwentaryzowano wszystkie zabytkowe detale, również we wnętrzu XIX-wiecznego budynku. Inwestycja powinna być gotowa w 2024 r.- czytamy na łamach ¨Kuriera¨.

(Źródło: ¨Kurier Szczeciński¨– 11.01.2023.).

Zobacz również