Przetarg ustny z ograniczony na niżej wymienione grunty – Szczecin

 

WYKAZ Nr 27/TBSP/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.

 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 464/96 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych na okres nie dłuższy niż lat trzy (ze zmianami) i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015. KO z dn. 15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do wydzierżawienia  na okres trzech lat, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, niżej wymienione grunty na terenie Miasta Szczecin:

 

L.p. Nr działki ( część) Nr obrębu Lokalizacja (ulica, księga wieczysta) Powierzchnia

w m2

Sposób zagospodarowania Dzierżawny czynsz wywoławczy netto (miesięcznie) Wadium Ograniczenie przetargu
1.

 

16/4 4114 Dąbie

 

 

Berka Joselewicza 13

SZ1S/00200426/6

100,00 m2

 

 rekreacja  

 

6,00 zł

 

 

20,00 zł

 

 

Przetarg ograniczony

do mieszkańców nieruchomości

Berka Joselewicza 13

2.

 

16/4 4114 Dąbie

 

 

Berka Joselewicza 13

SZ1S/00200426/6

30,00 m2

 

 dwa miejsca parkingowe  

 

48,30 zł

 

 

200,00zł

 

 

Przetarg ograniczony

do mieszkańców nieruchomości

Berka Joselewicza 13

 

 

 

Termin wnoszenia wylicytowanego czynszu:

– do dnia 10-go każdego miesiąca

 

Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat mogą podlegać podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych, następujących po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane. Stawka została określona na podstawie Zarządzenia Nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin (ze zm.).

 

W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 2 miesięcy od daty przetargu z winy wygrywającego, grunt kierowany jest ponownie na przetarg – bez zwrotu poniesionych kosztów.

 

 

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO DO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W PRZYPADKU ZAISTNIENIA UZASADNIONYCH  PRZYCZYN

 

UWAGA: W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu dzierżawnego uległy waloryzacji przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 01 sierpnia 2018 do dnia 21 sierpnia 2018 r.

 

Zobacz również