Przetarg ustny ograniczony na pomieszczenia gospodarcze – Szczecin

WYKAZ Nr 11/TBSP/ 2017 z dnia 16 maja 2017 r.

Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust.1 zd.1 Załącznika do Zarządzenia Nr 553/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2007 r. w sprawie regulaminu negocjacji i przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży (ze zm.) i Upoważnienia  WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn.15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin, do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, niżej wymienione pomieszczenia gospodarcze położone na terenie Miasta Szczecin, wg przedstawionego wykazu.

L.p. Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie pomieszczenia Powierzchnia lokalu do oddania w
najem w m2
Dopuszczalny zakres działalności Sposób
użytkowania
Ograniczenie przetargu Stawka wywoławcza czynszu netto w zł/ m2 Wadium w zł
1. Żwirowa 1

KW 25761

4133 Dąbie 133

Dz. nr 9

Wolnostojące, w ciągu dwóch pomieszczeń i trzech garaży 16,50 pomieszczenie gospodarcze najem mieszkańcy nieruchomości Żwirowa 1           3,00 100,00

 

  1. Czynsz najmu za pomieszczenie oddane w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
  2. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta.
  3. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem pomieszczenia najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  4. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  5. Najemca zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
  7. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
  8. Umowy najmu zawierane są na czas nieoznaczony.
  9. Pomieszczenie gospodarcze przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  10. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy waloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.

                                                                       

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 23 maja 2017 do dnia 12 czerwca 2017 r.

Zobacz również