Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod lokalizację garaży tymczasowych – Szczecin

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP. Z O.O. OGŁASZA W IMIENIU GMINY MIASTO SZCZECIN PRZETARG USTNYM OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW Z PRZEZNACZENIEM POD LOKALIZACJĘ GARAŻY TYMCZASOWYCH

L.p. Nr działki ( część) Nr obrębu Lokalizacja (ulica, oznaczenie miejsca) Powierzchnia

w m2

Przeznaczenie Stawka wywoławcza czynszu netto miesięcznie za m2 Wadium Ograniczenie przetargu
1. 19 (część) 4122 Dąbie Torowa 16 m2

 

5 m2

tymczasowy garaż blaszany

droga dojazdowa

3,50 zł/m?

 

0,40 zł/m?

 

120,00

 

Przetarg ograniczony do mieszkańców dzielnicy Podjuchy
2. 11/2 (część) 4025 Dąbie Dziennikar

ska

15 m2

 

25 m2

tymczasowy garaż blaszany

droga dojazdowa

3,50 zł/m?

 

0,40 zł/m?

 

120,00

 

Przetarg ograniczony do mieszkańców dzielnicy Dąbie

 

Właścicielem terenów jest Gmina Miasto Szczecin. Zarządcą terenów jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13 września 2017 r. (środa) O GODZINIE 10.00 w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Winogronowej 11 F pokój 1.09, wg określonego wyżej harmonogramu.

 

 1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU :

 

 1. Zameldowanie bądź siedziba (w przypadku podmiotów gospodarczych) na terenie Gminy Szczecin, w dzielnicy do mieszkańców której został ograniczony przetarg
 2. Dysponowanie dokumentem: dowód rejestracyjny, dokument potwierdzający fakt używania pojazdu mechanicznego lub dokumentem, że pojazd zarejestrowany na współmałżonka. W przypadku, gdy zgodnie z treścią dowodu rejestracyjnego właścicielem pojazdu jest inny podmiot niż zgłaszający się na przetarg, także dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdem, np. umowa leasingu, umowa o używanie pojazdu służbowego, itp.
 3. W przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego adres zameldowania (w przypadku posługiwania się dokumentem tożsamości, z którego nie wynika adres zameldowania); dla osób prowadzących działalność gospodarczą ? także aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem)
 4. W przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego (6 miesięcznego) wypisu z właściwego rejestru sądowego (lub wydruk z KRS), decyzji o nadaniu nr NIP i REGON (zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem), umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu.
 5. Okazanie dowodu wpłaty wadium na teren pod garaż tymczasowy.
 1. Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.
 2. Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.
 3. Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy) oraz wszelkimi opłatami wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

 

 1. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU

 

 1. Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 09.2017 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. W przypadku wpłacania wadium przez inną osobę niż uczestnika przetargu należy w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wpłata wadium lub osoba biorąca udział w przetargu musi okazać pisemne upoważnienie, udzielone przez wpłacającego wadium, do wzięcia udziału w przetargu. Wadium osoby wygrywającej przetarg przeznacza się zgodnie z podanym harmonogramem częściowo na poczet przyszłego czynszu i częściowo na koszty przeprowadzenia przetargu. Osobom, które nie uzyskały przebicia, zostanie ono zwrócone w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty przeprowadzenia przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

Ponadto wadium podlega zwrotowi w przypadku odwołania bądź unieważnienia przetargu przez TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o., a także w przypadku zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia. Zwrot wadium nastąpi w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty odwołania, unieważnienia bądź zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia.

Wadium zwracane jest bez jakiegokolwiek oprocentowania (odsetek). Wadium nie podlega waloryzacji.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik, który wpłacił w terminie wadium zaoferuje miesięczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.
 2. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy dzierżawy, który nie podlega negocjacjom.
 3. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezesa TBSP lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.
 4. Przed zawarciem umowy dzierżawy najemca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie pieniężnej w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.
 5. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do 3 lat.
 6. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg, złożyła oświadczenie, o którym mowa w pkt I.8 warunków przetargu, niezgodne z prawdą, wynajmujący odstąpi od podpisania umowy dzierżawy z winy oferenta, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi. W sytuacji, gdy taka informacja dotrze do wynajmującego w trakcie trwania umowy dzierżawy, stanowi to podstawę do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. W przypadku, stwierdzenia zaległości, o której mowa w pkt I.8 przed przeprowadzeniem przetargu, organizator przetargu zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia oferenta do przetargu.
 7. Miesięczna stawka opłat netto za 1 m2, za korzystanie z terenu może ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.
 8. Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczona opłata za teren pod drogę dojazdową w wysokości 0,40 zł/m? netto oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 9. W przypadku przystąpienia do przetargu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą stawka czynszu netto za 1m2 nie może być niższa niż 13 zł.
 10. W sprawach technicznych należy kontaktować się z pracownikami Pionu Eksploatacyjno ? Technicznego, (91) 4 613 – 692 w. 160, 170.

 

Dodatkowe informacje

 

 1. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz po podpisaniu umowy dzierżawy – dokonać zgłoszenia do Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin prac nie wymagających pozwolenia na budowę albo uzyskać pozwolenie na budowę, (stosownie do treści 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia inwestycji. Do wykonania planowanej inwestycji można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 2. W razie, gdyby dzierżawca nie uzyskał pozwoleń wydanych przez właściwe organy administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z przyczyn od niego niezależnych, następuje zwrot wpłaconego wadium oraz czynszu dzierżawnego.
 3. Uzyskanie opinii niezbędnych do otrzymania pozwoleń ? na własny koszt i ryzyko ? spoczywa na dzierżawcy bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
 4. Termin wnoszenia wylicytowanego czynszu: do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.
 5. W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 30 dni od daty przetargu z winy wygrywającego, grunt kierowany jest ponownie na przetarg, bez zwrotu poniesionych kosztów i wadium.
 6. Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 14 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Na dzierżawcy spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania gruntu oraz prowadzenia przez wydzierżawiającego egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia do kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 91 461-36-92 w. 186.

W celu zapoznania się ze stanem zagospodarowania oraz położenia działki kontaktować się należy pod numerem tel.: 91 461-36-92 w. 160, 170.

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.tbsp.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach TBSP i Urzędu Miasta.

 

Zastrzega się, iż Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podawania przyczyn.

 

Zobacz również