Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych – Szczecin

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na najem niżej wymienionych miejsc postojowych, usytuowanych na działce nr 2/36, Obr. 1035 Śródmieście, której użytkownikiem wieczystym jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o., położonych we wnętrzu kwartału 22, który tworzą ulice: ks. Bogusława X, ul. Jagiellońska i Al. Wojska Polskiego.

Lp. Numer miejsca Czynsz wywoławczy netto [zł] Wadium w zł
1.  

25

 

138,00 250,00
2. 26 138,00 250,00
3. 27 138,00 250,00
4. 35 138,00 250,00
5. 36 138,00 250,00
6. 37 138,00 250,00

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22 lutego 2018 roku (czwartek) o godzinie 10.00 w siedzibie TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F, pokój 1.09 (I piętro).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. okazanie dokumentu potwierdzającego fakt używania pojazdu mechanicznego (dowód rejestracyjny, a w przypadku gdy zgodnie treścią dowodu rejestracyjnego właścicielem pojazdu jest inny podmiot niż zgłaszający się na przetarg, także dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdem, np. umowa leasingu, umowa o używanie pojazdu służbowego, itp. chyba że pojazd zarejestrowany jest na współmałżonka),
  2. w przypadku osób fizycznych ? okazanie dowodu tożsamości, dla osób prowadzących działalność gospodarczą okazanie decyzji o nadaniu nr NIP, zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem,

– w przypadku spółek cywilnych ? okazanie umowy spółki cywilnej, decyzji o nadaniu nr NIP i REGON, dowodów tożsamości wspólników,

– w przypadku osób prawnych ? okazanie aktualnego (6 miesięcznego) wypisu z właściwego rejestru sądowego, decyzji o nadaniu nr NIP i REGON, umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu,

  1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
  2. złożenie pisemnego oświadczenia, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane,
  3. złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 21 lutego 2018 r. na rachunek bankowy TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. nr 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. W tytule wpłaty należy dokładnie określić, na które miejsce postojowe zostało wpłacone wadium.

Wadium osoby wygrywającej przetarg przeznacza się na poczet przyszłego czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium. W przypadku gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium ulega przepadkowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik, który wpłacił w terminie wadium zaoferuje miesięczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto. W przypadku gdy żadna z osób, które zgłosiły się na przetarg, nie dokona minimalnego postąpienia, przetarg uważa się za nierozstrzygnięty.

Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezesa TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu. Podmiot wygrywający przetarg nie będzie mógł go podnajmować, udostępniać ani użyczać osobom trzecim.

Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu na czas określony 3 lata. Przed podpisaniem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu netto. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom.

Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%). Stawka czynszu będzie ulegać zmianie automatycznie raz w roku od 01 marca w wysokości równej wskaźnikowi inflacji, począwszy od roku 2019. Czynsz najmu jest płatny z góry do 10-go dnia danego miesiąca.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F, pokój 1.09 lub telefonicznie pod numerem telefonu 91 461-36-92 wew. 186.

Informacje o terminie oględzin miejsc postojowych można uzyskać w Dziale Eksploatacji TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. przy ul. Mariackiej 24, tel. 91 433-64-37 w. 17.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.tbsp.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach TBSP.

Zastrzega się, że Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. lub osoba przez niego upoważniona może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podawania przyczyn.

Zobacz również