Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Lp. Adres Powierzchnia

[m2]

Położenie w budynku Rodzaj dopuszczalnej działalności Stawka wywoławcza czynszu netto zł/m2

Wadium w zł
ogółem z tego na koszty przetargu z tego w poczet przyszłego czynszu
1. Jagiellońska 95 oficyna/ U 52,32 piwnica handel, biuro, usługi, magazyn 3,00 500,00 100,00 400,00
2. Piłsudskiego 24 B LU1 49,82 piwnica handel, biuro, usługi, magazyn 6,00 1.000,00 100,00 900,00
3. Rayskiego 26 LU3 (of) 72,40 parter handel, biuro, usługi, magazyn 3,00 1.000,00 100,00 900,00
4. Kaszubska 4/U4 47,92 I piętro handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn 20,00 2.500,00 300,00  

 

2.200,00

 

 

5. Wojska Polskiego 57 LU3 70,00 budynek wolnostojący handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn 3,00 1.000,00 100,00 900,00
6. Rayskiego 21 LU 4 34,00 budynek wolnostojący handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn 15,00 1.500,00 300,00 1.200,00
7. Bałuki 23/U 84,52 piwnica handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn 3,00 1.000,00 100,00 900,00
8. Jagiellońska 13/LU1 83,97 budynek wolnostojący

 

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn 4,00 1.000,00 100,00 900,00
9. Piłsudskiego 24c/LU1 35,35 piwnica

 

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn 20,00 1.500,00 300,00 1.200,00
10. Twarda 10 135,18 budynek wolnostojący

 

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn 8,00 2.500,00 300,00 2.200,00
11. Ks. Bogusława X 7/LU2 93,94 Parter 21,11m?+ piwnica 72,83m?

 

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn Parter 50,00

Piwnica 10,00

8.000,00 300,00 7.700,00
12. Śląska 52/U2 39,72 parter

 

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn 30,00 3.000,00 300,00 2.700,00
13. Anieli Krzywoń 22/U2 102,58 parter

 

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn 10,00 2.500,00 300,00 2.200,00
14. Jagiellońska 11/LU5 21,35 parter

 

handel, biuro, nieuciążliwe usługi, magazyn 37,00 1.500,00 300,00 1.200,00

 

Właścicielem lokali jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto. Do wylicytowanego czynszu zostaną doliczone: opłaty za zużyte media oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przy czym w chwili obecnej stawka ta wynosi 23%. Stawka czynszu będzie ulegać zmianie automatycznie raz w roku od 01 stycznia w wysokości równej wskaźnikowi inflacji. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany będzie przed podpisaniem protokołu z przetargu do określenia zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu.

 

Lokale można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikami Pionu Eksploatacyjno ? Technicznego.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 01 marca 2018 r. O GODZINIE 10.00 w siedzibie TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F, w pokoju 1.09 (I piętro).

 

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

  1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
  2. prowadzenie działalności gospodarczej i w tym celu:

– w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: ? okazanie dowodu tożsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem)

– w przypadku osób prawnych ? okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu,

w przypadku spółek cywilnych: okazanie umowy spółki cywilnej, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem) każdego ze wspólników spółki, decyzji o nadaniu spółce cywilnej nr NIP i REGON (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON),

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć Komisji Przetargowej w oryginałach ? do wglądu,

  1. przedłożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny lokalu jest oferentowi znany,
  2. przedłożenie pisemnego oświadczenia, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

 

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 28 lutego 2018 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za dochowanie terminu uważa się wpływ środków na rachunek bankowy wynajmującego. W przypadku udziału w przetargu na więcej niż jeden lokal użytkowy należy wpłacić wadium dla każdego lokalu z osobna z podaniem adresu lokalu w tytule wpłaty wadium. W przypadku wpłacania wadium przez inną osobę niż uczestnika przetargu należy w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wpłata wadium lub osoba biorąca udział w przetargu musi okazać pisemne upoważnienie, udzielone przez wpłacającego wadium, do wzięcia udziału w przetargu. Wadium osoby wygrywającej przetarg przeznacza się zgodnie z podanym harmonogramem częściowo na poczet przyszłego czynszu i częściowo na koszty przeprowadzenia przetargu. Osobom, które nie uzyskały przybicia, zostanie ono zwrócone w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty przeprowadzenia przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

Ponadto wadium podlega zwrotowi w przypadku odwołania bądź unieważnienia przez TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o., a także w przypadku zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia. Zwrot wadium nastąpi w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty odwołania, unieważnienia bądź zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia.

Wadium zwracane jest bez jakiegokolwiek oprocentowania (odsetek). Wadium nie podlega waloryzacji.

W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie zostanie zwrócone.

Przetarg uważa się za ważny, jeżeli chociaż jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia, również w przypadku, gdy do przetargu zostanie dopuszczona tylko jedna osoba.

Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym bez prawa ubiegania się o obniżenie stawki czynszu. Koszty remontu w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.

Przed zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie gotówki w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto. Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

W sprawach technicznych oraz w celu uzgodnienia oględzin należy kontaktować się z pracownikami Pionu Eksploatacyjno – Technicznego:

– lokale położone na Prawobrzeżu, tel. (91) 461 36 92 w. 159, 160, 170.

– lokale położne na Lewobrzeżu, tel. (91) 434 74 50 w. 13, 17, 23, 26.

UWAGI:

  • Sprzedaż alkoholu w lokalu wymaga odrębnej zgody właściciela budynku.
  • Dotyczy lokalu przy ul. Anieli Krzywoń 22/U2 ? lokal jest w bardzo złym stanie technicznym, przyszły najemca będzie zobowiązany do wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami oraz wykonać naprawę instalacji c.o. Koszt wykonania wymienionych prac remontowych obciąży przyszłego najemcę, który będzie zobowiązany do zrzeczenia się roszczeń z tytułu poniesionych nakładów a wynajmujący będzie miał prawo je zachować po zakończeniu stosunku najmu, bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia.
  • Dotyczy lokalu przy ul. Ks. Bogusława X 7/LU2 ? piwnica lokalu jest w bardzo złym stanie technicznym, przyszły najemca będzie zobowiązany do jej osuszenia i wyremontowania. Koszt wykonania wymienionych prac remontowych obciąży przyszłego najemcę, który będzie zobowiązany do zrzeczenia się roszczeń z tytułu poniesionych nakładów a wynajmujący będzie miał prawo je zachować po zakończeniu stosunku najmu, bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia. Z uwagi na powyższe, licytacji podlegać będzie tylko stawka czynszu za powierzchnię parteru, stawka czynszu za powierzchnię piwnicy wynosi 10,00 zł/m? i nie podlega licytacji.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.tbsp.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie TBSP.

 

TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub jego warunków, do czasu otwarcia przetargu, bez podawania przyczyny.

TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia, bez podawania przyczyny.

Uczestnikom przetargu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. z tytułu odwołania przetargu bądź jego warunków, jak również z tytułu unieważniania przetargu, a także z tytułu zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu (91) 461-36-92 wew. 186.

 

Zobacz również