Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych – Szczecin

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Lp. Adres, oznaczenie lokalu, położenie w budynku Powierzchnia
[m2]
Rodzaj dopuszczalnej działalności Stawka wywoławcza czynszu netto
zł/m2 
Wadium w zł
1. Śląska 51/LU1a, front piwnica 132,96 m2 Lokale usługowe w branżach nieuciążliwych. Zakazuje się funkcji, których funkcjonowanie powoduje wydzielanie szkodliwych lub nieprzyjemnych zapachów, wyziewów, oparów lub gazów. Każdorazowe wprowadzenie konkretnej funkcji wymaga odrębnego uzgodnienia * 21,00 7.000,00
2.  Śląska 53A/LU2 oficyna

parter

70,83 m2 21,00 3.000,00
3. Śląska 51A/LU1 oficyna piwnica 55,38 m2 21,00 3.000,00
4. Śląska 51B/U1 oficyna

piwnica

54,07 m2 21,00 3.000,00

 

* W lokalach usługowych zlokalizowanych poniżej poziomu terenu (lokal Śląska 51/LU1a – poz. 1, lokal Śląska 51A oficyna LU1 – poz. 3 oraz lokal Śląska 51B oficyna U1 poz. 4) dopuszcza się pracę personelu do 4 godzin w ciągu doby – do czasu indywidualnego uzyskania przez użytkownika zgody właściwego inspektora Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Właścicielem lokali jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto. Do wylicytowanego czynszu zostaną doliczone: opłaty za zużyte media oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przy czym w chwili obecnej stawka ta wynosi 23%. Stawka czynszu będzie ulegać zmianie automatycznie raz w roku od 01 stycznia w wysokości równej wskaźnikowi inflacji, począwszy od 2018 roku. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany będzie przed podpisaniem protokołu z przetargu do określenia zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu. Lokale usługowe zostały wybudowane i wykończone zgodnie z projektem budowlanym jako lokale usługowe w branży nieuciążliwej. Przyszli najemcy będą zobowiązani do uzyskania niezbędnych uzgodnień sanitarnych, p.poż oraz bhp dla określonego rodzaju prowadzonej działalności oraz do wykonania prac wynikających z uzyskanych uzgodnień.

Na najemcy spoczywa konieczność uzyskania pisemnej zgody właściciela lokali na wszelkie zmiany w lokalach wymagające ingerencji w wykończenie lokali oraz ich wyposażenie.

Lokale można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikami Pionu Eksploatacyjno – Technicznego

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26 września 2017 r. O GODZINIE 10.00 w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F, w sali P 02 (kondygnacja piwniczna).

 

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

 1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
 2. prowadzenie działalności gospodarczej i w tym celu:

– w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: – okazanie dowodu tożsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem)

– w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego( ważnego 6 miesięcy), decyzji o nadaniu nr NIP i REGON (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON), umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu.

w przypadku spółek cywilnych : okazanie umowy spółki cywilnej, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ( wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem) każdego ze wspólników spółki, decyzji o nadaniu spółce cywilnej nr NIP i REGON (lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON).

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć Komisji Przetargowej w oryginałach – do wglądu.

 1. oświadczenie, że stan techniczny lokalu jest oferentowi znany.
 2. oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

 

Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 25 września 2017 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. nr 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za dochowanie terminu uważa się wpływ środków na rachunek bankowy wynajmującego. Wadium należy wpłacać na każdy lokal oddzielnie, z podaniem adresu lokalu w tytule wpłaty wadium. W przypadku udziału w przetargu na więcej niż jeden lokal użytkowy należy wpłacić wadium dla każdego lokalu z osobna. Wadium osoby wygrywającej przetarg przeznacza się na poczet przyszłego czynszu. Osobom, które nie uzyskały przybicia, zostanie ono zwrócone w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty przeprowadzenia przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

Ponadto wadium podlega zwrotowi w przypadku odwołania bądź unieważnienia przez TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o., a także w przypadku zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia. Zwrot wadium nastąpi w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty odwołania, unieważnienia bądź zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia.

Wadium zwracane jest bez jakiegokolwiek oprocentowania (odsetek). Wadium nie podlega waloryzacji.

W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie zostanie zwrócone.

Przetarg uważa się za ważny, jeżeli chociaż jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia, również w przypadku, gdy do przetargu zostanie dopuszczona tylko jedna osoba.

Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym bez prawa ubiegania się o obniżenie stawki czynszu. Koszty remontu w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.

 

Przed zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie pieniężnej (przelew na konto) w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto. Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

W sprawach technicznych oraz w celu uzgodnienia oględzin należy kontaktować się z pracownikami Pionu Eksploatacyjno ? Technicznego, Oddział przy ul. Mariackiej 24, tel. (91) 4 34 74 50 w. 23

 

UWAGI:

 • Sprzedaż alkoholu w lokalu wymaga odrębnej zgody właściciela budynku.
 • Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do podpisania indywidualnych umów: z ENEA- na dostawę energii elektrycznej, SEC ? na dostawę ciepła oraz ze ZWiK na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
 • Na wniosek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. najemcy, są zobowiązani do udostępniania lokali do kontroli przez upoważnione organy, instytucje i podmioty.
 • Na wyposażeniu lokalu przy ul. Śląskiej 51B znajduje się schodołaz. Przyszły najemca zobowiązany będzie do użytkowania sprzętu wyłącznie zgodnie z celem oraz umożliwi przeprowadzenie przez uprawnione osoby kontrolę zakupionego sprzętu ruchomego.

Dot. lokalu usługowego Nr LU1a w kamienicy Śląska 51

 1. Dostęp osób niepełnosprawnych do lokalu jest zapewniony poprzez schodołaz znajdujący się w pomieszczeniu socjalnym w lokalu nr LU2.
 2. Najemca lokalu jest zobowiązany umożliwić dostęp osób niepełnosprawnych za pomocą schodołazu, o którym mowa w pkt a oraz zobowiązany jest do obsługi osób niepełnosprawnych. W razie konieczności Najemca lokalu nr LU2 jest zobowiązany udostępnić schodołaz Najemcy lokalu LU1a.
 3. Instrukcję obsługi schodołazu przekazana zostanie wraz z umową najmu lokali. Najemcy lokali zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi schodołazu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy najmu.
 4. Najemca lokalu Nr LU1a jest zobowiązany do :

– użytkowania schodołazu zgodnie z instrukcją obsługi, oczyszczenia i suszenia po każdym użyciu (jeśli zajdzie potrzeba),

– sprawdzania i informowania administrację budynku o stanie naładowania akumulatora lub konieczności doładowania. Każdorazowo po użyciu schodołazu, akumulator wymaga doładowania,

– kontroli wizualnej oraz zawiadamiania zarządcy nieruchomości o ewentualnych uszkodzeniach schodołazu,

– dbałości o powierzony sprzęt oraz utrzymanie oznakowania urządzenia (tabliczka/ naklejka z logo UE, RPO WZ, Pomorza Zachodniego) do końca 2020 r.,

– udostępnienia schodołazu do przeprowadzenia napraw, konserwacji oraz w razie kontroli przez upoważnione organy, instytucje i podmioty.

 

Lokale użytkowe w oficynie ul. Śląska 51 B

 1. Dostęp do lokali i obsługa osób niepełnosprawnych jest zapewniona przez schodołaz znajdujący się w przeszklonej witrynie holu głównego w kondygnacji parteru oficyny,
 2. Najemca jest zobowiązany umożliwić dostęp osób niepełnosprawnych do lokalu za pomocą schodołazu, o którym mowa w pkt 1 oraz do obsługi osób niepełnosprawnych,
 3. Instrukcja obsługi schodołazu i klucz do pomieszczenia witryny przekazane zostaną wraz z umową najmu lokali. Najemcy lokali zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi schodołazu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy najmu,
 4. Najemca jest zobowiązany do:

– użytkowania schodołazu zgodnie z instrukcją obsługi, oczyszczenia i suszenia po każdym użyciu (jeśli zajdzie potrzeba),

– sprawdzania i informowania administrację budynku o stanie naładowania akumulatora lub konieczności doładowania. Każdorazowo po użyciu schodołazu, akumulator wymaga doładowania.

– kontroli wizualnej oraz zawiadamiania zarządcy nieruchomości o ewentualnych uszkodzeniach schodołazu,

– dbałości o powierzony sprzęt oraz trwałe utrzymanie oznakowania urządzenia (tabliczka/naklejka z logo UE, RPO WZ, Pomorza Zachodniego) do końca 2020 r.

– udostępnienia schodołazu do kontroli przez upoważnione organy, instytucje, podmioty.

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.tbsp.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie TBSP.

 

TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub jego warunków, do czasu otwarcia przetargu, bez podawania przyczyny.

TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia, bez podawania przyczyny.

Uczestnikom przetargu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z tytułu odwołania przetargu bądź jego warunków, jak również z tytułu unieważniania przetargu, a także z tytułu zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 91 461-36-92 wew. 186, 125.

 

Zobacz również