Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych – Szczecin

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP. Z O.O. OGŁASZA W IMIENIU GMINY MIASTO SZCZECIN

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH:

L.p. Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie lokalu/pomieszczenia Powierzchnia lokalu do oddania w najem w m2 Dopuszczalny zakres działalności Sposób użytkowania Stawka wywoławcza czynszu nette
w zł/ m2
Wadium w zł
1. Kaszubska 19

KW SZ1S/00027879/9

1041 Śródmieście 41

dz. nr 69

parter, podwórze 50,35 handel, usługi, biuro najem 3,00 500,00
2. Gdańska 16

KW SZ1S/00168812/2

 

1095 Śródmieście 95, dz. nr 18/3

 

parter, budynek E, pomieszczenie nr 4 62,51 handel, nieuciążliwe usługi, biuro najem 5,00  

300,00

 

3. Jagiellońska 95 front

KW SZ1S/00036863/0

 

1035 Śródmieście 35

dz. nr 131

piwnica 21,47 handel, nieuciążliwe usługi, biuro najem 6,00  

400,00

 

 

4. Przodowników Pracy 7 U2

KW 129293

4135 Dąbie 135

dz. nr 18/1

parter 40,90 handel, nieuciążliwe usługi, biuro najem 3,00 400,00
5. Bałtycka 36 (oficyna)

KW 21443

KW SZ1S/00194592/4

4089 Dąbie 89

dz. nr 2

dz. nr 19

wolnostojący 141,36 handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn najem 3,00 1.000,00
6. Przodowników Pracy 101

KW SZ1S/00140147/7

 

4143 Dąbie 143

dz. nr 2/20

parter +

piwnica

Parter 82,42

Piwnica 13,90

handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn najem 4,00 1.000,00
7. Koński Kierat 12 U2

KW 27259

 

1037 Śródmieście 37, dz. nr 17/1 parter ,piwnica 58,72 handel, usługi, biuro, magazyn najem 4,00 700,00
8. Walecznych 47

KW SZ1S/00198457/4

4076 Dąbie 76

dz. nr 96

parter, piwnica 104,54 handel, usługi, biuro, magazyn najem 8,00 2500,00
9. Przodowników Pracy 101 U2

SZ1S/00140147/7

4143 Dąbie 143

dz. nr 2/20 obr.

parter 61,78 handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn najem 8,00 1.500,00
10. Kaszubska 3 U3

KW 36866

obr. 1035 Śródmieście 35

dz. nr 117

parter 57,00 handel, nieuciążliwe usługi, biuro, magazyn najem 13,00 2.500,00
11. Gdańska 16

KW SZ1S/00168812/2

 

1095 Śródmieście 95 , dz. nr 18/3

 

I piętro budynek D pomieszczenie 23 10,86 handel, usługi, biuro, magazyn najem 4,00 300,00
12. Gdańska 16

KW SZ1S/00168812/2

 

1095 Śródmieście 95 , dz. nr 18/3 I piętro budynek D pomieszczenie 24 10,44 handel, usługi, biuro, magazyn najem 4,00 300,00
13. Kaszubska 20

KW SZ1S/00027880/9

1041 Śródmieście 41, dz. nr 11/22 piwnica ? oficyna lewa 87,54 handel, usługi, biuro, magazyn najem 8,00 2.000,00
14. Kaszubska 19 front

KW SZ1S/00027879/9

1041 Śródmieście 41, dz. nr 9

 

piwnica 50,01 handel, usługi, biuro, magazyn najem 20,00 3.300,00
15 Leszczynowa 8, położenie gruntów Leszczynowa

KW SZ1S/00070427/2

4043 Dąbie 43 dz. nr 73/17

 

parter, budynek w podwórku

 

36,96 handel, usługi, biuro, magazyn najem 6,00 600,00
16. Przodowników Pracy 21/1A/U

KW 25769

4135 Dąbie 135

dz. nr 15/2

parter 61,16 handel, usługi, biuro, magazyn najem 15,00 3.000,00
17. Zamiejska 18

KW SZ1S/00140156/3

4042 Dąbie 42 dz. nr 37/4 piwnica 15,32 handel, usługi, biuro, magazyn najem 8,00 450,00
18 Zwierzyniecka 27/1/U

KW SZ1S/00100278/2

4085 Dąbie, dz. nr 25 parter,

piwnica

Parter- 86,22

Piwnica- 20,00

handel, usługi, biuro, magazyn najem 20,00 5000,00
19. Gryfińska 13/U/1

KW 21923

4038 Dąbie 38 , dz. nr 15 parter,

piwnica

Parter 96,86

Piwnica 32,87

handel, usługi, biuro, magazyn najem 19,00 5000,00
20. Batalionów Chłopskich 120

KW SZ1S/00157507/1

4167 Dąbie 167

Dz. nr 4/9

parter 8,17 pomieszczenie gospodarcze najem 3,00  

100,00

 

21. Zgierska 3

KW 3645

 

4139 Dąbie 139 Dz. nr 1/2 parter 12,71 pomieszczenie gospodarcze najem 3,00 100,00

 

Właścicielem lokali jest Gmina Miasto Szczecin. Zarządcą lokali, na podstawie porozumienia w sprawie zasad wykonywania zarządu nieruchomościami komunalnymi zawartego w dniu 23 grudnia 2014 r. jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 czerwca 2017 (wtorek) O GODZINIE 11.00 w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F, w sali P 02 (kondygnacja piwniczna), wg określonego powyżej harmonogramu.

 

 1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU :

 

 1. Okazanie dowodu wpłaty wadium.
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej i w tym celu:

– w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: ? okazanie dowodu tożsamości, aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem), decyzji o nadaniu NIP, zaświadczenia o nadanym numerze indentyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem oraz złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art.233§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny:

 1. a) o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
 2. b) o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

– w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego( ważnego 6 miesięcy), decyzji o nadaniu nr NIP, zaświadczenia o nadanym numerze indentyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem, umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu oraz złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art.233§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny:

 1. a) o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
 2. b) o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

Powyższe warunki nie mają zastosowania przy najmie pomieszczeń gospodarczych.

 1. złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art.233§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz.533, ze zmianami) o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy) oraz wszelkimi opłatami wobec TBS „Prawobrzeże” z o.o.
 2. oświadczenie, że stan techniczny lokalu/pomieszczenia gospodarczego jest oferentowi znany,
 3. oświadczenie, że wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

 

Niewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 

 1. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 

 1. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych , bez zmiany wykazu
 2. Wadium należy wpłacać najpóźniej do dnia 06.2017 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. nr 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik, który wpłacił w terminie wadium zaoferuje miesięczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.
 4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.
 5. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany będzie przed podpisaniem protokołu z przetargu do określenia zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu.
 6. W przypadku, stwierdzenia przed przeprowadzeniem przetargu zaległości w opłatach wobec Gminy Miasto Szczecin ( podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy) oraz o zaległości w opłatach wobec TBS „Prawobrzeże organizator przetargu zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia oferenta do przetargu.
 7. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.
 8. Przed zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie pieniężnej w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.
 9. Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
 10. Na najemcy lokalu użytkowego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4, pkt 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz zapłaty sumy pieniężnej do wysokości rocznego czynszu brutto i opłat związanych z używaniem przedmiotu najmu, ustalonej na dzień sporządzenia umowy najmu. Najemcę zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy najmu. Jeżeli najemca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy najmu nie przedłoży wynajmującemu wyżej wymienionego aktu notarialnego umowa ulega rozwiązaniu, a najemca zobowiązany jest wydać niezwłocznie wynajmującemu przedmiot najmu. Obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji nie dotyczy najemców pomieszczeń gospodarczych.
 11. Czynsz najmu za lokal oddany w najem, ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin. Do wylicytowanego czynszu zostaną doliczone opłaty za zużyte media oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Najemca lokalu użytkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
 12. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontu w celu przystosowania lokalu użytkowego do prowadzenia działalności obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości. Koszty remontu pomieszczenia gospodarczego obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu użytkowego do wymogów sanitarnych, ppoż. i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizację oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.
 13. Na najemcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków technicznych ewentualnego przyłączenia energii elektrycznej i poniesienia kosztów z tym związanych, zawarcia umowy z Grupa Energetyczną ENEA S.A. Oddział w Szczecinie i wniesienie opłaty przyłączeniowej.
 14. Najemca z chwilą przejęcia przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność:
 15. za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie umowy,
 16. za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez siebie działalnością i korzystaniem z przedmiotu najmu
 17. za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nienależytym użytkowaniem przedmiotu umowy,
 18. za szkody wyrządzone osobom trzecim przez przedmioty znajdujące się w przedmiocie umowy,
 19. za prowadzenie swojej działalności gospodarczej w przedmiocie najmu, zwłaszcza w zakresie wymagań stawianych przez takie instytucje jak: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.
 20. W sprawach technicznych oraz w celu uzgodnienia oględzin należy kontaktować się z pracownikami Pionu Eksploatacyjno ? Technicznego:

– lokale położone na Prawobrzeżu, tel. (91) 4 613-692 w. 158, 160, 168, 169, 170.

– lokale położne na Lewobrzeżu, tel. (91) 4 34 74 50 w. 17, 23.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 91 461-36-92 w.186.

 

 

 • INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
 1. Sprzedaż alkoholu w w/w lokalach użytkowych wymaga odrębnej zgody właściciela.
 2. W przypadku lokali usytuowanych częściowo w kondygnacji piwnicznej, przy określonej powierzchni piwnicy (poz. 6, 18, 19) licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię kondygnacji wyższych. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej, nie mniej niż 3,00 zł/m?.

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.tbsp.szczecin.pl i www.bip.um.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach TBSP i Urzędu Miasta.

 

Zastrzega się, iż Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podawania przyczyn.

 

 

Zobacz również