Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży – Szczecin

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP. Z O.O. OGŁASZA W IMIENIU GMINY MIASTO SZCZECIN PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM GARAŻY I BOKSÓW GARAŻOWYCH :

L.p. Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Oznaczenie garażu/ boksu Pow. garażu w m2 Droga dojazdowa w m2 Sposób użytkowania Stawka
wywoławcza czynszu netto
w zł/ m2
Wadium w zł
1. Marmurowa 16

SZ1S/00054726/0

Obr. 4114 Dąbie114

dz. nr 24/2

brak 16,49 10,00 najem 4,50 200,00
2. Batalionów Chłopskich 94

SZ1S/00189356/0

Obr. 4043

Dąbie 43

dz. nr 23/4

brak 16,80 5,00 najem 4,50 200,00
3. Przodowników Pracy 16

KW SZ1S/00199579/2

Obr.4135

dz. nr 24/3

brak 19,00 5,00 najem 4,50 200,00
4. Grodzka 11 boks garażowy

SZ1S/00061927/1

Obr. 1037

Śródmieście 37

dz. nr 38/6

boks garażowy nr 2 3,41 brak najem 4,50 200,00

 

 

Właścicielem garaży jest Gmina Miasto Szczecin. Zarządcą garaży, na podstawie porozumienia w sprawie zasad wykonywania zarządu nieruchomościami komunalnymi zawartego w dniu 23 grudnia 2014 r. jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 czerwca 2017 (wtorek) O GODZINIE 12.00 w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F, w sali P 02 (kondygnacja piwniczna), wg określonego powyżej harmonogramu.

 

 

 1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU :
 1. Zameldowanie bądź siedziba (w przypadku podmiotów gospodarczych) na terenie Gminy Miasto Szczecin.
 2. Dysponowanie dokumentem: dowód rejestracyjny, dokument potwierdzający fakt używania pojazdu mechanicznego lub dokumentem, że pojazd zarejestrowany na współmałżonka. W przypadku, gdy zgodnie z treścią dowodu rejestracyjnego właścicielem pojazdu jest inny podmiot niż zgłaszający się na przetarg, także dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdem, np. umowa leasingu, umowa o używanie pojazdu służbowego, itp.
 3. W przypadku osób fizycznych ? okazanie dowodu tożsamości, dla osób prowadzących działalność gospodarczą – decyzji o nadaniu nr NIP i REGON (zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem), aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem).
 4. W przypadku osób prawnych ? okazanie aktualnego (6 miesięcznego) wypisu z właściwego rejestru sądowego, decyzji o nadaniu nr NIP i REGON (zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem), umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu.
 5. Okazanie dowodu wpłaty wadium na wybrany garaż lub boks garażowy.
 1. Złożenie pisemnego oświadczenia, że osoba przystępująca do przetargu nie dysponuje prawem do dzierżawy gruntu pod garaż murowany bądź blaszany, nie dysponuje prawem do innego garażu stanowiącego mienie komunalne lub własność tej osoby.
 2. Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.
 3. Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany
 4. Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art.233§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty z tytułu umowy najmu, dzierżawy) oraz wszelkimi opłatami wobec TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

 

 1. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

 

 1. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany wykazu.
 2. Przetarg na najem przeprowadza się na każdy garaż oddzielnie.
 3. Wadium ? na każdy garaż oddzielnie ? należy wpłacać najpóźniej do dnia 06.2017 r. przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy w ciągu 30 dni od dnia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik, który wpłacił w terminie wadium zaoferuje miesięczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto.
 5. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.
 6. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu. Podmiot wygrywający przetarg nie będzie mógł garażu podnajmować, udostępniać ani użyczać osobom trzecim.
 7. Przed zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany jest do wpłacenia na konto TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. kaucji zabezpieczającej w formie pieniężnej w wysokości trzymiesięcznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto.
 8. Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony do trzech lat, z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 9. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg, złożyła oświadczenie, o którym mowa w pkt I.6 warunków przetargu, niezgodne z prawdą, wynajmujący odstąpi od podpisania umowy najmu z winy oferenta, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi. W sytuacji, gdy taka informacja dotrze do wynajmującego w trakcie trwania umowy najmu, stanowi to podstawę do wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia. W przypadku, stwierdzenia zaległości, o której mowa w pkt I.9 przed przeprowadzeniem przetargu, organizator przetargu zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia oferenta do przetargu.
 10. Miesięczna stawka opłat netto za 1 m2, za korzystanie z garażu stanowiącego mienie komunalne może ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.
 11. Do wylicytowanego czynszu zostaną doliczone opłaty związane z eksploatacją garażu, opłata za teren pod drogę dojazdową i plac manewrowy w wysokości 0,40 zł/m? netto oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 12. W przypadku przystąpienia do przetargu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą stawka czynszu netto za 1m? nie może być niższa niż 13 zł.
 13. Garaże przejmuje się w istniejącym stanie technicznym, bez prawa ubiegania się o obniżenie stawki czynszu. Wszelkie remonty obciążają najemcę bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.
 14. W sprawach technicznych oraz w celu uzgodnienia oględzin należy kontaktować się z pracownikami Pionu Eksploatacyjno ? Technicznego:

– garaże położone na Prawobrzeżu, tel. (91) 4 613 – 692 w. 158, 160, 168, 169, 170,

-garaże położone na Lewobrzeżu, tel. (91) 433-64-37 w. 21.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 461-36-92 w.186.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.tbsp.szczecin.pl i www.bip.um.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach TBSP i Urzędu Miasta.

Zastrzega się, iż Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podawania przyczyn.

 

 

Zobacz również