Przetarg ustny nieograniczony na garaże – Szczecin

 

WYKAZ Nr 13/TBSP/2017 z dnia 03 lipca 2017 r.

Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami, z późniejszymi zmianami oraz na podstawie § 11 ust.1 zd.1 Załącznika do Zarządzenia Nr 553/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2007 r. w sprawie regulaminu negocjacji i przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży ( ze zm.) i WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn. 15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Szczecin do oddania w najem na czas na okres do trzech lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garaże położone na terenie Miasta Szczecin, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

L.p. Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Oznaczenie garażu/ boksu Pow. garażu w m2 Droga dojazdowa w m2 Sposób użytkowania Stawka wywoławcza czynszu netto

w zł/ m2

Wadium w zł
1. Marmurowa 16

KW SZ1S/00054726/0

Obr. 4114 Dąbie114

dz. nr 24/2

brak 16,49 10,00 najem 4,50 * 200,00
2. Przodowników Pracy 16

KW SZ1S/00199579/2

Obr.4135

dz. nr 24/3

brak 19,00 5,00 najem 4,50 * 200,00
3. Grodzka 11 boks garażowy

SZ1S/00061927/1

Obr. 1037

Śródmieście 37

Dz. nr 38/6

boks garażowy nr 2 3,41 brak najem 4,50 * 200,00

*Za korzystanie z garażu przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą stawka opłat z tytułu najmu wynosi minimum 13 zł netto za 1 m2

 

Termin wnoszenia czynszu:

– do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Warunki zmiany wysokości opłat:

Miesięczne stawki opłat netto za 1 m2 , za korzystanie z garaży stanowiących mienie komunalne należące do Gminy, mogą ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.

 

UWAGI DODATKOWE:

  1. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
  2. Miesięczny czynsz za najem zostanie wyliczony w oparciu o wylicytowaną stawkę za m2 powierzchni garażu oraz stawkę 0,40zł / m2 za teren pod drogi i place manewrowe. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  3. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
  4. Umowy najmu zawierane są na okres trzech lat, z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  5. Garaże przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  6. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych , bez zmiany niniejszego wykazu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 12 lipca 2017 r. do dnia 02 sierpnia 2017 r.

 

Zobacz również