Przetarg ustney nieograniczony na komunalny lokal użytkowy – Szczecin

 

WYKAZ Nr 6/TBSP/ 2017  z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust.1 zd.1 Załącznika do Zarządzenia Nr 553/07 rezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2007 r. w sprawie regulaminu negocjacji i przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży (ze zm.) i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn. 15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymieniony komunalny  lokal użytkowy położony na terenie Miasta Szczecin, wg przedstawionego wykazu.

 

L.p. Położenie nierucho-mości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie lokalu Powierz-chnia lokalu do oddania w najem w m2 Dopuszczalny zakres działalności Sposób użytkowania Stawka wywoławcza czynszu miesięczny netto [zł/m2] Wadium w zł
1. Oficerska 1,2

KW 146083

4024 Dąbie

Dz. nr 60

Budynek wolnostojący 469,03 oraz teren przynależny 1059,00 handel, usługi, biuro, magazyn Najem lokalu użytkowego wraz z terenem przynależnym  Lokal użytkowy  3,00 zł /m2

Teren: 0,40 zł/m2 ( place manewrowe i droga dojazdowa)

2.000,00

 

  1. Czynsz najmu za lokal użytkowy oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta.
  2. Wysokość stawki wywoławczej za teren przynależny ustalona została na podstawie Zarządzenia 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2015 w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto szczecin ( ze zm). Stawka opłat za teren przynależny może podlegać podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w drodze odrębnego zarządzenia, w  stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych, następujących po sobie latach stawki nie zostały zwaloryzowane.
  3. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu oraz terenu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  4. Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz opłaty za zużyte media.
  5. Najemca zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
  7. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
  8. Umowa najmu zawierana jest na czas nieoznaczony.
  9. Lokal wraz z terenem przynależnym przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  10. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy waloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 4 maja 2017 r. do dnia 24 maja 2017 r.

Zobacz również