Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości

Przetarg nieograniczony – Utrzymanie czystości

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
ul. Winogronowa 11F
Punkt kontaktowy: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Bożena Kopaczyk
70-770 Szczecin
Polska
Tel.: +48 914613692
E-mail: zamowienia_tbsp@inet.pl
Faks: +48 918863350

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.tbsp.szczecin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Budownictwo i obiekty komunalne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Utrzymanie czystości w budynkach mieszkalnych i na terenach przyległych w rejonie administrowanym przez TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szczecin.

Kod NUTS PL424

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na:
1) utrzymaniu czystości w budynkach mieszkalnych i na terenach przyległych,
2) deratyzacji pomieszczeń wewnątrz budynków oraz na terenach przyległych,
3) dzierżawie pojemników na piasek o pojemności 150 l. (250 kg) wraz z bieżącym uzupełnianiem mieszanką. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90910000, 90911200, 90923000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

140 000 PLN.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom, wykonawcy mają dołączyć do oferty certyfikat ISO 9001 ? Certyfikat ISO 9001 ? Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami norm ISO 9001/PN-EN w obszarze utrzymania czystości.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument.

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy;
2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Wymagane dokumenty:
a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
f) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
g) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
h) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
2. Dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
4. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 usługi, polegające na utrzymaniu czystości (powierzchni wewnętrznych, powierzchni zewnętrznych, ustawianiu pojemników na piach (akcja zima), wystawianiu trutek na szczury), o wartości nie mniejszej niż 3 500 000,00 PLN brutto łącznie, z zastrzeżeniem, że w tym jedna usługa utrzymania czystości o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto i jedna usługa deratyzacji o wartości co najmniej 60 000,00 PLN;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości;
b) dysponuje lub będzie dysponować minimum 32 pracownikami zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę i w tym 30 osobami wykonującymi usługi objęte zamówieniem i 2 osobami odpowiedzialnymi za ich nadzór;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości;
c) dysponuje lub będzie dysponować minimum:
– minimum 240 pojemnikami na mieszankę uszortniającą (piaskowo-solną) o pojemności co najmniej 150 litrów każda;
– minimum dwoma samochodami ciężarowymi skrzyniowymi o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony;
– minimum dwoma posypywarkami drogowymi do posypywania piaskiem lub mieszankami solno-piaskowymi;
– minimum trzema samojezdnymi odśnieżarkami pługowymi z napędem na 4 koła o mocy nie mniejszej niż 30 KW każda;
– pomieszczeniem magazynowym na przechowanie soli – minimum 60 ton oraz 100 ton mieszanki uszortniającej;
– odśnieżarkami chodnikowymi – 10 sztuk;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

  1. Cena. Waga 60
  2. Termin płatności. Waga 40

 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

22/P/17

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

7.11.2017 – 13:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 7.11.2017 – 14:00

Miejscowość:

Szczecin siedziba zamawiającego (P.02.1 kondygnacja piwniczna).

 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2)Składanie odwołań

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

2.10.2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane w dniu 02.10.2017 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 

http:/usr/home/sofine/domains/nonstoptbs.sofine.pl/public_html/www.tbsp.szczecin.pl/sites/default/files/inline-files/SIWZ_4.pdf

 

Zobacz również