Przetarg nieograniczony na przebudowę lokalu mieszkalnego – Szczecin

SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1,  70-302 Szczecin, tel. 091 430-91-00, fax 091430-91-45 na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na PRZEBUDOWĘ LOKALU MIESZKALNEGO NR 4 ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU PRZY ULICY POCZTOWEJ 29 W SZCZECINIE

1.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.stbs.pl

2.   Termin wykonania zamówienia: 120 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

3.   Wadium ? 1 600 zł

4.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena ? 100%

5.   Miejsce i termin składania ofert:

a)   Miejsce składania ofert ? siedziba Zamawiającego ( I piętro, Sekretariat Zarządu).

b)   Termin składania ofert? do dnia 9 września 2015 roku, do godz. 12.00

6.   Miejsce i termin otwarcia ofert:

a)   Miejsce otwarcia ofert ? siedziba Zamawiającego, sala C (kondygnacja przyziemia)

b)   Termin otwarcia ofert?  9 września 2015 rok, godz. 12.30

7.   Termin związania z ofertą ? 90 dni.

8.   Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania wymaganych od Wykonawców warunków.

8.1.W przetargu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:

a)     posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia;

b)    posiadają wiedzę i doświadczenie;

c)     dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia;

e)     nie ogłoszono wobec nich likwidacji ani upadłości.

8.2.W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust. 1, każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

a)   aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  centralnej  ewidencji  i  informacji  o działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;

b)   oświadczenie Wykonawcy, według załącznika nr 2 do SIWZ;

c)   wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu latprzed upływem terminu składania ofert, ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania na załączniku nr 3 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające że roboty zostały wykonanenależcie. Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w w/w okresie wykonał minimum dwie roboty budowlane. Za jedną robotę budowlaną Zamawiający uzna wykonanie przebudowy lub remontu: budynku, lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu o wartości minimum 90 000 zł brutto.

d)   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający uzna warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż ma do dyspozycji kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i przynależnego do izby inżynierów budownictwa.

8.3.Ocena spełniania warunków udziału w przetargu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA.

8.4.Niespełnienie warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

8.5.Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

a)   Ofertęcenową sporządzoną według FORMULARZA stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

b)   Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o którym mowa w pkt III ust. 5 SIWZ; Tylko w przypadku gdy nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

Zobacz również

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *