Przetarg nieograniczony na budowę szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego – Barlinek

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego (winda osobowa) dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Szpitalnej 11 w Barlinku

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – nr 552038-N-2017 z dnia 2017-07-17 r. – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 81178729700000, ul. Szpitalna  4 , 74-320   Barlinek, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 095 7462348, , e-mail wiktor46@poczta.onet.pl; szymonbtbs@op.pl, , faks 095 7462348.
  Adres strony internetowej (URL): www.btbs.barlinek.pl
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): Barlineckie TBS

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

I.4)KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak  www.btbs.barlinek.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
Ofertę należy składać w siedzibie BTBS Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego (winda osobowa) dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Szpitalnej 11 w Barlinku
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego (winda osobowa) dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Szpitalnej 11 w Barlinku wraz z remontem klatki schodowej oraz budową wiatrołapu.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45313100-5
45310000-3

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 2017-11-30
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: – w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy ? w tym okresie wykonał co najmniej jednej roboty polegającej na budowie szybu windowego z dostawą dźwigu, jego montażem i uruchomieniem o wartości minimum 100.000 zł każda wraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu ? podmiot ten musi być wskazany jako podwykonawca. Udostępnienie zasobów wiedzy i doświadczenia musi być związane z wykonywaniem robót. Ocenę spełniania tego warunku zamawiający przeprowadzi na podstawie dostarczonego wykazu robót budowlanych wraz z dowodami (referencje, poświadczenia). – dysponuje osobą/osobami z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami, oraz instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia poszczególnych funkcji, o ile osoby spełniają warunki określone dla każdej z funkcji. Jeżeli Wykonawca wskazał osobę/osoby, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli kwalifikacje te zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pastwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016.65) oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2014.1946 ze zm.). Ocenę spełniania tego warunku zamawiający przeprowadzi na podstawie dostarczonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

 1. a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
 2. b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 3. c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów ? inne dokumenty; (wzór ? załącznik nr 4 do SIWZ). Zamawiający określa, że roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa powyżej i złożenia dowodów, dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, dotyczy jedynie robót budowlanych wystarczających do potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, którego opis znajduje się w Rozdziale XI. punkt 1. 2) litera c) niniejszej SIWZ.

 1. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór – załącznik nr 5 do SIWZ); Minimalne wymagania Zamawiającego opisane w Rozdziale XI. punkt 1. 2) litera c) niniejszej SIWZ,
 2. c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wzór – załącznik nr 6 do SIWZ).
  5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ ze wskazaniem:

 1. a) ceny ofertowej brutto obliczonej w sposób określony w rozdziale XVII;
 2. b) terminu realizacji przedmiotu umowy (nie później niż 30 listopada 2017 r.);
 3. c) oferowanej długości gwarancji (nie mniej niż 48 i nie więcej niż 60 miesięcy).

2) Oświadczenia wymienione w rozdziale XIII. pkt 1. 1)-4) niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ);

3) Inne wymagane dokumenty:

– załącznik nr 7 do SIWZ ? wykaz podwykonawców;

– pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie ? przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy;

– potwierdzenie wniesienia wadium ? zgodnie z rozdziałem IX punkt 5 niniejszej SIWZ;

– zobowiązanie do udostępnienia zasobów przez podmioty, na które Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu ? w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie 6000,00 zł. (sześć tysięcy zł.) przed upływem terminu składania ofert.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) nie dotyczy
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Termin wykonania 10,00
Termin gwarancji 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne ? nie dotyczy 

IV.4) Licytacja elektroniczna nie dotyczy 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa przewidzianych zmian obejmuje co najmniej jedną z okoliczności wymienionych poniżej : 1) zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót: a) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, które mogą spowodować obniżenie jakości wykonanych robót lub też uniemożliwią wykonanie robót zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych. Warunkiem zmiany terminu umowy jest rzetelne udokumentowanie przez Wykonawcę, iż pozostałe do wykonania roboty nie mogły być zrealizowane ze względów technologicznych wcześniej przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Zamawiający rozumie przez sprzyjające warunki atmosferyczne, warunki przy których dopuszczone jest wykonywanie robót opisanych w Specyfikacjach Technicznych spowodowane warunkami atmosferycznymi, b) w przypadku innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego;

2) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji,

3) pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych/technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) konieczności wykonania robót zamiennych,

6) zmiana sposobu rozliczania umowy,

7) zmiana podwykonawcy z powodu zdarzeń, tj. np. rozwiązanie umowy łączącej go z wykonawcą, jego likwidacja, nienależyta staranność stwierdzona przez zamawiającego,

8) zmiana robót, które Zamawiający będzie uważał za niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia w tym: a) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót objętych kosztorysem ofertowym; b) pominięcie pewnych robót; c) wykonanie robót nieprzewidzianych,

9) zmiana stawki podatku VAT,

10) zmiana kierownika budowy,

11) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym,

12) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,

13) na skutek działania siły wyższej 2. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-08-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. 8 w dniu 1 sierpnia 2017 r. o godz. 1030. Otwarcie ofert jest jawne Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: -w zakresie przedmiotu zamówienia ? Edward Hołowczak, tel. 95 746 23 48 w. 33; -w zakresie procedury przetargowej ? Szymon Kowalczyk, tel. 95 746 23 48 w. 37.

 

 

Zobacz również