Przetarg na wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian piwnic – Szczecin

WSPÓLNOTA  MIESZKANIOWA PRZY UL. ks. piotra ściegiennego 5 reprezentowana przez SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O. O.

 1. Bohaterów Getta Warszawskiego 1, 70 – 302 Szczecin, 

OGŁASZA POSTĘPOWANIE  W  TRYBIE PRZETARGU na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku nr 16 poz. 93 z późn. zm.) NA WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ ŚCIAN PIWNIC METODĄ INIEKCJI  NISKOCIŚNIENIOWEJ W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY ULICY KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 5 SZCZECINIE

  

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian piwnic metodą iniekcji niskociśnieniowej w budynku położonym przy ul. Ks. P. Ściegiennego 5 w Szczecinie, stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej, zarządzanej przez Szczecińskie TBS   z o. o. Specyfikacja warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej http:/usr/home/sofine/domains/nonstoptbs.sofine.pl/public_html/www.stbs.pl
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.
 4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 maja 2018 r.
 5. Opis warunków udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia;
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia, tj. wykażą, że w okresie od ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywali roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym  stanowiącym przedmiot zamówienia, określonym w części IV specyfikacji warunków zamówienia;

          Zamawiający powyższy warunek uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie jw., wykonał co najmniej dwie roboty polegające na wykonaniu poziomej lub pionowej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej albo innych podobnych robót  budowlanych na co najmniej dwóch budynkach, o łącznej wartości co najmniej 70 000 zł  oraz załączy dokumenty wystawione przez poprzednich zamawiających potwierdzające, że wymienione w wykazie roboty zostały wykonane należycie.

 1. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przy sumie ubezpieczenia nie niższej niż 100 000 zł;
 2. nie ogłoszono wobec Wykonawcy likwidacji ani upadłości.
 1. Szczegółowy opis spełnienia warunków udziału w postępowaniu zawiera specyfikacja warunków zamówienia.
 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania wymaganych od Wykonawców warunków: Zamawiający ocenia spełnienie przez Wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy, zawiera specyfikacja warunków zamówienia.
 3. Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych). Ustala się termin wniesienia wadium lub  wpłynięcia na konto Wspólnoty Mieszkaniowej do dnia 20 października 2017 rokuBank PeKaO S.A. I O/ Szczecin – nr konta: 31 1240 3813 1111 0000 4385 9999.
 4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 %
 5. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (I piętro, Sekretariat Zarządu pok nr 9). Termin składania ofert – do dnia 20 października 2017 roku, do godz. 10:00.
 6. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala C (kondygnacja przyziemia) – 20 października 2017 roku o godz. 10:30.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru albo do odstąpienia od zawarcia umowy, bez podania przyczyny.
 8. Zamawiający zastrzega, że z Wykonawcą, który złoży ofertę spełniającą warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji oraz zawierającą najniższą cenę, mogą zostać przeprowadzone negocjacje.

 

Zobacz również