Przetarg na remonty lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS – Szczecin

Szczecin: Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS  „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 81122291600000, ul. ul. Winogronowa  , 70771   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 613 692, e-mail zamowienia_tbsp@inet.pl, faks 918 863 350.
Adres strony internetowej (URL): www.tbsp.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.tbsp.szczecin.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS ?Prawobrzeże? Sp. z o.o. w Szczecinie
Numer referencyjny: 1/P/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie robót remontowych w lokalach mieszkalnych, tj. m.in. prace murowo-tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, stolarskie, wodno-kanalizacyjne, gazowe, c.o. i elektryczne wraz z montażem urządzeń technicznych. Zakres robót zostanie określony w zleceniu jednostkowym, który może zawierać wykonanie następujących robót: 1) wymianę instalacji elektrycznej wraz z zasileniem lokalu z wlz budynku; wymianę osprzętu elektrycznego w lokalu, wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej; w razie potrzeby należy uruchomić lub wymienić instalację teletechniczną i domofonową, 2) wymianę stolarki okiennej ? wykucie starej stolarki, wraz z demontażem parapetów zewnętrznych, dostawa na miejsce montażu, montaż nowej stolarki oraz parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej, uszczelnienie pianką poliuretanową i silikonem, zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją, wykonanie i uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych ościeży i ścian, oczyszczenie stolarki i parapetu po montażu, 3) stolarka okienna o konstrukcji jednoramowej, rozwieralna, minimum jedno skrzydło uchylno-rozwierne; okucia obwiedniowe z możliwością mikrowentylacji przy zamkniętym skrzydle do wietrzenia pomieszczenia; oszklenie: szyby zespolone float lub thermofloat, niskoemisyjne o współczynniku przenikania ciepła dla szyby U=1,1 [W/(m2K)], przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem; stolarka z profili PCV (profile min. 3-komorowe); wymiana stolarki okiennej PCV wraz z wymianą parapetów zewnętrznych ? wierne odtworzenie stanu istniejącego stolarki na podstawie pomiarów z natury z zachowaniem istniejących wymiarów, detalu profili oraz podziałów poziomych i pionowych oraz białej kolorystyki, 4) montaż nawiewników higrosterowalnych (minimum jeden nawiewnik w pomieszczeniu), regulowanych automatycznie, montowanych w ramie okiennej lub skrzydle, 5) wymianę stolarki drzwiowej: wymiana skrzydeł drzwiowych, montaż ościeżnic, dopasowanie skrzydeł stolarki drzwiowej, wymiana okuć, wymiana progów drzwiowych, itp., 6) umieszczenie od strony zewnętrznej trwałego oznaczenia przynależnego numeru na montowanych nowych lub odnowionych istniejących drzwiach wejściowych do lokalu, 7) roboty zduńskie: a)przestawienie pieców kaflowych ? ostrożna rozbiórka starego pieca kaflowego z oczyszczeniem i założeniem do ponownego wykorzystania istniejących kafli, oczyszczenie kafli oraz przeszlifowanie krawędzi, wymiana całości wnętrza pieca wykonanego z kształtek i cegieł szamotowych, gliny, drutu stalowego, uzupełnienie brakującej lub uszkodzonej blachy przedpiecowej, wymiana rury zapiecowej przyłączenie pieca do komina, wymiana drzwiczek i rusztu piecowego, wymiana uszkodzonych kafli, uzupełnienie brakujących wyczystek (górnej i dolnej), wywiezienie gruzu budowlanego, itp. b) postawienie pieców kaflowych ? rozbiórka starego pieca kaflowego, postawienie nowego pieca kaflowego z dwoma wyczystkami (jedna w dolnej a druga w górnej części pieca kaflowego), wbudowanie kafli narożnych, środkowych płaskich i wieńcowych, cegły szamotowej, prostek szamotowych, drzwiczek piecowych, ruszt, zamontowanie blachy przedpiecowej i rury zapiecowej, wywóz gruzu budowlanego, itp.; piec należy postawić na fundamencie; w przypadku stropów drewnianych piece należy opierać na kształtownikach stalowych umocowanych w murze na zaprawie cementowej na głębokości nie mniejszej niż 25 cm, połączenie przewodu odprowadzającego spaliny ze ścianą pieca kaflowego powinno być szczelne; Po przestawieniu i postawieniu pieców kaflowych, należy wstępnie przepalić piec w celu sprawdzenia prawidłowości ciągu i szczelności pieca, pozostawić najemcy instrukcję przepalania i jego eksploatacji. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych związanych z robotami zduńskimi: – sprawdzenie odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, – sprawdzenie odchylenia od poziomu górnej powierzchni pieca, – sprawdzenie prawidłowości posadowienie pieca, – sprawdzenie prawidłowości wykonania podstawy pieca, – sprawdzenie osadzenie rusztu, drzwiczek, rury zapiecowej, blachy przypiecowej, – sprawdzenie doboru koloru wbudowanych kafli, – sprawdzenie staranności wykonania robót wykończeniowych, – weryfikacja certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 8) wymianę kotłów gazowych dwufunkcyjnych lub jednofunkcyjnych na kotły kondensacyjne zgodnie z dyrektywą ErP (Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (tzw. dyrektywa ErP (Energy rated Products) dla urządzeń o mocy do 400 kW oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (tzw. ekoetykietowanie, ecolabelling) ? dla urządzeń do 70 kW oraz dla zbiorników o poj. do 500 l.); podłączenie do instalacji c.o., c.w.u; badanie szczelności instalacji gazowej, 9) roboty posadzkarskie i wykładzinowe: przygotowanie podłoża ? demontaż istniejących starych posadzek, wylewek, deskowań, wykonanie nowej wylewki, położenie nowej posadzki, deskowań, wykładziny podłogowej, montaż płyt OSB, mocowanie listew przyściennych, wykonanie cokolików, itp.; rodzaj i kolorystykę wykładzin oraz glazury, terakoty i fugi podłogowych oraz listew PCV należy uzgodnić z zamawiającym; zamawiający wybierze 2 zestawy kolorystyczne; roboty posadzkarskie: wykładzina PCW w rulonie grubości min. 1,4 mm w pokojach i kuchni, parkietopodobna, listwy PCV lub drewniane z drewna miękkiego; należy prawidłowo przygotować podłoża przed układaniem nowej wykładziny, itp. 10) wykonanie ścianek działowych, itp. 11) roboty tynkarskie: naprawa, uzupełnienie tynków, odgrzybianie, usuwanie pleśni, likwidowanie grzybów w pomieszczeniach, 12) roboty malarskie ? malowanie ścian i sufitów ? wg technologii na kolor biały, malowanie olejne lamperii w kolorach jasnych (biały, beż, kość słoniowa), malowanie stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej w kolorze białym, natomiast drzwi wejściowych od strony zewnętrznej w kolorze istniejących drzwi w budynku, po wcześniejszym uzgodnieniu kolorystyki z zamawiającym; w wyjątkowych przypadkach możliwe jest uzgodnienie z zamawiającym innego jasnego koloru, malowanie rur, itp. 13) przemurowanie przewodów spalinowych, dymowych, wentylacyjnych odgruzowanie przewodów, 14) opinia kominiarska powykonawcza dotycząca prawidłowości podłączenia pieców stałopalnych i kotłów gazowych do przewodów, 15) wymianę kuchenki gazowej na gazową lub gazowo-elektryczną, w przypadku kuchni gazowo elektrycznej lub elektrycznej klasie energetyczna piekarnika o najwyższej efektywności energetycznej, tj. najwyższej klasie energetycznej ?A? mierzonej zgodnie z dyrektywą unijną UE 2002/40/EC, rodzaj płyty: gazowa, cztery pola; szerokość: 50 cm, piekarnik elektryczny standardowy, szuflada, itp. 16)montaż zlewozmywaka na szafce w pomieszczeniach kuchennych, 17) przejścia z instalacjami przez strop i ściany klatki schodowej (odtworzyć) otynkować, pomalować jw. w kolorze ścian, stropów klatki schodowej, 18)przy wykonaniu podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych należy przewidzieć wykonanie podejścia odpływowego do pralki, wraz z syfonem, 19) rozprowadzenia podejść dopływowych instalacji wodociągowych do wanny, brodzika, umywalki, miski ustępowej oraz pralki; instalację wykonać w bruzdach ściennych lub w podłodze z montażem izolacji termicznej zgodnie z rozporządzeniem; w przypadku rur kanalizacyjnych o dużych przekrojach należy uwzględnić koszty ich obudowy i wyłożenia płytkami ceramicznymi, jak na ścianach, 20) doprowadzenie miejsca wykonania robót do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem prac ? niezwłocznie po ich zakończeniu tj. uporządkowanie i wywiezienie rozebranych elementów i gruzu, 21) wyposażyć mieszkania w 3 zestawy kluczy, każdy składający się z klucza do budynku oraz do lokalu, 22) wykonawca przy wyborze źródeł zakupu materiałów winien kierować się gospodarnością; wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia minimum 3 ofert na zakup: stolarki drzwiowej i okiennej; kuchenek gazowo ? elektrycznych; pieców dwufunkcyjnych lub jednofunkcyjnych; zamawiający po przedstawieniu w/w ofert wskazuje miejsce zakupu materiałów, 23) inne podobne rodzajowo prace zgodnie ze zleceniem zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45300000-0, 45400000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów ? szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/12/2017
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie, kompleksowe remonty lub modernizację lokali mieszkalnych, o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto; W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem; b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem; c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem; d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem; e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale; f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale; g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów ? inne dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
30.000,00 zł
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Gwarancja

40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 30/01/2017, godzina: 13:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 13.01.2017 roku, pod numerem 7886-2017

Zobacz również