Przetarg na remont pieców kaflowych w budynkach BTBS – Barlinek

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
74-320 Barlinek ul. Szpitalna 4 tel. 095- 74 62 348, fax 095- 74 62 348,

OGŁASZA ZAPYTANIE O CENĘ NA:

Remont pieców kaflowych w budynkach administrowanych  zarządzanych przez BTBS Spółka z o.o. w Barlinku. 

Przedmiot zamówienia stanowią roboty w zakresie:

  • Przestawienia pieców kaflowych
  • Budowy pieców kaflowych
  • Budowy trzonów kuchennych.

Uprawnieni do kontaktu z oferentami są:

  1. Szymon Kowalczyk ? insp. ds. budownictwa
  2. Edward Hołowczak ? kierownik BTBS Sp. z o.o.

telefon – (095)7462348.wewn. 37

 

Dokumentacja dotycząca zamówienia udostępniona jest na stronie www.btbs.barlinek.pl.

Termin realizacji zamówienia ?  nie później niż 30.09.2017r.

Kryteria wyboru ofert – 100 % cena.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy przedstawią:

– wypełniony formularz ofertowy,

– potwierdzony projekt umowy dotyczącej zamówienia

– podpisane oświadczenie

– dowód wpłacenia /wniesienia / wadium,

– udzielą gwarancji za wykonane zamówienie minimum 5 lat

 

Wadium w wysokości 600,00 zł  należy wnosić na konto GBS Barlinek nr  5183 5500 0900 0001 4320 0000 74 najpóźniej do dnia 07.04.2017r. godz. 9 00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. w  Barlineckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. ul. Szpitalna 4 – sekretariat.
Termin składania ofert upływa 07.04.2017r. o godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi  07.04.2017r. o godz. 10.30 w  Barlineckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. Barlinek ul Szpitalna 4, pokój nr 8.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i upływa z dniem 7 maja 2017 roku.

Ogłoszono na tablicy ogłoszeń w Barlineckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4 oraz  na stronie internetowej www.btbs.barlinek.pl od  06.03.2017r. do 07.04.2017r.

 

 

                                                                                                                                             Prezes

Barlineckiego Towarzystwa

                                                                                                                                               Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

    Elżbieta  Walczyńska

Zobacz również