Przetarg na remont dachu budynku – Szczecin

 

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy Bohaterów Warszawy nr 97 reprezentowana przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. Bohaterów Getta Warszawskiego 1, 70 – 302 Szczecin,  ogłasza postępowanie  w  trybie przetargu na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (dz. u. z 1964 roku nr 16 poz. 93 z późn. zm.) na remont dachu budynku położonego przy Bohaterów Warszawy nr 97 w Szczecinie. 

 1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu budynku położonego przy ulicy Bohaterów Warszawy nr 97 w Szczecinie, stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej, zarządzanej przez Szczecińskie TBS Sp. z o.o.. Specyfikacja warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej  WWW.stbs.pl
 2. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Ewa Ratajczyk tel. 91 430-91-84 w godz. 1000 – 1500.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.
 5. Termin wykonania zamówienia: 90 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.
 6. Opis warunków udziału w postępowaniu:

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnej z przedmiotem posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia, tj. wykażą, że w okresie od ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy ? w tym okresie, wykonywali roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, określonym w części IV specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu dachu krytego papą termozgrzewalną lub wykonaniu jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu nowego dachu budynku krytego papą termozgrzewalną.

 1. dysponują kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wskazana w wykazie osoba posiada uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz że należy do izby inżynierów budownictwa i posiada doświadczenie zawodowe, minimum 12 miesięcy w charakterze kierownika robót lub budowy przy realizacji robót dekarskich.
 2. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przy sumie ubezpieczenia nie niższej niż 80 000 złotych.
 3. nie ogłoszono wobec Wykonawcy likwidacji ani upadłości.

Szczegółowy opis spełnienia warunków udziału w postępowaniu zawiera specyfikacja warunków zamówienia.

 1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania wymaganych od Wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez Wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy, zawiera specyfikacja warunków zamówienia.

 1. Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  1 300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych). Ustala się termin wniesienia wadium lub  wpłynięcia na konto Wspólnoty Mieszkaniowej – Bank PeKaO S.A. I O/ Szczecin – nr konta: 38 1240 3813 1111 0000 4385 9582 –  do dnia 22 marca 2018 roku
 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

najniższa cena – 100 %

 1. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (I piętro, Sekretariat Zarządu pokoju nr 9). Termin składania ofert – do dnia 22 marca 2018 roku, do godz. 10:00.
 2. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala C (kondygnacja przyziemia) – 22 marca 2017 roku o godz. 10:30.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru albo do odstąpienia od zawarcia umowy, bez podania przyczyny.

 

 

Zobacz również