Przetarg na najem komunalnych lokali użytkowych i garaży – Szczecin

WYKAZ Nr 2/TBSP/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust.1 zd.1 Załącznika do Zarządzenia Nr 553/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2007 r. w sprawie regulaminu negocjacji i przetargów w zakresie najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży (ze zm.) i Upoważnienia  WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn.15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin, do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, niżej wymienione pomieszczenia gospodarcze położone na terenie Miasta Szczecin, wg przedstawionego wykazu.

 

L.p. Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie pomieszczenia Powierzchnia lokalu do oddania w najem w m2 Dopuszczalny zakres działalności Sposób użytkowania Ograniczenie przetargu Stawka wywoławcza czynszu netto
w zł/ m2
Wadium w zł
1. Gryfińska 72

SZ1S/00191386/6

Położenie gruntów

Gryfińska 69

Gryfińska 72

4047 Dąbie

Dz. nr 93/1

Parter, w ciągu trzech pomieszczeń gospodarczych 9,00 pomieszczenie gospodarcze najem mieszkańcy nieruchomości

Gryfińska 72

     3,00 100,00

 

  1. Czynsz najmu za pomieszczenie oddane w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
  2. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta.
  3. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem pomieszczenia najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  4. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  5. Najemca zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
  7. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
  8. Umowy najmu zawierane są na czas nieoznaczony.
  9. Pomieszczenie gospodarcze przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  10. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy waloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.

                                                                         

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 22 stycznia 2018 do dnia 11 lutego 2018 r.

 

Zobacz również