Poniedziałek, 4 marzec 2019

Polski smog znowu w Komisji Europejskiej, Rzeczpospolita
Cel publiczny uzasadniał wywłaszczenie nieruchomości, Rzeczpospolita
Transport na budowie- z odwrotnym obciążeniem czy bez,
Rzeczpospolita
Są już wskazówki dotyczące ujmowania prawa wieczystego użytkowania gruntów,
Dziennik Gazeta Prawna
Jakie podatki od nieruchomości oraz gruntów rolnych i leśnych za 2019 r.,
Dziennik Gazeta Prawna
Deweloperski Fundusz Gwarancyjny zostaje,
Dziennik Gazeta Prawna
Jak przepisy o wspieraniu telekomunikacji wpłyną na właścicieli i najemców nieruchomości,
Dziennik Gazeta Prawna
Małżeńskie rozliczenia domowe pod lupą SN,
Dziennik Gazeta Prawna
Rozwiązują problem skanów w przetargach,
Dziennik Gazeta Prawna

Więcej poniżej.

 

"Prawo co dnia" w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej" informuje: "Polski smog znowu w Komisji Europejskiej". Nasze przepisy blokują mieszkańcom składanie skarg sądowych na programy ochrony powietrza. Trudno w Polsce walczyć w sądzie o ochronę powietrza. Barierą są przepisy. Do Komisji Europejskiej trafił wniosek w tej sprawie. Złożyła go do fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi organizacja pozarządowa zajmująca się prawem ochrony środowiska. Polska. obok Bułgarii, należy do krajów o największym zanieczyszczeniu powietrza w UE. Podstawowym narzędziem prawnym do kontrolowania zanieczyszczeń atmosferycznych są programy ochrony powietrza. W Polsce i Bułgarii praktycznie niezaskarżalne. Skarga jest konsekwencją postępowania sądowoadministracyjnego w Rybniku z 2017 r. Wraz z mieszkańcami tego miasta fundacja domagała się w sądach krajowych uchylenia obowiązującego programu ochrony powietrza i przyjęcia takiego, który- zgodnie z dyrektywą- pozwoliłby w możliwie najkrótszym czasie osiągnąć zgodność z normami. W NSA okazało się, że ochrona obywateli jest niemożliwa ze względu na konstrukcję polskich przepisów proceduralnych- czytamy na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 04.03.2019.).

 

"Prawo co dnia" zauważa też: "Cel publiczny uzasadniał wywłaszczenie nieruchomości". Po rezygnacji z pomnika w Czorsztynie cele publicznym pozostało urządzenie placu, na którym miał stanąć. Na wniosek gminy Czorsztyn starosta nowotarski orzekł w kwietniu 2018 r. o wywłaszczeniu niezabudowanej działki na realizację celu publicznego, tj. urządzenia placu z terenem zielonym i ciągiem pieszym. Odszkodowanie, ustalone na podstawie operatu szacunkowego, miało wynieść 19 130 zł. Początkowo wniosek gminy zawierał jeszcze projekt ustawienia pomnika, nawiązującego do setnej rocznicy Niepodległości. WSA w Krakowie stwierdził jednak nieważność uchwały rady gminy w sprawie lokalizacji pomnika. Wniosek o wywłaszczenie nieruchomości został więc zmodyfikowany i celem publicznym pozostało już tylko urządzenie placu. Działka była jednak własnością prywatną. W odwołaniu do wojewody jej właściciel sformułował aż 23 zarzuty. Także w skardze do WSA zarzucił, iż mimo niepowodzenia w sprawie pomnika gmina nie zrezygnowała z przejęcia działki za kwotę, znacznie odbiegająca od ceny rynkowej. WSA uznał, że po unieważnieniu uchwały o ustanowieniu w Czorsztynie miejsca pamięci narodowej cel publiczny nie obejmował już ustawienia pomnika. Takim cele pozostał jednak zamiar urządzenia placu. Więcej szczegółów- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 04.03.2019.).

 

W dodatku "Podatki i Księgowość" znajdziemy tekst: "Transport na budowie- z odwrotnym obciążeniem czy bez". Realizacja inwestycji wymaga często przewozu odpowiedniego sprzętu i materiałów na terenie, gdzie wykonywane są prace. Podmioty świadczące tego rodzaju usługi mają wątpliwości kto powinien rozliczyć od nich VAT. Kwestia zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku usług transportowych na terenie budowy nie jest jednoznaczna. Problematyczna jest klasyfikacja czynności wykonywanych przez podmioty wykonujące transport. Obecnie brakuje narzędzi, które pozwoliłyby na jednoznaczne zaklasyfikowanie tych świadczeń- czytamy. Więcej dla zainteresowanych- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 04.02.3019.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" w swoim dodatku- "Rachunkowość i Audyt" zamieszcza z kolei obszerny tekst: "Są już wskazówki dotyczące ujmowania prawa wieczystego użytkowania gruntów". Mają one zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2019 r. Można jednak zrobić to wcześniej. Wystarczy odpowiedni wpis w informacji dodatkowej. Prawo wieczystego użytkowania gruntów powoduje wiele problemów w rachunkowości. Szczególnie teraz po wejściu w życie przepisów o przekształceniu niektórych praw we własność. Nowe stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości ma wyjaśnić wątpliwości dotyczące stosowania ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia ministra rozwoju w odniesieniu do ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste przez jednostki samorządu terytorialnego- czytamy w ramach wstępu. Więcej- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 04.03.2019.).

 

Dodatek "Podatki i Księgowość" w "DGP" przypomina również: "Jakie podatki od nieruchomości oraz gruntów rolnych i leśnych za 2019 r.". Już 15 marca przypada ustawowy termin zapłaty pierwszej raty podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego przez osoby fizyczne. Podatnicy nie muszą samodzielnie obliczać podatku. Gminy przysyłają bowiem decyzje w tej sprawie. Jeżeli taka decyzja nie zostanie doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podatnicy muszą pamiętać, by poinformować gminę o ewentualnych zmianach danych dotyczących nieruchomości. Więcej szczegółów- na ósmej stronie dodatku.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 04.03.2019.).

 

"DGP" zauważa też: "Deweloperski Fundusz Gwarancyjny zostaje". Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprezentował nową wersje projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Dokument uwzględnia wiele uwag różnych podmiotów, które zgłaszały je w trakcie konsultacji. Zmianie nie uległy zapisy o DFG. A to one spędzały sen z powiek przedstawicielom branży. UOKiK nadal stoi na stanowisku, że powołanie takiego funduszu zapewni efektywna ochronę praw nabywców nieruchomości w relacjach z deweloperami. Powołanie funduszu wiąże się jednak z nałożeniem na inwestorów budowlanych obowiązku wnoszenia składek. Ich wysokość będzie zależeć m.in. od tego, jaka będzie cena sprzedawanego lokalu. Branża ostrzega, że koszty te zostaną przerzucone na nabywców- czytamy na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 03.04.2019.).

 

"DGP" zastanawia się również: "Jak przepisy o wspieraniu telekomunikacji wpłyną na właścicieli i najemców nieruchomości". Trwają konsultacje opublikowanego w grudniu 2018 r. projektu nowelizacji ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. megaustawa). Jednym z jej celów było ułatwienie w prowadzeniu działalności telekomunikacyjnej, m.in. w związku z zapewnieniem powszechnego dostępu do internetu szerokopasmowego. W praktyce przepisy te mogą oddziaływać również na wynajmujących, właścicieli i zarządców nieruchomości, w tym komercyjnych. Uprawniają bowiem przedsiębiorców telekomunikacyjnych do korzystania z nieruchomości, takich jak centra handlowe czy biurowce, w związku ze świadczeniem przez nich usług. Nowelizacja wprost nakłada na właścicieli, wynajmujących i zarządców nieruchomości obowiązek umożliwienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym fizycznego wstępu na teren ich nieruchomości i do budynków. Uprawnionym do takiego wstępu jest i będzie każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny, a właściciel lub wynajmujący nie może żądać żadnych opłat z tego tytułu. Więcej szczegółów- także na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 04.03.2019.).

 

"DGP" zauważa też: "Małżeńskie rozliczenia domowe pod lupą SN". Przepisy kodeksu cywilnego nie stoją na przeszkodzie dochodzeniu między małżonkami roszczenia o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, a spłaconego przez jednego z nich po uprawomocnieniu się postanowienia o podziale majątku wspólnego. Innymi słowy partner może żądać od drugiego rozliczenia kredytu, jeśli sam dokonał spłaty. Stwierdził tak Sąd Najwyższy w składzie siedmioosobowym. Wątpliwości były związane z niejasnym art. 618 par. 3 kodeksu postępowania cywilnego, który wprowadza ograniczenia w dochodzeniu roszczeń po zapadnięciu prawomocnego orzeczenia o zniesieniu współwłasności. Szczegóły- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 04.03.2019.).

 

Obok w "DGP" czytamy: "Rozwiązują problem skanów w przetargach". Urząd Zamówień Publicznych wyda stanowisko w sprawie skanów papierowych ofert składanych w elektronicznych przetargach. Wcześniej jednak wypowiedzieć się ma Ministerstwo Cyfryzacji. To w tej chwili największy problem w branży. Część przedsiębiorców startujących w e- przetargach skanuje papierowe oferty do plików PDF, opatruje je podpisem elektronicznym i w takiej formie przesyła za pośrednictwem wskazanej platformy zakupowej. Niektórzy zamawiający je uwzględniają, niektórzy zaś nie. Powód? Odmienna interpretacja przepisu, który wymaga sporządzenia oferty w postaci elektronicznej. Podobnie podzielona jest Krajowa Izba Odwoławcza- część składów uznaje, że przepis pozwala na składanie skanu papierowej oferty, byle był opatrzony e- podpisem, część zaś, ze skan jest niedopuszczalny, gdyż stanowi jedynie elektroniczną kopię papierowej oferty. W efekcie wykonawcy nie wiedzą, jak zostaną potraktowane ich oferty, a chodzi o największe zamówienia powyżej progów unijnych. Więcej- także na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 04.03.2019.).

 

Zobacz również