Poniedziałek, 23 lipca 2018

Koniec użytkowania wieczystego, Rzeczpospolita
Państwo dopłaci do czynszu mieszkaniowego, Rzeczpospolita
Mieszkania pod wynajem z drewna, Rzeczpospolita
Bez ogłoszeń w prasie lokalnej, Rzeczpospolita
Druty nie podwyższą daniny, Rzeczpospolita
Nie można przerzucić podatku na zarządcę, Rzeczpospolita
Posłowie zgodzili się na zmiany w podatkach gruntowych i akcyzie, Dziennik Gazeta Prawna
Uwłaszczenie na szybkiej ścieżce, Dziennik Gazeta Prawna
Użytkowanie wieczyste odchodzi w niepamięć, Gazeta Wyborcza

Więcej poniżej.

 

"Prawo co dnia" w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej" ogłasza: "Koniec użytkowania wieczystego". 1 stycznia 2019 r. właściciele mieszkań przekształcą swoje udziały w prawie użytkowania wieczystego we własność. Dwa i pół miliona osób uwłaszczy się na gruncie pod blokami oraz domami jednorodzinnymi. W piątek Sejm uchwalił od dawna oczekiwaną ustawę: o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Dzięki niej właściciele mieszkań i lokali użytkowych w blokach uwłaszczą się z chwilą wejścia w życie tej ustawy, czyli 1 stycznia 2019 r. Pod warunkiem że przynajmniej jedno mieszkanie w bloku zostało wcześniej wyodrębnione na własność. Z przekształcenia skorzystają również właściciele domów jednorodzinnych. Przekształcenie nie będzie za darmo. Właściciele lokali (domów) przez 20 lat mają wnosić opłatę przekształceniową, która wyniesie tyle, ile ostatnia roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego. Gminy będą miały więc jeszcze pół roku, by podnieść roczną opłatę, a więc i opłatę przekształceniową. Przepisy przewidują też bardzo wysokie bonifikaty, jeśli opłata zostanie wniesiona jednorazowo. Gdy właściciele zdecydują się na uregulowanie należności w tym samym roku, w którym nastąpi przekształcenie, bonifikata wyniesie 60 proc. W drugim roku będzie to 50 proc., w trzecim 40 proc., w czwartym 30 proc., w piątym 20 proc. a w szóstym roku 10 proc. Obowiązkowe upusty będą dotyczyć tylko gruntów Skarbu Państwa. Dla nieruchomości komunalnych to od władz gminnych ma zależeć, czy zechcą je wprowadzić. Więcej szczegółów- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 23.07.2018).

 

"Prawo co dnia" informuje też: "Państwo dopłaci do czynszu mieszkaniowego". Lokatorzy będą mogli liczyć na dopłaty do czynszu już od pierwszej chwili po zawarciu umowy najmu. Przez 15 lat rodzina, która wynajmie lokal z programu Mieszkanie+, będzie mogła liczyć na dofinansowanie do czynszu. Nawet do 500 zł miesięcznie. W piątek Sejm zakończył prace nad ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Przygotowała ją Rada Ministrów. Posłowie przyjęli poprawki senackie do tej ustawy. Mają one na celu doprecyzować przepisy, by wyeliminować z nich wątpliwości. Jedna z nich dotyczy kaucji wpłacanej przez najemców przed zawarciem umowy najmu. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r. Rząd chce też, by dopłaty obejmowały mieszkania budowane pod wynajem, m.in. przez spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, spółkę BGK nieruchomości oraz deweloperów- czytamy na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 23.07.2018.).

 

"Prawo co dnia" zauważa również: "Mieszkania pod wynajem z drewna". Drewniane bloki będą budowane bez udziału Lasów Państwowych. Domy mają być stawiane w ramach programu Mieszkanie+. Sejm uchwalił nowelizację prawa ochrony środowiska, którą przygotował rząd. Domy ma budować spółka akcyjna Polskie Domy Drewniane, której założycielami będą: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Początkowo udział w spółce miało mieć Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, ale w wersji uchwalonej przez Sejm już ich nie ma. Kapitał zakładowy spółki ma wynieść 50 mln zł. Spółka ma pełnić funkcję inwestora rozwijającego energooszczędne budynki drewniane jedno- oraz wielorodzinne. Będzie mogła również nabywać grunty, przeprowadzać prace remontowe i modernizację budynków mieszkalnych, kupować i sprzedawać drewno, rozwijać nowe technologie przetwarzania drewna. W Polsce powstaje bardzo mało budynków mieszkalnych z drewna. To paradoks, ponieważ jesteśmy jednym z kilkunastu największych producentów tego surowca na świecie. W naszym kraju działa wiele fabryk, które produkują tego rodzaju domy, ale na eksport. Szczegóły- także na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 23.07.2018.).

 

"Prawo co dnia" informuje też: "Bez ogłoszeń w prasie lokalnej". Będą uproszczenia w wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych. Wody Polskie pobiorą należności za usługę wodną, tylko gdy wyniesie ona minimum 20 zł. W piątek Sejm zmienił przepisy w tej sprawie. Autorem zmiany jest rząd. Chodzi o nowelizację prawa wodnego. Wprowadzi ona ułatwienia w prowadzeniu postępowań administracyjnym, w których jest wiele stron. Chodzi o doręczanie postanowień o wszczęciu postępowania oraz zapewnienie możliwości zapoznania się z dowodami lub uczestniczenia w postępowaniu. Nie będzie już obowiązku ogłaszania w prasie lokalnej o wszczęciu postępowań w sprawie wydawania pozwolenia wodnoprawnego. Podmioty, które mają zawarte umowy z Wodami Polskimi, będą mogły je kontynuować bez konieczności przeprowadzania przetargu. Rząd wprowadzi w okresie przejściowym (do 31 grudnia 2020 r.) obowiązek składania przez podmioty korzystające z usług wodnych oświadczeń. To na ich podstawie będą ustalane opłaty.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 23.07.2018.).

 

"Prawo co dnia" zauważa w innym miejscu: "Druty nie podwyższą daniny". Grunty zajęte pod linie przesyłowe powinny być traktowane jak zwykłe nieruchomości, a nie jak biznesowe. W piątek Sejm uchwalił przepisy, które wyjaśnią kwestię opodatkowania gruntów zajętych pod słupy energetyczne, telefoniczne czy rurociągi. Nowelizacja ustaw o podatkach i opłatach lokalnych oraz o podatku leśnym ma ukrócić zapędy niektórych gmin, które traktują takie grunty jak "biznesowe" i ustalają wyższe stawki podatku. Dzieje się tak, choć nie należą one do elektrowni czy gazowni, a korzystanie z gruntu odbywa się na zasadzie służebności przesyłu. Tak zwana infrastruktura liniowa, jakkolwiek wykorzystywana przez biznes energetyczny czy telekomunikacyjny, właścicielowi gruntu bezpośrednio nie służy. Pogarszają się też jej walory estetyczne, a dysponowanie nią jest ograniczone. Do takich wniosków doszedł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 12 grudnia 2017 r. Nowe przepisy wyraźnie wskazują, że nieruchomości zajęte pod infrastrukturę liniową nie mogą być traktowane jako służące działalności gospodarczej. Ciężar wysokiego opodatkowania takich gruntów w praktyce może być przerzucany na konsumentów. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.- czytamy na 15 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 23.07.2018.).

 

"Prawo co dnia" informuje również: "Nie można przerzucić podatku na zarządcę". Sądowe przekazanie nieruchomości w zarząd innej firmy nie oznacza, że jej właściciel przestaje być płatnikiem daniny lokalnej. NSA oddalił skargę kasacyjną spółki, która uważała, że przestał ją obciążać podatek od nieruchomości. NSA przypomniał, że w sądowym postępowaniu dotyczącym egzekucji z nieruchomości, zajętą nieruchomość pozostawia się w zarządzie dłużnika. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli prawidłowe sprawowanie zarządu tego wymaga, sąd odejmuje dłużnikowi zarząd i ustanawia innego zarządcę. Sytuacja taka wystąpiła w spornej sprawie. Więcej szczegółów- także na 15 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 23.07.2018.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" odnotowuje również: "Posłowie zgodzili się na zmiany w podatkach gruntowych i akcyzie". Właściciel gruntu, na którym stoi słup przesyłowy, nie zapłaci wyższego podatku od nieruchomości. Będzie też zwolnienie dla gazu ziemnego LNG i CNG, wykorzystywanego przede wszystkim w autobusach miejskich. W zeszłym tygodniu posłowie przyjęli dwie ustawy, które teraz trafią do rozpatrzenia przez Senat. Jedna nowelizuje przepisy: o podatku rolnym, podatkach i opłatach lokalnych i o podatku leśnym, natomiast druga o podatku akcyzowym. Pierwsza ma ujednolicić zasady opodatkowania gruntów, przez które przebiega infrastruktura przesyłowa. Podczas prac komisji finansów publicznych, nowe regulacje rozszerzono również o przesył gazy ziemnego i ropy naftowej. Przyjęte przepisy wprowadzą zasadę, że jeżeli przedsiębiorstwo liniowe korzysta w ograniczony sposób z gruntów osób trzecich, to podatek od nieruchomości nie może być wymierzony według stawki właściwej dla prowadzenia działalności gospodarczej. Szczegóły- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 23.07.2018.).

 

"DGP" zauważa też: "Uwłaszczenie na szybkiej ścieżce". Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów pod budynkami mieszkalnymi we własność od 1 stycznia 2019 r. stanie się faktem. W piątek Sejm uchwalił ustawę uwłaszczeniową, obejmującą ok. 2,5 mln Polaków mających lokum w blokach czy kamienicach, a także właścicieli domów jednorodzinnych. Zgodnie z nowymi przepisami przekształcenie ma dotyczyć także terenów pod budynkami o funkcji mieszanej, w których obok mieszkań znajdują się sklepy i punkty usługowe. Warunek jest taki, że te ostatnie muszą stanowić mniej niż połowę lokali w obiekcie. Ponadto z uwłaszczenia skorzystają przedsiębiorcy prowadzący firmę pod swoim adresem zamieszkania. Dotyczy to również budynków, dla których pozwolenie na budowę czy użytkowanie przewidywały możliwość wykorzystania ich na inne cele. Kluczowe jest to, że funkcja mieszkaniowa gruntu pozostaje dominująca- czytamy na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 23.07.2018.).

 

"Gazeta Wyborcza" informuje również: "Użytkowanie wieczyste odchodzi w niepamięć". Od nowego roku użytkownicy wieczyści staną się właścicielami gruntu pod mieszkaniami. Gminy stracą miliony wpływów. Mieszkańcy domów i bloków wybudowanych na gruntach należących do Skarbu Państwa albo gmin, od nowego roku staną się ich właścicielami lub współwłaścicielami. Tak zakłada uchwalona w piątek ustawa likwidująca użytkowanie wieczyste. W zamian za to będą musieli przez 20 lat płacić tzw. opłatę przekształceniową, która wyniesie tyle samo, co opłata za użytkowanie w 2018 r. Rząd szacuje, że zmiany obejmą w sumie 2,5 mln użytkowników wieczystych. Mieszkający na gruntach Skarbu Państwa będą musieli zdecydować, czy za własność zapłacą w ratach, czy z góry, korzystając z wysokiej bonifikaty. Z kolei bonifikaty dla osób mieszkających na gruntach gminnych rady gmin ustalą po wakacjach. Rząd oszacował, że przekształcenie będzie kosztowało samorządy 200 mln zł rocznie. Więcej szczegółów- na ósmej stronie "Gazety".

(Źródło: "Gazeta Wyborcza"- 23.07.2018.).

 

Zobacz również