Poniedziałek, 19 luty 2024

„Prawo co dnia” w poniedziałkowej „Rzeczpospolitej” odnotowuje: „Ustanowienie służebności przesyłu i wynagrodzenie to jedna sprawa”. Obciążenia działki drogą konieczną i zasądzenie zapłaty powinny być rozstrzygane wspólnie. Takie jest sedno najnowszego orzeczenia Sądu Najwyższego. To istotne rozstrzygnięcie dla tysięcy spraw o obciążenie nieruchomości którymś z praw rzeczowych, jak droga konieczna, w których chodzi także o wynagrodzenie za to ograniczenie własności. Rozstrzygnięta kwestia, jak zaznaczył SN, ma także zastosowanie do różnych służebności przesyłu. W orzecznictwie ukształtowały się dwa różne stanowiska co do tego, czy w razie zakwestionowania tylko wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności, dopuszczalność skargi kasacyjnej jest zależna od wartości sporu. Zgodnie z pierwszym takie roszczenie może być dochodzone odrębnie na ogólnych zasadach i wtedy decyduje wartość przedmiotu zaskarżenia związana z wysokością roszczenia pieniężnego, która musi przekraczać próg kasacyjny 50 tys. zł. Według drugiego stanowiska sprawa dotycząca tylko wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności na skutek niezaskarżenia pozostałej części orzeczenia jest nadal sprawą z zakresu prawa rzeczowego, wobec czego skarga kasacyjna przysługuje w niej niezależnie od wartości przedmiotu sporu. SN przychylił się do tego drugiego stanowiska. Więcej szczegółów- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: „Rzeczpospolita”- 19.02.2024.).

„Prawo co dnia” zauważa też: „Skarbówka dała firmom e- PIT. Ale trzeba dużo w nim uzupełnić”. W zeznaniu od fiskusa są tylko podstawowe dane. Przychody, koszty i większość ulg wpisujemy sami. Przedsiębiorcy po raz pierwszy dostali od skarbówki wstępnie wypełnione zeznania roczne. Można je znaleźć na stronie podatki.gov.pl w e- -Urząd Skarbowy. To spore ułatwienie dla przedsiębiorców. Jednak ci, którzy liczyli, że fiskus wszystko za nich zrobi, mogą się srodze rozczarować. W zeznaniu od skarbówki są tylko podstawowe dane, najważniejsze rzeczy trzeba wpisać samemu- czytamy na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: „Rzeczpospolita”- 19.02.2024.).

„Podatki i rachunkowość”– poniedziałkowy dodatek „Rz” informuje natomiast: „KSeF- kolejny krok podatkowej (r)ewolucji cyfrowej”. Mimo tego, że wprowadzenie obowiązkowego fakturowania elektronicznego zostało, na razie jeszcze bez koniecznej zmiany przepisów, przesunięte w czasie, trzeba pamiętać, że stanowić ono będzie najważniejszy do tej pory krok w cyfrowej ewolucji procesów podatkowych. Jakich kluczowych działań wymaga implementacja KSeF? Oczywiście jest to przede wszystkim integracja systemów informatycznych w ramach danej organizacji oraz integracja tych systemów z systemem MF. Poza tym niezbędne jest przygotowanie odpowiednich, dedykowanych dla danej organizacji pisemnych procedur. Procedury takie są równie a nawet szczególnie istotne przy korzystaniu z usługowego prowadzenia ksiąg (choćby w kontekście akceptacji wydatków i późniejszego księgowania faktur zakupowych). Więcej- na szóstej i siódmej stronie dodatku.

(Źródło: „Rzeczpospolita”- 19.02.2024.)

Kolejny dodatek „Rz”„Życie Regionów” zamieszcza obszerną debatę pod hasłem: „Inwestycje samorządowe- 20 lat Polski w Unii Europejskiej”. Władze lokalne od lat korzystają z funduszy europejskich. To przede wszystkim dzięki tym pieniądzom nasz kraj zmienił się nie do poznania, choć nie wszyscy mieszkańcy są w stanie dostrzec, jak daleką drogę przeszliśmy. O tym, jak inwestycje lokalne przyczyniły się do rozwoju Polski, z jakimi trudnościami mierzyły się samorządy w ostatnich latach oraz jak przywrócić rozwój i dynamikę inwestycji samorządowych, rozmawiali eksperci w debacie poświęconej 20-leciu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Debata zorganizowana przez ,,Życie Regionów” rozpoczyna cykl publikacji przedstawiających rezultaty funkcjonowania polskich samorządów w Unii Europejskiej. W ostatnich 20 latach inwestycje samorządowe zadecydowały o rozwoju Polski – podkreślił Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich, inicjując redakcyjną dyskusję.  Inwestycje te w znacznym stopniu finansowane były ze środków unijnych. Finansowanie to zachęcało do inwestowania, wyznaczając jednocześnie kierunki. Polska jako kraj miała trudny start, wiele było do zrobienia w kwestiach inwestycyjnych w 2004 roku. Powoli dołączaliśmy do bardziej rozwiniętej Europy – wspominał.  Pełny tekst debaty- na drugiej i trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: „Rzeczpospolita”- 19.02.2024.).

„Dziennik Gazeta Prawna” zamieszcza natomiast tekst: „Wyższe podatki tuż przed wyborami. Większość gmin zdecydowała się na podwyżki”. Przedstawiciele miast podkreślają, że nie było politycznych kalkulacji przy ustalaniu wysokości lokalnych danin. Urosły głównie podatki od nieruchomości. Gminy niechętnie zmniejszają wymiar podatku rolnego. W tym roku wyjątkowo termin płatności niektórych lokalnych opłat zbiega się z terminem wyborów samorządowych. Te zostały zaplanowane na 7 kwietnia, a do 15 marca osoby fizyczne muszą zapłacić pierwszą ratę podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego (w przypadku małych kwot, nieprzekraczających 100 zł płatność jest jednorazowa w terminie pierwszej raty). Chociaż rady gmin uchwały w sprawie wysokości podatków na ten rok przyjmowały w IV kw. 2023 r., to w niektórych samorządach właśnie teraz mieszkańcy otrzymują informacje o podwyżkach. Z analizy „DGP” wynika, że większość gmin zdecydowała się na podwyżki.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”- 19.02.2024.).

„DGP” radzi też: „Jak uchwalić plan ogólny. Wszystko, co muszą wiedzieć gminy o planowaniu przestrzennym”. Ubiegłoroczna reforma planowania przestrzennego wprowadziła obligatoryjny plan ogólny gminy. Zastąpi on studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. I choć na sporządzenie tego nowego aktu planistycznego gminy mają czas do końca 2025 r., to istnieją obawy, czy zdążą w terminie. Plan ogólny gminy, który jest całkowicie nowym rodzajem aktu planowania przestrzennego, wprowadziła ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. W tym celu do ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dodano nowe art. 13a–13m. Reforma planowania przestrzennego weszła w życie od 24 września 2023 r. Ustawodawca założył, że prawie 2,5 roku od uchwalenia nowelizacji to wystarczająco dużo czasu na sporządzenie planów ogólnych. Jednak już dziś mówi się, że wiele samorządów może nie zdążyć wywiązać się z obowiązku. Stąd też liczne postulaty, by ten czas wydłużyć. Plan ogólny będzie sporządzany i uchwalany przez radę gminy obowiązkowo dla całego obszaru gminy. Wyjątkiem są tereny zamknięte inne niż ustalane przez ministra właściwego do spraw transportu, które są wyłączone z władztwa planistycznego gminy.  W znowelizowanej u.p.z.p. opisano relację pomiędzy planem ogólnym a planami miejscowymi i decyzjami WZ. Plan ogólny będzie w takim samym stopniu wiążący dla ustaleń planów miejscowych (w tym ZPI), jak i dla decyzji WZ. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu nowelizacji, dzięki temu rozwiązaniu gminy będą miały większy wpływ na to, gdzie może rozwijać się zabudowa i jaki charakter ma utrzymywać. Rozwiązanie to zdaniem ustawodawcy jest niezbędne, by można było przeciwdziałać niekontrolowanemu rozlewaniu się zabudowy- czytamy na łamach „DGP”.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”– 19.02.2024.).

W „DGP” znajdziemy również tekst: „Odpłatność za pobyt w mieszkaniu treningowym powinna zależeć od zakresu usług”. Rada powiatu określiła w uchwale zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym. Postanowiła, że odpłatność za pobyt w takim mieszkaniu będzie wynosić, w zależności od wysokości dochodu danej osoby, odpowiednio: od 5 proc. do 10 proc., od 11 proc. do 15 proc. oraz od 16 proc. do 20 proc. dochodu. Czy rada właściwie ustaliła te zasady? Ustalone w ten sposób zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym są niewłaściwe, gdyż pozwalałyby uznaniowo określać wysokość opłaty. Takie postanowienia w uchwale mogą być więc zakwestionowane jako nieprawidłowe przez organ nadzoru (wojewodę). Przykładowo ustalanie odpłatności w bardzo podobny sposób zakwestionowano w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody świętokrzyskiego z 24 stycznia 2024 r. Wojewoda stwierdził, że ten sposób określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt oznacza, że organ, wydając decyzję o określeniu tej odpłatności na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dalej: u.p.s.), będzie „dysponował uznaniem administracyjnym w kwestii określenia wysokości opłaty, miarkując jej wysokość w ramach przedziałów procentowych określonych w uchwale”. Tymczasem – jak zauważył organ nadzoru – taki sposób uregulowania odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym stoi w sprzeczności z art. 97 ust. 1 u.p.s. Bo zgodnie z tym przepisem opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Ponadto przepisy stanowią wprost, że osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. W związku z wejściem w życie ustawy z 28 lipca 2023 r. zmieniającej ustawę o pomocy społecznej, od 1 listopada 2023 r. mieszkania chronione zostały zastąpione przez mieszkania treningowe i wspomagane (zmiana w art. 53 u.p.s.). W konsekwencji – gminy i powiaty prowadzące w dniu 1 listopada 2023 r. mieszkania chronione są obowiązane do przekształcenia tych mieszkań w mieszkania treningowe lub mieszkania wspomagane. Muszą to uczynić w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 1 maja 2024 r. A to oznacza konieczność podjęcia stosowanych uchwał- czytamy.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”– 19.02.2024.).

„Gazeta Wyborcza” informuje: „Banki dają za wygraną z frankami. Wycofują powództwa z sądów”. W całym kraju banki masowo już cofają powództwa o waloryzację – mamy efekt wyroku TSUE. Straty banków to będą miliardy złotych – mówi serwisowi Wyborcza.biz mec. Radosław Górski, pełnomocnik frankowicza, którego sprawa zainicjowała pytanie do Trybunału Sprawiedliwości UE. Banki rozpoczęły właśnie masową akcję wycofywania powództw przeciwko konsumentom o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu i o sądową waloryzację świadczeń. Takie zachowanie banków jest równoznaczne z ich przegraną w tych procesach- odnotowano.

(Źródło: „Gazeta Wyborcza”– 19.02.2024.).

„Kurier Szczeciński” przypomina: „Kara za brak tabliczki”. Brak tabliczki z numerem domu to spory problem m.in. dla listonosza czy karetki pogotowia jadącej do nagłego przypadku. Dlatego polskie prawo nakłada na właściciela obiektu obowiązek posiadania takiej tabliczki – przypomina szczecińska straż miejska. Osobie, która jej nie umieści, grozi grzywna w wysokości 250 zł. Jak przypomina Joanna Wojtach, rzeczniczka straży miejskiej w Szczecinie, po nowelizacji z 2023 r. przepis mówiący o numerach domów (art. 47b prawa geodezyjnego i kartograficznego) brzmi: „Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu – na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru”. Tabliczka z numerem domu jest wymagana przez przepisy, a mimo to nie każdy ją ma. W 2024 roku strażnicy miejscy przeprowadzili 162 kontrole porządkowe posesji, zwracając uwagę również na ich oznakowanie numerami. W tym zakresie nie stwierdzono zastrzeżeń co do ich widoczności i sposobu umieszczania. W prawie przewidziano karę za brak tabliczki z numerem domu. Osobie, która jej nie umieści, grozi nagana lub grzywna w wysokości 250 zł. Przed nowelizacją z 2023 r. taka sama kara groziła za brak podświetlenia tabliczki, jednak obecnie ten przepis już nie obowiązuje. Tabliczki nie trzeba zatem podświetlać- odnotowano.

(Źródło: „Kurier Szczeciński”– 19.02.2024.).

Zobacz również