Informacje o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych – Szczecin

 

SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Spółka z o.o. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1, 70 – 302 Szczecin  tel.: (91) 430-91-00

 

Informuje, że  zostały ogłoszone przetargi nieograniczone

 

 1) na roboty budowlano-remontowe polegające na przestawieniu i postawieniu pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych

dla którego termin składania ofert wyznaczono w dniu 28 grudnia 2018  roku do godz. 10:00

2) na zmianę systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na miejską sieć cieplną wraz z węzłem cieplnym w dwóch budynkach wielorodzinnych przy ul. B. Śmiałego 8 oficyny w Szczecinie w ramach programu Regionalnego Programu ||Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

dla którego termin składania ofert wyznaczono w dniu 22 stycznia 2019 roku do godz. 12:00

Ogłoszenia dotyczące niniejszych postępowań przetargowych dostępne są na stronie internetowej Szczecińskiego TBS: www.stbs.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pani: Agnieszka Szydłowska tel.:  91 4309184, (I piętro, pok.nr 14), godz. 1000-1500; e:mail: biuro@stbs.pl

 

Zobacz również