Dzierżawa w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat niżej wymieniony grunt – Szczecin

 

WYKAZ Nr 1/TBSP/2018 z dnia 05 stycznia 2018 r.

 

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 464/96 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych na okres nie dłuższy niż lat trzy (ze zmianami) i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn. 15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, iż działając w imieniu Gminy Miasto Szczecin przeznacza do wydzierżawienia  w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat niżej wymieniony grunt na terenie Miasta Szczecin:

 

L.p. Nr działki (część) Nr obrębu Lokalizacja ( ulica, Księga wieczysta) Powierzchnia w m2 Sposób zagospodarowania Stawka czynszu  miesięcznie netto
1.

 

6/83 (część) 1099 Śródmieście Marynarska 13

 

 

 

1250 m?

 

 

trawnik – 291 m2

uprawa warzyw –  959 m2

(kontynuacja dzierżawy na kolejne 3 lata)

 

Uprawa warzyw – 5,28 zł

Trawnik-17,46 zł

 

UWAGI:

Termin wnoszenia  czynszu:

– do dnia 10-go każdego miesiąca

Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat mogą podlegać  podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych, następujących po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane. Stawka została określona na podstawie Zarządzenia nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin (ze zm.).

 

UWAGA: W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed podpisaniem aneksu do umowy dzierżawy stawki wywoławcze czynszu dzierżawnego uległy waloryzacji, aneks do umowy zostanie zawarty wg nowych stawek dzierżawy bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

Warunki dodatkowe: dla przedmiotowego terenu obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wyspa Pucka – Północ” w Szczecinie uchwalony dnia 16.10.2006 r. Uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1165/06, zmieniony Uchwałą Nr XXVI/680/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 października 2008 r., zgodnie z którym przedmiotowy teren może zostać przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą; na terenie zakazuje się lokalizacji usług oraz nawożenia gnojowicą upraw rolniczych, warzywniczych, ogrodniczych, sadowniczych.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 10 stycznia 2018 r. do dnia 30 stycznia 2018 r.

 

Zobacz również