Czwartek, 20 lipca 2017

Oddadzą grunty na program Mieszkanie+, Rzeczpospolita
Co osobiste przed ślubem, to i po rozwodzie, Rzeczpospolita
Wierzyciel lepiej chroniony, Rzeczpospolita
Opłaty pozostaną, ale będą limitowane, Rzeczpospolita
Wysoko opodatkowany garaż przedsiębiorcy, Dziennik Gazeta Prawna
Zabudowa wnęki nie daje ulgi w podatku dochodowym, Dziennik Gazeta Prawna
Więcej zamówień z pominięciem procedur przetargowych, Dziennik Gazeta Prawna
Zwycięstwo spółdzielców, Dziennik Gazeta Prawna
Polisa OC fundamentem branży budowlanej, Dziennik Gazeta Prawna

Więcej poniżej.

 

"Prawo co dnia" w czwartkowej "Rzeczpospolitej" odnotowuje: "Oddadzą grunty na program Mieszkanie+". Powstanie Krajowy Zasób Nieruchomości, który będzie odpowiedzialny za budowę czynszówek na państwowych gruntach. W Sejmie ruszyły prace nad przepisami powołującymi do życia bank ziemi. Jest on niezbędny do prowadzenia rządowego programu Mieszkanie+. Procedowany jest projekt o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN). Jego autorem jest rząd. W środę odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie. Z programu Mieszkanie+ mają być budowane tanie czynszówki. Program jest skierowany do rodzin, które nie mogą sobie pozwolić na zakup mieszkania lub wynajęcie na zasadach komercyjnych. Na podstawie projektu do życia zostanie powołany bank ziemi, czyli Krajowy Zasób Nieruchomości z siedzibą w Warszawie. Trafią do niego państwowe działki budowlane, którymi w imieniu Skarbu Państwa gospodarują starostowie lub prezydenci miast na prawach powiatu, Agencja Nieruchomości Rolnych, PKP czy Poczta Polska. KZN będzie gromadził te nieruchomości i zarządzał nimi tak, aby zwiększyć podaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe położonych w dużych miastach i mniejszych miejscowościach. Projekt przewiduje też, że nieruchomości, które KZN przeznaczy pod budownictwo mieszkaniowe, będą uzbrojone. Na rynek mają trafiać na zasadach komercyjnych, z uwzględnieniem ich realnej wartości. Podstawowym trybem będzie oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, co gwarantuje właścicielski nadzór nad procesami budowlanymi. KZN ma nie tylko gospodarować nieruchomościami, ale także nadzorować najem w wybudowanych w przyszłości czynszówkach, a w szczególności wysokość czynszów, tak aby opłaty wnoszone przez najemców nie przekraczały określonych obowiązujących przepisów. KZN ma również kontrolować dotrzymywanie parametrów powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokość opłat eksploatacyjnych czy warunki zawierania i wypowiadania umów najmu- czytamy na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 20.07.2017.).

 

"Prawo co dnia" zwraca także uwagę: "Co osobiste przed ślubem, to i po rozwodzie". Sąd Najwyższy opowiedział się właśnie za większą ochroną majątku odrębnego małżonków kosztem wspólnego, co ma znaczenie po rozstaniu. Lokal nabyty w trakcie małżeństwa nie musi wcale należeć do wspólnego majątku. SN opowiedział się za szerszą surogancją w małżeńskich stosunkach, tj. zamiany jednego składnika majątkowego na inny, co może mieć znaczenie także przy dziedziczeniu. Kwestia ta wynikła w sprawie o podział majątku po rozwodzie małżonków. Zasadnicze znaczenie miało określenie statusu prawnego segmentu: czy należy zaliczyć go do majątku wspólnego byłych małżonków, czy też jest składnikiem majątku osobistego byłej żony, która nabyła segment- jako spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego- jeszcze przed ślubem, w 1989 r. Więcej szczegółów- także na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 20.07.2017.).

 

"Prawo co dnia" informuje też: "Wierzyciel lepiej chroniony". Hipoteka przymusowa ma wygasać po upływie dwóch miesięcy, a nie jednego, od uprawomocnienia się orzeczenia sądowego. Senacka Komisja Ustawodawcza chce wprowadzić zmiany w zasadach ustanawiania hipoteki przymusowej. W tym celu proponuje znowelizować kodeks postępowania cywilnego oraz ustawę o księgach wieczystych i hipotece. Projekt jest ściśle związany z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 25 października 2016 r. Trybunał orzekł wtedy, że przepis przewidujący automatyczne wygaśnięcie hipoteki przymusowej po upływie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, jest niekonstytucyjny. Zdaniem TK ogranicza on prawa majątkowe wierzyciela. Jednocześnie orzekł, że straci on ważność dopiero po upływie 18 miesięcy od daty publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw, czyli 30 czerwca 2018 r. W ten sposób dał czas parlamentowi na przygotowanie nowych przepisów. Więcej szczegółów- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 20.07.2017.).

 

"Rz" w kolejnym dodatku- "mojepieniadze.rp.pl" odnotowuje: "Opłaty pozostaną, ale będą limitowane". Już 22 lipca (to sobota, więc praktycznie nowe prawo będzie obowiązywało od poniedziałku) wchodzi w życie nowa ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz agentami. Oprócz wielu zmian dotyczących pracy pośredników kredytowych oraz sposobu udzielania kredytów hipotecznych ustawa wprowadza także ograniczenia związane z pobieraniem prowizji za wcześniejszą spłatę. W przypadku kredytów o zmiennej stopie procentowej (a te zdecydowanie dominują na polskim rynku) taka prowizja może być maksymalnie pobierana przez trzy lata od rozpoczęcia spłaty zadłużenia i nie może być wyższa niż 3 proc. wartości wpłaconej kwoty. Szczegóły- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 20.07.2017.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" odnotowuje: "Wysoko opodatkowany garaż przedsiębiorcy". Osoba prowadząca biznes, która posiada garaż z odrębną księgą wieczystą, musi uiścić za niego daninę według stawki właściwej dla działalności, nawet jeśli prowadzi firmę pod innym adresem- uznał NSA. Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy z Lublina, który do końca 2013 r. prowadził działalność gospodarczą w garażu, który był częścią budynku mieszkalnego (miał jednak odrębną księgę wieczystą). Od 1 stycznia 2014 r. podatnik przeniósł jednak firmę pod inny adres, a tym samym przestał pracować w garażu. Spór sprowadzał się do tego, jaką stawką podatku od nieruchomości powinien objąć garaż. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 20.07.2017.).

 

"DGP" zauważa też: "Zabudowa wnęki nie daje ulgi w podatku dochodowym". Zabudowanie wnęki to wydatek na wyposażenie, który nie może być traktowany na równi z pracami remontowo- budowlanymi- wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Z pytaniem wystąpił podatnik, który przed upływem pięciu lat od otrzymania spadku sprzedał odziedziczone mieszkanie. Część pieniędzy przeznaczył na zabudowę wnęki w przedpokoju. Chciał się upewnić, że dzięki temu skorzysta z ulgi mieszkaniowej i nie zapłaci podatku od dochodu ze sprzedaży mieszkania. Podatnik uważał, że skoro zabudowa wnęki jest trwałym elementem mieszkania, to wydatek na ten cel również uprawnia do ulgi. Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Wyjaśnił, że umeblowanie, w tym nawet trwała zabudowa, nie może być podstawą do zastosowania ulgi. Jest to bowiem tylko element wyposażenia mieszkania, niemający charakteru prac remontowo- budowlanych- czytamy na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 20.07.2017.).

 

"DGP" informuje również: "Więcej zamówień z pominięciem procedur przetargowych". Rynek przetargów realizowanych zgodnie z ustawą- Prawo zamówień publicznych skurczył się w ubiegłym roku. Jego wartość wyniosła 107,4 mld zł, podczas gdy rok wcześniej było to 116,3 mld zł, a w 2014 r.- 133,2 mld zł. Okazuje się jednak, że jeśli chodzi o zamówienia do 30 tys. euro, które są zwolnione ze stosowania przepisów ustawy, w ubiegłym roku wydano więcej pieniędzy. Wartość zamówień poniżej tzw. progu bagatelności wyniosła bowiem 34,4 mld zł, podczas gdy w 2015 r. było to 31,2 mld zł. Z jednej strony kurczy się więc rynek zamówień udzielanych zgodnie z ustawą, z drugiej rośnie tych udzielanych z pominięciem jej przepisów. Szczegóły- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 20.07.2017.).

 

"DGP" także krótko: "Zwycięstwo spółdzielców". Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej musi być związane wyłącznie z posiadaniem prawa do lokalu albo ekspektatywy własności. I ma powstawać z mocy prawa, czyli bez konieczności składania deklaracji członkowskiej i wnoszenia wpisowego. Postanowił tak wczoraj Senat, wnosząc poprawki do nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uchwalonych przez Sejm. Więcej- także na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 20.07.2017.).

 

"DGP" zauważa też: "Polisa OC fundamentem branży budowlanej". Firmy rzuciły się na ubezpieczenia. To skutek rosnących nieprzewidzianych kosztów oraz wymogów, jakie stawiają im zleceniodawcy. Małe i średnie spółki z branży budowlanej w tym roku wyjątkowo chętnie wykupują polisy OC działalności gospodarczej. Warta, jeden z największych ubezpieczycieli w kraju, informuje o wzroście sprzedaży w tym segmencie o kilkanaście procent. O większym popycie mówią też inne towarzystwa. Wzrost zapotrzebowania na taką ochronę wiążą m.in. z poprawą koniunktury- w I półroczu tego roku produkcja budowlano- montażowa wzrosła o 7,6 proc. r./r. Na decyzje w tym zakresie wpływ mają także oczekiwania inwestorów lub głównych wykonawców. Coraz częściej wymagają oni od podwykonawców posiadania polis OC, a niekiedy nawet gwarancji należytego wykonania kontraktu- czytamy. Więcej- na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 20.07.2017.).

 

Zobacz również