Czwartek, 19 październik 2023

„Prawo co dnia” w „Rzeczpospolitej” odnotowuje: „Część właścicieli zapłaci mniej”. Różnicowanie stawek podatku od nieruchomości w zależności od statusu garaży w blokach narusza konstytucję. W środę Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok bardzo ważny dla  tysięcy właścicieli miejsc postojowych przy blokach mieszkaniowych. Wynika z niego, że zróżnicowanie stawek podatku od garaży w zależności od tego, czy stanowią one odrębną własność, czy są jedynie przynależne do mieszkania, jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Zakwestionowane przepisy utracą jednak moc obowiązującą dopiero w końcu grudnia 2024 r. Wyrok zapadł w związku ze skargą konstytucyjną właścicieli, którzy kupili mieszkanie z miejscem postojowym w garażu wielostanowiskowym w tym samym bloku. Jak w wielu innych przypadkach garaż został wyodrębniony jako samodzielny lokal mieszkalny, dla którego prowadzona jest oddzielna księga wieczysta. W związku z tym małżonkom za garaż ustalono podatek od nieruchomości według stawek dla budynków i ich części pozostałych. Oznaczało to nałożenie daniny dziesięciokrotnie wyższej niż stosowana dla miejsc mających jedną księgę z mieszkaniem. Podatnicy spór podatkowy jednak prawomocnie przegrali. Szala zwycięstwa przechyliła się na ich stronę dopiero w TK. Więcej szczegółów- na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: „Rzeczpospolita”– 19.10.2023.).

„Prawo co dnia” zauważa też: „Wyjątki dla sprzedaży gruntów”. Geodezyjnie wyodrębniona działka rolna podlega samodzielnej kwalifikacji, czyli można nią obracać- uznał SN. Rozpoznawany był wniosek o odłączenie działki poniżej 0,3 ha z księgi wieczystej i założenie dla niej nowej księgi i wpisanie prawa własności wnioskodawcy.  Więcej- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: „Rzeczpospolita”– 19.10.2023.).

Również i „Dziennik Gazeta Prawna” odnotowuje obszernie: „Podatek od garaży zmaleje dopiero od 2025 r.”. Niezgodne z konstytucją są przepisy, które nakładają na właściciela podziemnego garażu dziesięciokrotnie wyższy podatek niż od mieszkania – orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny. Odroczył jednak utratę mocy przepisów w tym zakresie do końca 2024 r. Oznacza to, że podatnicy zapłacą niższy podatek od garaży, ale dopiero od 2025 r. Wyrok ma znaczenie dla:  osób mających odrębną księgę wieczystą na garaż, oraz  właścicieli udziałów w garażu wielostanowiskowym, dla którego założono odrębną księgę wieczystą (w tym wypadku właściciele udziałów mają zapewnione prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego). Gdyby przepisy utraciły moc natychmiastowo, to – jak wyjaśnił sędzia sprawozdawca– groziłoby to poważnymi trudnościami dla wymiaru sprawiedliwości. Otworzyłaby się bowiem droga do wznowienia ogromnej liczby postępowań, „niemożliwej do oszacowania”. Trybunał uznał też za nieuzasadnione obniżanie dochodów gmin w trakcie roku. Dodał natomiast, że mogą zostać wzruszone orzeczenia, w związku z którymi została złożona skarga konstytucyjna. Słowem, mogą zostać wznowione postępowania w sprawach podatników, którzy złożyli skargę do trybunału.  Pożądane byłoby też aby do dnia, kiedy zaskarżone przepisy stracą moc (w zakwestionowanym zakresie) ustawodawca wprowadził zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Przy czym – jak podkreślił sędzia sprawozdawca TK – zmian wymaga cały mechanizm opodatkowania nieruchomości. Więcej- na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”– 19.10.2023.).

„DGP” zauważa też: „Niespieszna walka z patodeweloperką”. Minister rozwoju od miesiąca zwleka z podpisaniem znowelizowanego rozporządzenia, które miało nakładać nowe obowiązki na deweloperów. Ci mają nadzieję, że tak już zostanie. Miesiąc temu, po notyfikacji w Komisji Europejskiej, wydawało się, że podpis ministra Waldemara Budy i skierowanie rozporządzenia do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw to tylko formalność. Szef MRiT już na początku roku wielokrotnie zapowiadał te zmiany. W jego opinii miały one ukrócić tzw. patodeweloperkę. Tymczasem na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt wciąż był na etapie skierowania do podpisu ministra. Na przesłane przez „DGP” pytania, co jest powodem zwłoki, oraz czy i kiedy minister je podpisze, odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Z nieoficjalnych informacji wynikało, że raczej nie podpisze. Podobno w końcówce kampanii wyborczej nie chciał dawać politycznym konkurentom amunicji, narażając się na zarzut, że zmieniając przepisy przyczyni się do dalszego wzrostu cen mieszkań. Teraz wśród przedsiębiorców pojawiła się obawa, że pod wpływem wyniku wyborów mógł zmienić zdanie. Zgodnie z projektem zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, miały wejść w życie 1 stycznia 2024 r. To najbardziej niepokoiło deweloperów, którzy mieli już przygotowane projekty, ale nie rozpoczęli samej budowy. Część z nich trzeba byłoby zmieniać, a na części wykupionych gruntów w ogóle nie można by zrealizować planowanej inwestycji. Nowe przepisy przewidują większe odległości między budynkami i zobowiązują dewelopera, by tam, gdzie jest więcej niż 20 lokali, powstał plac zabaw. Więcej szczegółów- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”– 19.10.2023.).

„DGP” informuje również: „Strażnik wystawi mandat za brak wpisu do CEEB”. Funkcjonariusze zyskają prawo wystawiania mandatów za prowadzenie bez uprawnień pojazdów innych niż mechaniczne – np. rowerów. Nie będą natomiast mogli w ten sposób karać kierowców samochodów. Od jutra właściciele nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), muszą liczyć się z nałożeniem grzywny przez strażnika gminnego (miejskiego). Zmiany wynikają z wchodzącego jutro w życie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 28 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Zgodnie z art. 27h ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków  karze grzywny podlegają osoby, które nie złożyły deklaracji w terminie. Mandat może wynieść do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, wzrosnąć nawet do 5 tys. zł. W ust. 2 przepis stanowi jednak, że kary unikną ci właściciele czy zarządcy budynków, którzy złożą deklarację po terminie, ale przed dniem, w którym o wykroczeniu dowie się wójt, burmistrz lub prezydent miasta.  Termin 30 czerwca 2022 r. dotyczył pieców czy kotłów uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. W przypadku nowych źródeł ciepła lub spalania paliw deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od ich pierwszego uruchomienia. Do weryfikacji danych z CEEB, również w sprawie złożenia deklaracji, mają służyć specjalne terminale, które Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) wysłał do gmin. W wyjaśnieniach przesłanych do gmin GUNB wskazywał, że tam, gdzie znajduje się jednostka straży gminnej lub miejskiej, terminale powinny być podzielone między urzędników i funkcjonariuszy. Jak dowiedział się „DGP”nie wszędzie tak się stało. Szczegóły- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”- 19.10.2023.).

Zobacz również