Strona główna | Ogłoszenia (strona 86)

Ogłoszenia

Zamówienie dotyczące projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienie dotyczące projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie

Czytaj więcej »