Strona główna | Przegląd prasy | Środa, 3 sierpień 2022

Środa, 3 sierpień 2022

¨O kredyt będzie coraz trudniej, także dla firm¨
¨Węglowej opery mydlanej ciąg dalszy¨
¨Branża hotelarska powoli podnosi się po pandemii¨
¨NSA rozstrzygnie, czy ustawę reprywatyzacyjną można stosować wstecz¨

Więcej poniżej.

¨Rzeczpospolita¨ odnotowuje: ¨O kredyt będzie coraz trudniej, także dla firm¨. Podwyżki stóp procentowych przynoszą oczekiwane efekty: akcja kredytowa ostro hamuje. To jednocześnie przyczynia się do spowolnienia gospodarki. Banki spodziewają się w III kw. spadku popytu w zasadzie na wszystkie kategorie kredytów- wynika z badań ankietowych prowadzonych cyklicznie przez NBP. To duże negatywne zaskoczenie. O ile bowiem mniejsze zainteresowanie kredytami hipotecznymi było już widać od jakiegoś czasu, o tyle obecnie prawdziwe tąpnięcie jest oczekiwane także w przypadku kredytów konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych oraz kredytów długoterminowych dla firm zarówno tych małych, jak i dużych. Spadkowi popytu towarzyszy dodatkowo zaostrzenie polityki kredytowej banków na III kw. I również w niemal wszystkich kategoriach. Banki wyjaśniają, że warunki udzielania kredytów mieszkaniowych pogarszają się m.in. ze względu na wzrost stawek WIBOR (choć trzeba dodać, że bankowe marże ulegają obniżeniu), dla pożyczek zaś na cele konsumpcyjne mocno wzrosły marże ogółem oraz marże na kredyty obarczone podwyższonym ryzykiem (choć z drugiej strony zwiększa się maksymalną kwotę, jaką można pożyczyć). Przy kredytach zaś dla przedsiębiorstw uzasadnieniem bardziej restrykcyjnego podejścia są przede wszystkim decyzje RPP w zakresie polityki pieniężnej oraz wzrost ryzyka branży. Wyniki badań sektora jasno wskazują, że o kredyt będzie znacznie trudniej niż dotychczas zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom. Ale to niejedyna zła informacja. W sumie oznacza to wyhamowanie akcji kredytowej, co niesie też osłabienie popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego i spowolnienie wzrostu gospodarczego. Ekonomiści PKO BP spodziewają się dalszego schłodzenia nie tylko na mieszkania, ale ogółem popytu w gospodarce. Więcej szczegółów- na 16 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 03.08.2022.).

¨Rz¨ zauważa też: ¨Węglowej opery mydlanej ciąg dalszy¨. Wydobycie węgla w Polsce spada mimo obietnic wzrostu. W Senacie rozpoczynają się zaś prace nad dodatkiem węglowym, który może… przeobrazić się w ciepłowniczy. Węglowy deficyt ma pokryć import. Aby było nas stać na ten surowiec, Senat rozpatrzy projekt przyjętego już przez Sejm (z inicjatywy rządu) dodatku węglowego. Senatorowie rozważają przy tym wprowadzenie, w ramach poprawek, progu dochodowego. Dzięki dodatkowi każdy posiadacz pieca węglowego (zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) może ubiegać się o dotację rzędu 3 tys. zł. Urządzeń takich jest obecnie zarejestrowanych ok. 3,7 mln. Polski Alarm Smogowy proponuje z kolei dodatek ciepłowniczy dla gospodarstw o najniższych dochodach, niezależnie od tego, z jakiego źródła ciepła korzystają. Jednocześnie międzyresortowy zespół rządowy pracuje nad kolejnymi dodatkami energetycznymi- do innych źródeł energii oraz ciepłowni. Konkretne rozwiązania mamy poznać na początku przyszłego tygodnia. W grę wchodzą dodatku np. do oleju opałowego, drewna, pelletu. Pakiet rozwiązań będzie dotyczył także osłonowego wsparcia w obszarze cen energii elektrycznej- czytamy również na 16 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 03.08.2022.).

¨Rz¨ informuje w innym miejscu: ¨Branża hotelarska powoli podnosi się po pandemii¨. Poobijani kryzysem związanym z pandemią hotelarze powoli wychodzą na prostą. Niestety, na horyzoncie widać już kolejne czarne chmury. Ani pandemia, ani tocząca się za naszą granicą wojna nie rozłożyły na łopatki branży hotelarskiej. Inwestycje w nowe obiekty zwolniły, ale nie zahamowały. Odbudowuje się również popyt na usługi hotelarskie. Spora część przedsiębiorców sygnalizuje, że osiągnął on poziom z lat 2018- 2019. Za wcześnie jednak na euforię. Ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce sprawia, że najbliższe miesiące mogą być bardzo ciężkie. Wzrost cen gazu, paliw, żywności oraz innych towarów i usług mających bezpośredni wpływ na bieżące koszty funkcjonowania hoteli mogą sprawić, że koniec tego roku oraz początek nowego mogą być dla branży bardzo ciężkie. Przykładowo, w przypadku cen gazu chodzi o podwyżki sięgające nawet 700 proc. Na to wszystko nakłada się oczywiście wysoka inflacja. Więcej- na 17 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 03.08.2022.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ odnotowuje z kolei: ¨Beton utwardzony w spółdzielniach¨. Walne zgromadzenia w spółdzielniach mieszkaniowych będą musiały zostać zwołane do 30 czerwca 2023 r. I to nawet w tych   przypadkach, w których kadencja rady nadzorczej została wydłużona ze   względu na pandemię COVID-19. Tak nowe przepisy rozumie Związek   Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP (ZRSMRP), zatem należy   przyjmować, że właśnie tak będą postępować poszczególne spółdzielnie.   Najprawdopodobniej ustawodawca chciał osiągnąć inny efekt, ale    niewłaściwie zredagował przepisy. Chodzi o ustawę z 7 lipca 2022 r. o   zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów   mieszkaniowych, która w ostatnich dniach została opublikowana w    Dzienniku Ustaw. Postanowiono w niej znieść część specjalnych    przepisów utworzonych na czas pandemii dotyczących spółdzielni    mieszkaniowych. Specustawa covidowa pozwoliła, by w okresie    pandemii doroczne walne zgromadzenia w spółdzielniach nie odbywały   się i mogły zostać zwołane dopiero po upływie sześciu tygodni od końca   stanu zagrożenia epidemicznego. Wydłużono też kadencję rad     nadzorczych ? do czasu zwołania pierwszego walnego. Parlamentarzyści   uznali niedawno, że czas przepisy o prawie do niezwoływania walnych   zgromadzeń zlikwidować. Tak też uczynili. Tyle że wcale nie     przyspieszy to organizacji walnych i przeprowadzenia wyborów. Powód?   ¨Ponownie znajdzie zastosowanie przepis art. 83 ust. 2 ustawy o    spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którym zarząd zwołuje walne

zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie   roku obrachunkowego. W sytuacji wejścia w życie ustawy zmieniającej   po 30 czerwca 2022 r. oznaczać to będzie co do zasady obowiązek    zwołania walnego zgromadzenia nie później niż do 30 czerwca 2023 r.¨   ? wyjaśnia ZRSMRP w informacji zamieszczonej na swojej stronie    internetowej. Więcej szczegółów- na czwartej stronie głównej wkładki   prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 03.08.2022.).

W ¨DGP¨ również czytamy: ¨NSA rozstrzygnie, czy ustawę reprywatyzacyjną można stosować wstecz¨. Do składu siedmiu sędziów NSA zostało skierowane ważne pytanie prawne dotyczące stosowania jednej z przesłanek stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych z ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa. Rozstrzygnięcie może mieć znaczący wpływ na linię orzeczniczą. Zagadnienie, które wzbudziło wątpliwości składu sędziowskiego, wyłoniło się w trakcie analizy skargi kasacyjnej wniesionej na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sprawa dotyczyła decyzji wydanej po zakończeniu po#stępowania przez komisję weryfikacyjną ds. reprywatyzacji, która uchyliła decyzję prezydenta Warszawy o przekazaniu nieruchomości oraz odmówiła ustanowienia użytkowania wieczystego na rzecz następców prawnych poprzednich właścicieli nieruchomości. W uzasadnieniu powołano się przede wszystkim na fakt, że miasto nie zbadało przesłanki posiadania gruntu przez spadkobierców, o której mowa w tzw. dekrecie Bieruta. Komisja stwierdziła też, że wydanie decyzji doprowadziło do ¨skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym¨, ponieważ byli najemcy komunalni stracili swój status i wynikającą z niego o ochronę. Z kolei stale podnoszony czynsz spowodował, że na opłaty za mieszkania nie było ich stać, dlatego musieli albo dobrowolnie się wyprowadzić, albo czekać na eksmisję. WSA w toku postępowania uchylił jednak decyzję komisji, zarzucając jej m.in. błędną interpretację prawa. Od wyroku wniesiono następnie skargę kasacyjną. NSA w zagadnieniu prawnym porusza jednak fundamentalną kwestię sprowadzającą się do potrzeby rozstrzygnięcia wątpliwości, czy na okoliczności wskazane w przepisie rzeczywiście można się powołać, jeśli zdarzenia miały miejsce przed wejściem w życie ustawy. Innymi słowy, czy można w tym przypadku niejako zastosować prawo wstecz. Dopóki NSA nie rozstrzygnie zagadnienia prawnego, postępowanie będzie wstrzymane. Warto przypomnieć, że uchwała podjęta w siedmioosobowym składzie NSA ma istotne znaczenie na przyszłość ? ewentualne wydanie wyroku niezgodnego z zajętym stanowiskiem wymaga bowiem ponownego przedstawienia zagadnienia prawnego odpowiedniemu składowi sędziowskiemu. Więcej szczegółów- na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 03.08.2022.).

x

Sprawdź również

Wtorek, 20 wrzesień 2022

¨Ustawy prądem napędzane¨¨Pakiet energetyczny. Będzie kolejna odsłona¨¨Portal eKRS ma się dalej rozwijać. Dojdą kolejne funkcjonalności¨¨Pomoc ...