Strona główna | Przegląd prasy | Wtorek, 23 lutego 2021

Wtorek, 23 lutego 2021

¨Walkę z hałasem ułatwi mapa¨
¨Pierwsza decyzja SKO była pochopna¨
¨Działki pójdą pod wirtualny młotek¨
¨Co może organizacja społeczna w procedurze budowlanej¨
¨Polskie Airbnb pomoże wynająć mieszkanie bez kaucji¨
¨Internauci stworzą osiedle przyszłości¨
¨Decydują się losy ugód, ale do rozstrzygnięć daleko¨
¨Fiskus niesłusznie żąda VAT od zarządców nieruchomości mieszkaniowych¨

Więcej poniżej.

?Prawo co dnia? we wtorkowej ?Rzeczpospolitej? odnotowuje: ¨Walkę z hałasem ułatwi mapa¨. Marszałek województwa będzie mógł zobowiązać zarządcę drogi do przygotowania przeglądu ekologicznego. Zbyt duży hałas na miejskich drogach, kolei i lotniskach może być powodem chorób mieszkających w pobliżu ludzi. Temu ma przeciwdziałać dyrektywa unijna 2020/367. Do końca tego roku Polska powinna ją implementować. Jeszcze żaden kraj UE tego nie zrobił. Nowe przepisy rozszerzają część opisową strategicznej mapy hałasu o ocenę jego szkodliwych skutków. Ma to na celu ustalenie szkodliwego wpływu hałasu na człowieka, a w szczególności na zapadalność na chorobę niedokrwienną serca i wystąpienie zaburzeń snu, oraz inspirowanie do działań minimalizujących te negatywne oddziaływania. Do sporządzania strategicznych map hałasu, których termin przypada na 30 czerwca 2022 r., będzie się stosowało nowe przepisy. Marszałek województwa otrzyma również prawo do nakładania na zarządzających drogami w miastach na prawach powiatu (innymi niż autostrady i drogi ekspresowe) obowiązku sporządzenia przeglądu ekologicznego. Dokument dostarczy marszałkowi informacji o faktycznym oddziaływaniu danej drogi na środowisko oraz pozwoli podjąć odpowiednie działania, które zniwelują nadmierny hałas. Dyrektywa precyzuje również, jak oceniać skutki hałasu w środowisku. Dzięki temu będzie można jednorodnie na terenie UE oceniać szkodliwe skutki hałasu drogowego,  kolejowego oraz lotniczego. Więcej szczegółów- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 23.02.2021.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Pierwsza decyzja SKO była pochopna¨. Osoby, których zdrowiu lub życiu może grozić składowanie  odpadów, mają interes prawny w ich usunięciu. O usunięcie odpadów gromadzonych na jednej z działek wnieśli do burmistrza właściciele sąsiedniej nieruchomości. W postępowaniu wszczętym z urzędu stwierdzono odpady z budowy, remontów i demontaży obiektów  budowlanych i infrastruktury drogowej, także z gleby i terenów zanieczyszczonych, złom i opony. Właściciel wyjaśnił, że wykorzysta odpady do utwardzania dróg. Skoro tak, burmistrz uznał ich odzysk za legalny i umorzył postępowanie. Tę decyzję potwierdziło SKO. Natomiast sąd orzekł, że odmowa skarżącym przymiotu strony w postępowaniu prowadzonym z urzędu była ¨zdecydowanie przedwczesna¨. Z ustawy wynika, że gospodarkę odpadami prowadzi się z zapewnieniem ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Kolegium nie ustaliło, czy gromadzone odpady mogą źle oddziaływać na zdrowie i życie właścicieli sąsiedniej nieruchomości. I zbyt pochopnie odmówiło skarżącym przyznania statusu strony- orzekł sąd, uchylając decyzję SKO- czytamy także na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 23.02.2021.).

¨Prawo co dnia¨ informuje również: ¨Działki pójdą pod wirtualny młotek¨. W pandemii będzie można sprzedawać nieruchomości na przetargach organizowanych online. Ułatwienia w egzekucji z nieruchomości zawiera projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Jego autorem jest rząd. W środę odbędzie się pierwsze czytanie w Sejmie. Dzięki nowym przepisom łatwiej będzie przeprowadzić egzekucję z nieruchomości. Obecnie brakuje takich regulacji w kodeksie. Wniosek w formie elektronicznej ma składać wierzyciel. Gdy nie wskaże formy online przetarg odbędzie się w tradycyjny sposób. O wirtualnym przetargu będzie można się dowiedzieć ze strony internetowej Krajowej Rady Komorniczej, na której miałoby się pojawiać obwieszczenie o licytacji. Razem z nim zostanie opublikowana treść protokołu opisu i oszacowania nieruchomości. Nie będzie wolno podawać w obwieszczeniu imienia i nazwiska dłużnika. Proponuje się, by wirtualny przetarg wzorem funkcjonujących już od lat aukcji elektronicznych mógł trwać maksymalnie tydzień. Spełnienie warunków licytacyjnych ma potwierdzać komornik sądowy prowadzący wirtualny przetarg. Więcej szczegółów- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 23.02.2021.).

¨Dobra Administracja¨ zamieszcza z kolei tekst: ¨Co może organizacja społeczna w procedurze budowlanej¨. Na gruncie postępowań w sprawie pozwoleń na budowę obowiązuje zasada ograniczonego udziału organizacji społecznych. Nie obejmuje ona jednak wszystkich procedur. Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę jest szczególnym rodzajem postępowania administracyjnego, które regulowane jest przepisami prawa budowlanego i Kodeksem postępowania administracyjnego (w zakresie, w jakim możliwość stosowania jego przepisów nie jest ograniczona prawem budowlanym). Specyfiką tej procedury jest m.in. ograniczenie kręgu podmiotów będących jej stronami oraz wyłączenie możliwości uczestniczenia w nich, jako podmiotu na prawach strony, organizacji społecznych. Stowarzyszenia i fundacje mogą włączyć się tylko do postępowań wymagających udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Takie ograniczenie nie oznacza, że organizacje społeczne pozostają ¨bezbronne¨ wobec spraw objętych reżimem ustawy prawo budowlane. Organizacja społeczna może uzyskać wgląd do dokumentów korzystając z prawa dostępu do informacji publicznej- czytamy w ramach wstępu. Więcej- na pierwszej i drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 23.02.2021.).

¨Rzeczpospolita cyfrowa¨ informuje natomiast: ¨Polskie Airbnb pomoże wynająć mieszkanie bez kaucji¨. Przemek Jurek i Marcin Niewitecki, którzy kiedyś zbudowali portal Lavito.pl, przejęty przez Booksy, uruchomili platformę średnioterminowego najmu pokoi. Ich projekt już zainteresował inwestorów. Warszawski startup Rezuro to swego rodzaju polska odpowiedź na Airbnb. Przemek Jurek i Marcin Niewitecki stworzyli internetowy serwis, który ma pomagać m.in. pracownikom i studentom w poszukiwaniu lokum. Platforma łączy zweryfikowanych lokatorów z gospodarzami i zarządzającymi nieruchomościami, umożliwiając średniookresowy najem, z możliwością rozliczania tygodniowego. Co więcej, wszystkie oferty są bez kaucji. Takie rozwiązanie ma być odpowiedzią na trend, jaki pobudziła pandemia Covid- 19. Chodzi o zmiany na rynku wynajmu mieszkań, które wywołały praca zdalna, kryzys gospodarczy i brak stabilnego zatrudnienia. Więcej- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 23.02.2021.).

Niżej w ¨Rzeczpospolitej cyfrowej¨ odnotowano: ¨Internauci stworzą osiedle przyszłości¨. Jeszcze w tym kwartale Holding HRE Investments chce oddać w ręce użytkowników wirtualny symulator swojej inwestycji. Pomysły internautów mają zostać przeniesione do świata realnego. Złożyć się mają na osiedle przyszłości, czyli optymalne miejsce do życia. Na początku z symulatora będą współpracujący z HRE inwestorzy. W planach jest też udostępnienie symulatora ośrodkom akademickim. Docelowo ma być to ogólnodostępna platforma- czytamy. Więcej- także na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 23.02.2021.).

¨Rz¨ informuje w innym miejscu: ¨Decydują się losy ugód, ale do rozstrzygnięć daleko¨. Banki podzielone w sprawie franków. W najbliższych dniach będą zwoływane walne zgromadzenia z porządkiem obrad uwzględniającym ugody, co nie znaczy, że na pewno zapadną konkretne decyzje. Raiffeisen już wycofał się z prac nad ugodami dla frankowiczów. Inni mogą postąpić podobnie. W gronie dziesięciu banków, które w grupie roboczej pod auspicjami UKNF pracują nad modelem ugód, od niedawna jest BPH i z nieoficjalnych informacji ¨Rz¨ wynika, że może podjąć decyzję podobną do Raiffeisena. Wstępne rozmowy o dołączeniu do grupy prowadził też Deutsche Bank Polska, ale i on może się zdecydować na odstąpienie od programu. Powoli potwierdza się więc scenariusz mówiący, że trudno będzie o masowe, jednolite i dobrowolne ugody frankowiczów z bankami. Decyduje tu głównie zróżnicowana sytuacja finansowa banków. Do grona tych, którzy prawdopodobnie nie zaoferują porozumień klientom, należy także Getin Noble. Z informacji ¨Rz¨ wynika, że sceptyczny wobec frankowych ugód jest mBank i prawdopodobnie także Millenium, które po konwersji mogłyby się znaleźć na granicy spełnienia wymogów kapitałowych KNF. Drugą grupę stanowią banki, które chętniej zapatrują się na program ugód. Wśród nich są szczególnie PKO BP, Pekao i ING BSK, które zapowiedziały, że zaoferują kredytobiorcom porozumienia. Ich sytuacja finansowa jest bardzo dobra, szczególnie Pekao i ING BSK, w których udział hipotek frankowych w stosunku do portfela kredytów i kapitałów jest szczególnie niski, ale także PKO BP bez trudu uniesie ciężar jednorazowego kosztu ugód. Te trzy banki odpowiadają łącznie za 25 proc. udziału we frankowym torcie. Więcej szczegółów- na 16 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 23.02.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zauważa natomiast: ¨Fiskus niesłusznie żąda VAT od zarządców nieruchomości mieszkaniowych¨. Zlecanie, nadzór i odbiór prac remontowych i konserwacyjnych oraz usuwanie awarie we wspólnocie to elementy usługi zarządzania nieruchomościami, która jest zwolniona z podatku- orzekł WSA w Bydgoszczy. Wyrok zapadł 12 stycznia br., ale dopiero teraz zostało opublikowane uzasadnienie do niego. Orzeczenie jest na razie nieprawomocne. Ostatnie słowo w tej  sprawie będzie więc należało do NSA. Chodziło o zarządcę, który miał sprawować sądowy zarząd przymusowy nad nieruchomościami mieszkalnymi. We wniosku o interpretację wskazał on pełen zakres wykonywanych przez siebie czynności. Sądził, że otrzymywane w zamian wynagrodzenie będzie w całości zwolnione z VAT. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przeanalizował czynności wskazane przez zarządcę i uznał, że nie wszystkie będą zwolnione z VAT. Stwierdził, że w zakres zwolnienia dla usług zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi nie wchodzą: wprowadzenie wykonawców na front robót remontowych i konserwacji zleconych przez wspólnotę; nadzorowanie przebiegu wykonania robót remontowych i konserwacyjnych; udział w odbiorze tych robót oraz zlecanie i nadzorowanie usuwania awarii i usterek technicznych. Dyrektor KIS stwierdził, że świadczenia te stanowią odrębną usługę, która podlega VAT. Niekorzystne stanowisko zajął też w sprawie zwrotu wydatków, które zarządca miał otrzymać w związku z pełnioną funkcją. Nie zgodził się z tym WSA w Bydgoszczy. Orzekł, że sporne usługi zlecania, nadzoru i odbioru prac remontowych i konserwacyjnych oraz usuwania usterek i awarii są elementem usługi zarządzania nieruchomościami. Ich wydzielenie w celu odrębnego opodatkowania miałoby niewątpliwie charakter sztuczny- stwierdził sąd. Więcej- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 23.02.2021.).

x

Sprawdź również

Wtorek, 13 kwietnia 2021

¨Rewelacyjna sprzedaż mieszkań w I kwartale¨¨Frankowe ugody mogą się opóźni樨Gmina może sama pilnować ładu przestrzennego¨¨Resort: ...