Strona główna | Przegląd prasy | Wtorek, 23 czerwca 2020

Wtorek, 23 czerwca 2020

¨Rząd ma pomysł na walkę z suszą¨
¨Czy tarcza antykryzysowa 4.0 ochroni zamówienia publiczne?¨
¨Zamówienia publiczne w czasach koronawirusa¨
¨Po odmrożeniu sądów frankowicze ruszyli z pozwami przeciwko bankom¨
¨Uproszczenia nie (zawsze) ułatwiają¨
¨Gminy mają skuteczniej łapać deszcz¨
¨Dopłaty do czynszów już jesienią¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ informuje: ¨Rząd ma pomysł na walkę z suszą¨. Wojewodowie będą odpowiedzialni za formalności związane z realizacją inwestycji przeciwdziałającym niedoborom wody. Rząd chce przeciwdziałać suszy, przygotowując projekt ustawy o inwestycjach przeciwdziałających jej skutkom. Informacja o tym pojawiła się w wykazie prac legislacyjnych rządu. Nowe przepisy przewidują uproszczone procedury budowy urządzeń wodnych. Pozwolenie na taką inwestycję będzie wydawał wojewoda. Obejmie ono kilka decyzji: pozwolenie na budowę, decyzję lokalizacyjną czy wywłaszczeniową. Takie pozwolenie będzie pozwalało na inwestycję nawet wbrew uregulowaniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także na terenach rolnych. Projekt nowych przepisów wprowadza także rozwiązania, które mają wzmocnić rolę ministra gospodarki wodnej w pracach Komitetu ds. Umowy Partnerstwa oraz w wieloletnich planów inwestycyjnych województwa, co pozwoli zapewnić większe wsparcie finansowe dla inwestycji- czytamy na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 23.06.2020.).

¨Dobra Administracja¨ w ¨Rz¨ zastanawia się z kolei: ¨Czy tarcza antykryzysowa 4.0 ochroni zamówienia publiczne?¨. Na ostatnim posiedzeniu Sejm przyjął tzw. tarczę antykryzysową 4.0, która wprowadza zmiany do ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli administracji rządowej jednym z głównych kół zamachowych polskiej gospodarki, które ma pozwolić na łagodzenie skutków kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią mają być zamówienia publiczne. Nie dziwi zatem fakt, że w ramach kolejnej już tarczy antykryzysowej rząd wprowadza pakiet rozwiązań i zmian legislacyjnych, które mają pomóc przedsiębiorcom i polskiej gospodarce niwelować negatywne skutki epidemii. Pierwsza zasadnicza zmiana to wprowadzenie obowiązku, a nie możliwości zmiany umowy o zamówienie publiczne. Kolejna, to zakaz potrącania kar umownych. Nie mniej istotne są zmiany dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku postępowań powyżej progów unijnych zamawiający będą mogli zrezygnować z żądania wniesienia wadium, a wysokość maksymalnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy została obniżona z 10 do 5 proc. całkowitej ceny oferty. Możliwe będzie również zwracanie zabezpieczenia w częściach, po wykonaniu danego etapu zamówienia, o ile tylko zamawiający taką możliwość przewidział w SIWZ. Pozytywnie należy także ocenić zmiany dotyczące płatności wynagrodzenia w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia wynagrodzenia w częściach po wykonaniu części umowy w wysokości nie niższej niż 5 proc. wynagrodzenia wykonawcy. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 23.06.2020.).

¨Dobra Administracja¨ zamieszcza również rozmowę z Michałem Trybuszem, rzecznikiem Urzędu Zamówień Publicznych. W tekście ¨Zamówienia publiczne w czasach koronawirusa¨ czytamy: Wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z Covid- 19 nie jest automatyczne. W każdym przypadku konieczne jest ustalenie, że w stanie faktycznym konkretnej sprawy zaistniały przesłanki tego wyłączenia. Lektura dla zainteresowanych- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 23.06.2020.).

¨Rz¨ zauważa w innym miejscu: ¨Po odmrożeniu sądów frankowicze ruszyli z pozwami przeciwko bankom¨. Polskie banki są zalewane pozwami sądowymi dotyczącymi hipotek frankowych. Dziennie przybywa nawet 50- 60 nowych pozwów, w porównaniu z kilkoma w poprzednich miesiącach. Kilka czynników zdecydowało o takim przyspieszeniu. Kurs franka wyraźnie się umocnił z powodu pandemii, a dodatkowo wcześniejsze wyroki sądów i statystyka w tym zakresie zaczęły sprzyjać klientom. Istotny wpływ miała na to również bardzo duża aktywność marketingowa kancelarii frankowych, które zwinnie omijają zakaz reklamowania się i łowią klientów, m.in. na portalach społecznościowych. Przyspieszenie napływu pozwów nastąpiło mniej więcej od połowy maja, co zbiegło się z odmrażaniem gospodarki. W całym 2019 r. napłynęło do sądów łącznie niemal 11,6 tys. spraw, o 61 proc. więcej niż w 2018 r.- czytamy na 14 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 23.06.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ odnotowuje natomiast: ¨Uproszczenia nie (zawsze) ułatwiają¨. Jednym z głównych celów nowelizacji prawa budowlanego miało być przyspieszenie procesu inwestycyjno- budowlanego oraz zapewnienie większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć. Czy tak faktycznie się stanie? Zdania są podzielone. Duża nowelizacja prawa budowlanego, która wejdzie w życie 19 września br., w istotny sposób przebudowuje przepisy dotyczące projektu budowlanego. Po zmianach ma on składać się z trzech części: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno- budowlanego i projektu technicznego. Do wniosku o pozwolenie na budowę będą dołączane tylko dwa pierwsze projekty, sporządzenie trzeciego inwestor będzie zobowiązany zapewnić przed rozpoczęciem robót budowlanych. Z całością dokumentacji projektowej organ nadzoru budowlanego zapozna się dopiero na etapie procedury uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. Jednym z jej elementów jest określona w art. 59a prawa budowlanego obowiązkowa kontrola budowy przeprowadzana na wezwanie inwestora. Polega ona na sprawdzeniu zgodności inwestycji z warunkami i ustaleniami określonymi decyzją o pozwoleniu na budowę oraz z całością projektu budowlanego. Więcej szczegółów- na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 23.06.2020.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Gminy mają skuteczniej łapać deszcz¨. Większa część opłaty za utratę naturalnej retencji ma trafiać do budżetu samorządu. Będzie ona też pobierana od mniejszych powierzchni niż obecnie. Takie zmiany zakłada projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. Zgodnie z nowymi przepisami przychód gminy z opłaty za utratę retencji będzie wyższy- pod warunkiem że jego część samorząd wykorzysta na rozwój retencji. Szczegóły rozwiązań nie są jeszcze znane. Proponowane w projekcie rozwiązania mają ułatwić budowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania urządzeń wodnych tak, by przeciwdziałały suszy. Projekt przewiduje uproszczenia w procedurze przygotowania i realizacji inwestycji mających przeciwdziałać skutkom suszy. Decyzję o pozwoleniu na ich realizację będzie wydawał wojewoda, co ma zminimalizować liczbę postępowań oraz czas potrzebny do jej zakończenia- czytamy na dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 23.06.2020.).

¨Głos Szczeciński¨ odnotowuje: ¨Dopłaty do czynszów już jesienią¨. Zapowiadane przez Ministerstwo Rozwoju rozwiązania mają m.in. pomóc w walce z ekonomicznymi skutkami pandemii. Pakiet mieszkaniowy powinien w całości wejść w życie po wakacjach. Składa się z dwóch części: społecznej i komercyjnej. Pakiet mieszkaniowy obejmuje kilkanaście ustaw, które w założeniu mają poprawić sytuację mieszkaniową w Polsce. Najważniejszą zmianą będą dopłaty do dodatków mieszkaniowych dla najemców dotkniętych skutkami pandemii. Każdy, kto spełnia określone warunki, będzie mógł starać się o dopłatę. Maksymalna wysokość wsparcia to 1500 zł miesięcznie, a sama dopłata przyznawana będzie na 6 miesięcy. Istotnym elementem komercyjnej części pakietu ma być z kolei planowana ulga w PIT na kupno pierwszego mieszkania lub budowę pierwszego domu. Będzie przeznaczona dla osób do 35. roku życia. Wysokość ulgi zależałaby m.in. od wielkości rodziny a także od poziomu kosztów w budownictwie mieszkaniowym. Kolejne rozwiązanie nazwano roboczo ¨lokal za grunt¨. Chodzi w nim o wsparcie budownictwa komunalnego. Gminy, które mają spory zasób ziemi pod zabudowę, będą przeznaczały te grunty na sprzedaż dla deweloperów. W zamian za to deweloperzy przekażą gminie część wybudowanych mieszkań w ramach rozliczenia kosztów zakupu gruntu. Resort rozwoju planuje też wprowadzić rozwiazanie znane z krajów zachodnich, czyli społeczne agencje najmu- instytucje pośredniczące w wynajmie mieszkań, tworzone przez organizacje pożytku publicznego we współpracy z samorządami. Więcej szczegółów- na 12 stronie ¨Głosu¨.

(Źródło: ¨Głos Szczeciński¨-23.06.2020.).

x

Sprawdź również

Środa, 1 lipca 2020

Pieniądze nie należą się z automatuMagazyny najlepiej znoszą koronawirusaOpór przed zaostrzaniem norm dla okienSzybkie łatanie ...